Utbildningsdepartementet. K. M:t har
    9 jan. 1974 förordnat undervisningsrådet Hans-Erik Östlundh att inneha långtidsvik. på en dep.rådstjänst i utbildningsdep:t samt
    s. d. förordnat dep.sekr. i utbildningsdep:t Erland Ringberg att vara kansliråd i dep:t.

Arbetsmarknadsdepartementet. K. M:t har
    9 jan. 1974 förordnat föredraganden hos riksdagens finansutskott, dep.sekr. i arbetsmarknadsdepartementet Bengt Johansson att vara kansliråd i dep:t samt
    s. d. förordnat t.f. kanslirådet i arbetsmarknadsdep:t Lennart Grenestedt att vara dep.råd i dep:t.

Högsta domstolen. K. M:t har 1 febr. 1974 förordnat ass. i Göta hovr. Jan-Olof Rehnberg att bestrida göromål som ank. på rev.sekr.

Hovrätterna, K. M:t har
    18 jan. 1974 utnämnt ass. i Göta hovr. Per Sandström att vara hovr.råd i hovr.,
    s. d. utnämnt kanslichefen hos riksdagens socialutskott, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lennart Persson, kanslirådet i justitiedep:t, ass. i hovr. f. Övre Norrland Ulf Arrfelt och t.f. ordf. i hyresnämnden för Västerbottens län, ass. i hovr. f. Övre Norrland Hans Heimer att vara hovr.råd i hovr. f. Övre Norrland, samt
    7 febr. 1974 på begäran entledigat hovr.pres. i hovr. f. Nedre Norrland Åke von Schultz vid utgången av juni 1974.

Tingsrätterna. K. M:t har
    18 jan. 1974 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Tomas Huldén att vara rådm. i Gbgs tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Bo Severin att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Norrköpings tr,
    7 febr. 1974 förordnat t.f. rev.sekr., ass. i hovr. för Västra Sverige Per David Sjögren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Gbgs tr fr. o. m. 1 okt. 1974 samt
    s. d. förordnat e. rådm. i Jämtbygdens tr, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Björn Ekman att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Härnösands tr.

Polisväsendet. K. M:t har
    9 jan. 1974 förordnat polismäst. i Norrköpings dt Ingvar Andersson att inneha långtidsvik. på tjänsten som länspolischef hos länsstyrelsen i Gävleborgs län samt
    25 jan. 1974 utnämnt förutv. polismäst. i Sunne polisdt Tage Gustafsson att vara polismäst. i Hagfors polisdt.

Universiteten. Under höstterminen 1973 har jur.dr-examen avlagts, vid Uppsala universitet av Karin Hjertonsson och Åke Frändberg, vid Lunds universitet av Jytte Thorbek samt vid Stockholms universitet av Joachim Günther Nelhans, Brita Sundberg-Weitman och Anders Victorin.
    K. M:t har 1 febr. 1974 utnämnt professorn i finansrätt med finansvetenskap i Uppsala Sven-Olof Lodin (se SvJT 1973 s. 750) till professor i finansrätt vid Stockholms universitet.

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har ass. i Svea hovr. Hans Björkegren entledigats fr. o. m. 1 febr. 1974 från förordn. att vara föredragande och fisk. i hovr. Bo Lövén förordnats att fr. o. m. 21 jan. 1974 vara föredragande.

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 1 febr. 1974 antagits Lars Hök, Göteborg, Lars Kaunitz, Södertälje, Krister Nielsen, Borlänge, Kurt Sjölander, Västerås, Björn Wagnsson, Stockholm, och Tomas V. Wellton, Stockholm.