Justitiedepartementets huvudtitel för budgetåret 1974/75. Utgifterna inom departementets område föreslås för nästa budgetår öka med 240 milj. kr. till 2 931,1 milj. kr. Sammanlagt beräknas medel för 985 nya tjänster inom departementets verksamhetsområden.
    Den preliminära statistiken över anmälda brott år 1972 och de första nio månaderna 1973 visar en fortgående minskning av brottsbalksbrotten, särskilt markant i de två största städerna. Liksom föregående år innehåller propositionen vissa allmänna synpunkter på samhällets kamp på lång sikt mot brottsligheten. Ett väsentligt led häri är tillvaratagande av alla möjligheter till samarbete mellan olika sociala myndigheter och organ, arbetsmarknadens företrädare, skolan och rättsvården. I syfte att förbättra detta samarbete föreslås att det förra året inrättade brottsförebyggande rådet den 1 juli 1974 omvandlas till en fristående myndighet direkt under regeringen. Enligt förslaget skall rådet ledas av en styrelse med bland andra representanter för riksdagens samtliga partier, arbetsmarknadens organisationer, kommuner och landsting, försäkringsbolagen och forskningen. Rådets kansli skall bestå av en allmän utredningsenhet och en utvecklingsenhet.
    Inom polisväsendet skall enligt propositionen de senare årens rationaliseringsarbete fortsätta. Polisens resurser skall vidare utvidgas i enlighet med det

Notiser 251principbeslut som fattades av riksdagen förra året. Detta innebär för nästa budgetår 564 nya tjänster, varav 402 för polismän. Det totala antalet anställda inom polisväsendet växer därmed till 18 375, varav 14 642 polismän. Till kostnaderna för personalförstärkningen kommer anslag för förbättring av polisens utrustning.
    Fem nya tjänster tillförs åklagarväsendet. Två tjänster som länsåklagare för speciella mål inrättas. Dessa två åklagare skall ägna sig åt utredningar om komplicerad förmögenhetsbrottslighet, främst skatte- och bedrägeribrott.
    Inrättandet av den nya centrala förvaltningsmyndigheten för domstolsväsendet föreslås bli uppskjutet ett halvår till den 1 juli 1975. Anledningen är att förberedelserna inte beräknas kunna slutföras tidigare. På domstolsväsendets område märks i övrigt i synnerhet förslag om en väsentlig förstärkning av kammarrätterna. En ytterligare avdelning inrättas vid kammarrätten i Göteborg. De två avdelningarna i Sundsvall tillförs en tredje och organisationen bryts ut från kammarrätten i Stockholm och ombildas till en självständig kammarrätt. Personalen vid kammarrätterna utökas med 26 till 289. För de omkring 100 tingsrätterna beräknas ett tillskott av 55 tjänster, huvudsakligenpå grund av ökat antal ärenden vid inskrivningsmyndigheterna.
    Den nya rättshjälpsorganisationen behöver förstärkas och för rättshjälpsnämnderna beräknas 25 nya tjänster. Rättshjälpen beräknas komma att kosta drygt 85 milj. kr.
    Kriminalvården får 280 nya tjänster och därmed omkring 5 100 anställda. Övergången till det av statsmakterna beslutade nya regionala systemet kommer att påbörjas under budgetåret. Frivården tillföres ytterligare omkring 90 tjänster.

                                                                                                                                               O. B.