Svensk avdelning av AIDP
D. 2 febr. 1973 bildades den svenska avdelningen av den internationella straffrättsorganisationen Association Internationale de Droit Pénal (AIDP). Riksåklagaren Holger Romander har på associationens uppdrag åtagit sig ansvaret för den svenska avdelningen.
    AIDP grundades 1924 på franskt initiativ. Den fullföljer det internationella samarbete inom straffrätten som på tyskt initiativ påbörjats 1889 genom bildandet av Union Internationale de Droit Pénal men som havererade i och med första världskriget. Associationen har f. n. nationella avdelningar i ett sextiotal stater, däribland Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, England och Sovjetunionen. Italien har visat särskilt intresse och Italiens president, straffrättsprofessorn Giovanni Leone, hör till organisationens varma anhängare. Nationella avdelningar finns också bl. a. i Förenta Staterna, Canada, Japan och många stater i Sydamerika och Afrika. Associationen har sitt säte i Paris och dess officiella språk är franska och engelska. Enligt sina stadgar har organisationen till uppgift att upprätta och bevara ett nära samarbete mellan dem som i olika länder ägnar sig åt forskning och studier på straffrättens område, av kriminalitetens orsaker och för brottslighetens bekämpande. Den har också som mål att främja den teoretiska och praktiska utvecklingen av en internationell straffrätt och en harmonisering inom straffproces-

Nordiskt och internationellt 167sen.
    Associationen utger tidskriften Revue internationale de Droit pénal och organiserar kongresser för internationellt utbyte inom straffrätten. Sådana har hållits efter andra världskriget i Genève 1947, Rom 1953, Aten 1957, Lissabon 1961, Haag 1964 och Rom 1969. Genom grundandet år 1972 av ett straffrättsinstitut i Siracusa på Sicilien — Institut supérieur international des sciences criminelles — har skapats ett internationellt centrum för vidareutbildning i straffrätt och för anknytande tvärvetenskapliga studier.
    Associationens nästa kongress kommer att hållas under tiden 9—15 sept. 1974 i Budapest. Kongressen indelas i fyra sektioner med följande ämnen att behandla: Sektion I. Utvecklingen av metoder och medel inom straffrätten (generalrapportör prof. Tibor Kiråly, Budapest). Sektion II. Narkotikamissbruket och dess bekämpande (generalrapportör prof. Gerhard Mueller, NewYork). Sektion III. Gottgörelse åt offren för brottsligt handlande (generalrapportör prof. Jacob van Bemmelen, Leiden). Sektion IV. Bekämpningen av rättsstridigt besittningstagande av luftfartyg (generalrapportör prof. Jacob Sundberg, Stockholm).
    Anmälningsavgiften är US $ 45.— och för deltagares sällskap uttas en avgift av $ 25.—. Sista anmälningsdagen är d. 1 april 1974.
    Den som önskar bli medlem i AIDP kan anmäla sig till kammaråklagaren Christina Steen-Sundberg, Åklagarmyndigheten, Fack, 104 20 Stockholm 8. Medlemsavgiften bestäms senare av associationens styrelse i Paris men torde komma att utgöra en rätt blygsam summa, kanske 5—10 franska francs per medlem. Prenumerationsavgiften för Revue internationale de Droit Pénal har hittills uppgått till 40 franska francs per år och sänds direkt till Association Internationale de Droit Pénal, 12 Place du Panthéon, Paris 5e, vars postgirokonto är CCP 1208-71-Paris.
    Anmälan om inträde i den svenska avdelningen av AIDP bör med hänsyn till anmälningstiden ovan göras så snart som möjligt för att den svenska avdelningens medlemmar skall få möjlighet att deltaga i Budapestkongressen.
                                                                                                       Christina Steen-Sundberg