Nordiskt JO-möte i Stockholm. För första gången har ombudsmän, valda av riksdagarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, samlats till ett möte för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma problem. Mötet hölls i JO:s lokaler i Stockholm den 17 och 18 november 1972. I mötet deltog från Danmark folketingets ombudsmand Lars Nordskov Nielsen jämte kontorchefen K. M. Kragemose, från Finland justitieombudsmannen Kaarlo L. Ståhlberg och biträdande justitieombudsmannen Aapo Lehtovirta, från Norge stortingetsombudsmann for forvaltningen Andreas Schei och kontorssjef Tore Sinding-Larsen samt från Sverige justitieombudsmännen Ulf Lundvik, Gunnar Thyresson och Bertil Wennergren jämte kanslichefen K. E. Uhlin. Island, där man överväger att införa ett ombudsmansämbete, företräddes av höjesteretsadvokat Sigurður Gizurarson såsom observatör. Ytterligare en observatör deltog, nämligen regeringsrådet Georg Ericsson, ordförande i den utredning som Sveriges riksdag tillsatt för att överväga JO:s uppgifter och arbetsformer.

    Diskussionerna var livliga och givande. Huvudpunkterna på föredragningslistan upptog frågor om ombudsmännens kompetens, arbetsformerna, åtgärder för att komma till rätta med den alltmer ökande tillströmningen av klagomål samt publiceringen av ombudsmännens beslut. — Första mötesdagen gav Sveriges riksdag en middag för mötesdeltagarna.
 

U. L.