Allmänna advokatbyråerna. K. M:t har 9 jan. 1974 förordnat adv. Birger Rosén att vara chef för allm. adv.byrån i Skövde.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    9 jan. 1974 utnämnt polismäst. i Kalix polisdt Bror Granberg att vara polismäst. i Haparanda polisdt,
    s. d. utnämnt polismäst. i Arvidsjaurs polisdt Lennart Lindblom att vara polismäst. i Karlskoga polisdt samt
    s. d. förordnat polisint. i Bodens polisdt Stig Rösmark att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Bollnäs polisdt.

 

Riksdagen. I konstitutionsutskottet har fil. dr Hilding Johansson omvalts till ordf. och ass. Karl G. H. Boo valts till v. ordf. En av utskottetssuppleanter är jurist, nämligen prof. Ulla Jacobsson. Som kanslichef tjänstgör hovrättsrådet Per Dahlman (tf.) och såsom föredragande hyresrådet Robert Söderblom, jur. kand. Hans Waldenström och hovrättsass. Gunnel Norell.
    I justitieutskottet har jur. kand. Astrid Kristensson omvalts till ordf. och förbundsordf. Lisa Mattson valts till v. ordf. Av ledamöterna i utskottet är förutom ordf. en jurist, nämligen fögderidir. Lars Schött. Bland suppleanterna finns två jurister, rådmannen Inger Lindquist och docenten Ola Nyquist. Kanslichef i utskottet är hovrättsass. Ove Lindh och såsom föredragande tjänstgör hovrättsass. Björn Edqvist och Hans Regner.
    I lagutskottet har lantbrukaren Ivan Svanström valts till ordf. och ombudsmannen Sven Hammarberg valts till v. ordf. Jurister är bland ledamöterna jur. kand. Bertil Lidgard, kronofogden Sten Sjöholm och rådmannen Håkan Winberg och bland suppleanterna förbundsjuristen Stig Gustafsson, rådmannen Inger Lindquist, majoren Martin Henmark och prof. Ulla Jacobsson. Kanslichef är hovrättsass. Lars Å. Beckman och såsom föredragande tjänstgör hovrättsfisk. Staffan Janvid.

 

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har byrådir. Dag Fernqvist förordnats till avd.dir. fr. o. m. 1 jan. 1974 och länsass. vid länsstyr. i Sthlms län, reg.rättssekr. Sven Börjeson förordnats till föredragande fr. o. m. 1 mars 1974.

 

Konsumentombudsmannen. Till avd.dir. hos KO har 20 dec. 1973 förordnats fisk. i hovr. för Västra Sverige Axel Edling.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 14 dec. 1973 antagits Anders Beck-Friis, Stockholm, Heinz Clauss, Trelleborg, Gunnar Danielson, Vellinge, Claës-Göran Holmström, Stockholm, Hans Ingemanson, Lund, Magnus Möller, Värnamo, Jan Save, Uddevalla, Ella Tengbom-Velander, Helsingborg, Sven Vikbladh, Malmö och Bengt Winnberg, Stockholm.