Kommittéer. Enligt 1974 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom j u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t avslutat sin verksamhet under 1973, nämligen 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten; SOU 1973: 25 och 1973: 49), samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten (ordf. riksåklagaren H. Romander; SOU 1973: 26), förpassningsutredningen (f. d. organisationsdir. H.Wihlborg), tillsynsutredningen (f. d. organisationsdir. H. Wihlborg), kreditupplysningsutredningen (ordf. landshövdingen E. Westerlind; SOU 1973: 39,SvJT 1973 s. 846), 1971 års utredning om bokföringslagstiftningen (ordf. lagmannen E. Borglund; SOU 1973: 57), domkretsutredningen för Stockholms län (ordf. länsöverdir. T. Nyqvist; Ds Ju 1973: 21), utredningen ang. polisen i Stockholm (justitiekanslern I. Gullnäs; bil. C till Ds Ju 1973: 5), utredningen om överinstans till fastighetsdomstol (hovrättslagmannen L. Persson;Ds Ju 1973: 15), brottskommissionen (ordf. generaldir. O. Rainer; Ds Ju1973: 5, SvJT 1973 s. 436) och utredningen om ett centralt råd för samordning av samhällets insatser mot brott (justitiekanslern I. Gullnäs; Ds Ju 1973:6).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1974 års ingång inhämtas bl. a. följande.
    Delbetänkanden och liknande har avgetts av skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi; SOU 1973:51, SvJT 1974 s. 75; Ds Ju 1973:7), utredningen om författningspublicering m. m. (ordf. regeringsrådet G. Ericsson; SOU 1973: 23, SvJT 1973 s. 650), 1968 års brottmålsutredning (f. d.

252 Notiserborgmästaren Y. Kristensson; SOU 1973: 13, SvJT 1973 s. 435), vattenlagsutredningen (ordf. hovrättsrådet G. Dyrssen; SOU 1973: 31), kommittén för kriminologisk behandlingsforskning (ordf. generaldir. O. Rainer; SOU 1973:35) och utredningen ang. företagsinteckning (hovrättsrådet Chr. Rune; Ds Ju 1973: 10).
    Följande kommittéer och sakkunniga beräknas slutföra sina uppdrag under  1974, nämligen utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), den sakkunnige ang. lagstiftningen om skifte av dödsbo (justitierådet O. Höglund), 1965 års valtekniska utredning (ordf. lagmannen B. Widegren), mutansvarskommittén (ordf. hovrättspres. S. Rudholm), utredningen om författningspublicering m. m., 1968 års brottmålsutredning, förvandlingsstraffutredningen (justitierådet N. Mannerfelt), kommittén för kriminologisk behandlingsforskning, generalklausulutredningen (prof. J. Hellner), utredningen ang. inskrivning av rätt till luftfartyg m. m. (hovrättsrådet Chr. Rune), 1972 års domarutredning (ordf. lagmannen C.-A. Spak), utredningen om översyn av delgivningsbestämmelserna m. m. (expeditionschefen H. Stangenberg), steriliseringsutredningen (t. f. hovrättslagmannen C. F. Hadding), värmeanläggningsutredningen (överdir. H. Wallner), hyresprocesskommittén (ordf. hyresrådet U. Gad), utredningen om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten (kanslirådet G. Bergström), brottsförebyggande rådet (generaldir. O. Rainer), utredningen ang. åtgärder för att minska personalomsättningen inom polisväsendet (ordf. justitiekanslern I. Gullnäs), häktesutredningen för Stockholms län m. m. (kriminalvårdsdir. G.Ringius) och utredningen om organisationen av den centrala förvaltningsmyndigheten för domstolsväsendet m. m. (ordf. justitiekanslern I. Gullnäs).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1974 förutses av nordiska straffrättskommittén (svensk sakkunnig riksåklagaren H. Romander), köplagsutredningen (prof. J. Hellner), integritetsskyddskommittén (ordf. f. d. justitiekanslern B. Lännergren), nordiska samarbetsutskottet för kriminalstatistik (prof. H.Thornstedt m. fl.), skadeståndskommittén, samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet (ordf. justitiekanslern I. Gullnäs), nämnden för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier (ordf. generaldir. B. Martinsson), vattenlagsutredningen, offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (ordf. förutv. statsrådet R. Hermansson), familjelagssakkunniga (ordf. hovrättspres. B. Kjellin), massmedieutredningen (ordf. f. d. justitierådet S. Romanus), nordiska upphovsrättskommittén (ordf. för de svenska sakkunniga justitierådet T. Hesser), åtalsrättskommittén (ordf. justitierådet N. Mannerfelt), kreditköpkommittén (ordf. f. d. justitierådet P. Westerlind), konkurslagskommittén (hovrättsrådet B. Rydin), 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande (ordf. f. d. justitieombudsmannen A. Bexelius), sexualbrottsutredningen (hovrättspres. B. Kjellin), utredningen ang. ny lagstiftning om befordran med järnväg (hovrättsrådet Å. Weidstam), namnlagsutredningen (justitierådet O. Höglund), konsumenttjänstutredningen (bitr. prof. U. Bernitz),utredningen ang. företagsinteckning, delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor (ordf. statssekr. Th. Peterson), sekretariatet för framtidsstudier (bitr. prof. L. Ingelstam), produktansvarskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi), utredningen om de s. k. suveränitetsholmarna i Torne, Muonio ochKönkämä älvar (justitiekanslern I. Gullnäs), hemförsäljningskommittén (ordf. generaldir. L. Ag), utredningen om indelningsfrågor och arbetsformer inom kriminalvårdens frivårdsdistrikt i Stockholm, Göteborg och Malmö (lands-

