Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för år 1973 utvisar att antalet klagoärenden under året har ökat med några tiotal i jämförelse med 1972. Sammanlagt 3 219 sådana ärenden anhängiggjordes. Därmed består den ökning av arbetsbördan som inträdde för några år sedan; under de senaste sex åren har antalet årligen anhängiggjorda klagomål vuxit med drygt 50 procent. Antalet ärenden som tagits upp av JO på eget initiativ har under samma period varierat mellan omkring 350 och knappt 500 och var denna gång 445. Under år 1973 avgjordes sammanlagt 3 693 ärenden.
    Liksom närmast föregående år berör endast några få refererade ärenden domstolsväsendet. Inledningsvis återges två framställningar till Kungl. Maj:t, den ena angående behov av lagregler beträffande förutsättningarna för att frånkänna myndig person processbehörighet och beträffande ställföreträdarskap för dylik ej processbehörig person och den andra rörande tillämpningen av 27 kap. 1 § RB för beslag till säkerställande av förverkande som inte grundas på brott. Av särskilt intresse är också ett referat som gäller bland annat fråga om tillåtligheten av förhör upplysningsvis med den ene av två medverkande till brott i anledning av åtal mot den andre sedan båda åtalats men åtalen särskilts. Den närliggande frågan om formerna för förhör med en av flera medverkande, som redan dömts i särskild rättegång och som skall höras i mål mot de övriga, var föremål för JO:s uppmärksamhet häromåret (JO 1972 s. 24).
    Bland de ärenden som gäller polisens verksamhet berör flera frågor om polisens uppträdande vid demonstration. Hit hör frågor om polisens användning av våld i samband med demonstrationer och om polismäns skyldighet att legitimera sig. Ett annat ärende, som har intresse även utanför polisens verksamhetsområde, gällde frågan om det vid val av tolk skall beaktas att denne har annan politisk uppfattning än den som skall höras.
    På kriminalvårdens område har JO ägnat uppmärksamhet åt beläggningssituationen vid allmänna häktet i Stockholm och gjort en framställning härom till Kungl. Maj:t samt behandlat bland annat frågor om enrumsbehandling och arbete i enrum, om narkotikamissbruk i anstalt och om förskrivning av narkomaniframkallande läkemedel åt intagen på fångvårdsanstalt. I anledning av att i ett ärende fråga uppkom om uppgiftsskyldighet för vårdpersonal vid förhör angående anklagelser mot en kamrat för övergrepp har JO efter

Notiser 255hörande av vårdpersonalens fackorganisation gjort vissa allmänna uttalanden om tjänstemans sanningsplikt.
    Antalet klagomål inom socialvårdens område har varit osedvanligt stort, vilket anges delvis hänga samman med att socialnämnderna har varit nödsakade att iakttaga sparsamhet och att missnöjda då i ökad utsträckning vänt sig till JO. Många ärenden har gällt barnavårdsfrågor; ett av de sammanlagt sex åtal som väcktes av JO under året rörde underlåtenhet att föranstalta om utredning och omhändertagande i anledning av anmälan om barnmisshandel. På sjukvårdens område har JO intresserat sig för frågor om läkares tystnadsplikt, bland annat gentemot massmedia, och om rätten för patienter att ta del av sjukjournaler.
    Åtskilliga frågor om skyddet för enskildas privatliv och personlighet har prövats under året. Hit hör bland andra fall rörande registrering av narkotikamissbrukare hos en socialförvaltning, angående installation av en avlyssningsanordning på en skoltoalett med anledning av skadegörelse och mobbning på toaletten, rörande en enkät i en skola om elevernas fritidsvanor och ett fall om medlemskontroll i ärende om landstingsbidrag till en ungdomsorganisation.
    Berättelsen avslutas med ett sakregister för åren 1969—1974 och med en sammanfattning på engelska av årets berättelse.

                                                                                                                                               O. B.