S c a n d i n a v i a n  S t u d i e s  i n  L a w  1 9 7 3. Volume 17. Edited by Folke Schmidt. Sthlm 1973. Almqvist & Wiksell. 324 s.
Den sjuttonde årgången av Scandinavian Studies in Law innehåller en rad intressanta uppsatser. Det är som vanligt en blandad kompott som bjuds. Bland ämnena finner man de civilrättsliga standardavtalen, resolutionsmakeriet i FN, hörsägenbevisning i svensk rättegång, Ålandsöarnas folkrättsliga ställning och den norska EG-debatten. Avslutningsvis finns också ett nyttigt samlingsregister över de sexton första årgångarna av denna värdefulla årsbok.
                                                                                                                                            H. D-s