Notiser 253hövdingen Hj. Mehr), utredningen om arbetsbelastningen i tingsrätterna (ordf. expeditionschefen L.-O. Hillerudh), övervakningsnämndutredningen (hovrättslagmannen S. Larsson), utredningen om utländska övertaganden av svenska företag (ordf. landshövdingen P. Eckerberg), 1973 års fri- och rättighetsutredning (ordf. landshövdingen Hj. Mehr), utredningen om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter (juristen hos LO B. Alexanderson) och energipolitiska delegationen (ordf. f. d. generaldir. E. Grafström).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Utrikesdepartementet. Delegationen för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig (ordf. statsrådet C. Lidbom) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1974.
    Försvarsdepartementet. 1967 års rekvisitions- och förfogandeutredning (f.d. generaldir. R. Lundberg) beräknas slutföra sitt arbete under1974. 1973 års utredning för översyn av lagen om vapenfri tjänst m. m. (ordf. justitierådet C. Holmberg) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1974.
    Socialdepartementet. Samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk (ordf. statsrådet C. Lidbom) har slutfört sitt arbete under 1973, och dess uppgifter har övertagits av brottsförebyggande rådet. Socialutredningen (ordf. f. d. landshövdingen Th. Andersson), arbetsmiljöutredningen (ordf. generaldir. G. Danielson), yrkesskadeförsäkringskommittén (ordf. generaldir. Y. Samuelsson) och semesterutredningen (generaldir. L.-Å. Åström) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1974.
    Kommunikationsdepartementet. 1969 års vägutredning (ordf. regeringsrådet V. Körlof) beräknas slutföra sitt arbete under 1974 eller början av 1975. Leasingutredningen (expeditionschefen B. Palm) beräknas slutföra sitt arbete under 1974. Nordiska kommittén för vägtrafiklagstiftning (ordf. för de svenska sakkunniga rättschefen J. Johnsson) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1974.
    Finansdepartementet. Utredningen om representation för de anställda i bankinstitutens styrelser (ordf. f. d. generaldir. K. Wulff; SOU 1973:18) och 1972 års tullagstiftningssakkunniga (ordf. ambassadrådet T. Gabrielsson; Ds Fi 1973:11) har avslutat sitt arbete under 1973. Utredningen om säkerhetsåtgärder m. m. i skatteprocessen (ordf. rådmannen A. Nordenadler) beräknas slutföra sitt arbete under 1974. Delbetänkanden har avgetts av fondbörsutredningen (ordf. f. d. generaldir. K. Wulff; SOU 1973: 60), förhandlingsutredningen (ordf. statssekr. A. Aldestam; Ds Fi 1973: 8), datasamordningskommittén (ordf. förutv. statsrådet R. Hermansson; Ds Fi 1973: 10) och styrelserepresentationsutredningen (ordf. generaldir. K.-L. Uggla; SOU 1973:28). Fortsatt arbete under hela 1974 förutses av dessa fyra utredningar samtav hemvistsakkunniga (ordf. överdir. Kj. Edström) och den sakkunnige med uppdrag att företa en översyn av lagen om straff för varusmuggling och därmed sammanhängande frågor (f. d. regeringsrådet H. Klackenberg).
    Utbildningsdepartementet. Sakkunniga för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1974.
    Jordbruksdepartementet. Naturvårdskommittén (ordf. red. G.Karlsson) och utredningen rörande fiskerilagstiftningen m. m. (ordf. planeringschefen Å. Wictorsson) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1974.
    Handelsdepartementet. Patentpolicykommittén (ordf. generaldir.

254 NotiserG. Borggård), som avgett delbetänkandet Ds H 1973: 1, samt utredningen rörande översyn av patent- och registreringsverkets besvärsavdelning (regeringsrådet B. Wieslander) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1974.
    Inrikesdepartementet. Utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen (ordf. f. d. landshövdingenV. Åman), som under 1973 avgett betänkandena SOU 1973:7 och 1973: 56 samt promemorian Ds In 1973:4, och arbetsrättskommittén (ordf. landshövdingen K. Nordgren) beräknas slutföra sitt arbete under 1974.
    Civildepartementet. Nordiska kommunalrättskommittén (svensk sakkunnig generaldir. C.-G. Källner), som avgett betänkandet NU 1/1973, har slutfört sitt arbete under 1973. Bygglagutredningen (ordf. landshövdingen G. Netzén) beräknas slutföra sitt arbete under 1974. Kommunallagsutredningen (regeringsrådet S. Nordlund) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1974.

                                                                                                                                             H.D-s