D a n s k   j u r i d i s k   b i b l i o g r a f i  1 9 5 0 — 1 9 7 1. Udarbejdet af Jens Søndergaard. Kbhvn 1973. Juristforbundets Forlag. Dkr. 180,00.

 

Torben Lund utgav 1950 Juridiske litteraturhenvisninger för tiden 1900—1949 och 1956 ett supplement för 1950—1955 (se SvJT 1953 s. 166 och 1956 s. 275). För senare tid har publicerats vissa förteckningar utarbetadeav Jens Søndergaard, cand. jur. och forskningsbibliotekar vid Det kgl. Bibliotek. Det stora verk av Søndergaard som nu utkommit ansluter sig beträffande tiden till Lunds första förteckning men är av betydligt större omfattning än denna.
    Bibliografin upptager naturligtvis främst böcker och tidskriftsartiklar av danska författare, även sådana på engelska, franska och tyska. Medtagna är också nordiska och utomnordiska författares bidrag till danska juridiska samlingsverk och tidskrifter, oavsett om ämnet är dansk rätt. Från gemensamma nordiska samt finska, norska och svenska tidskrifter har utöver bidrag av danskar, medtagits vad som rör dansk rätt eller nordisk rätt i allmänhet. Antalet tidskrifter som genomgåtts uppgår till mer än 100, däribland 4 svenska: SvJT, FT, StatsvT och TSA.
    Bibliografin, som är på 760 stora tvåspaltiga sidor, indelas i 8 huvudavdelningar: I Samlinger af traktater, love og domme samt periodica, II Juridisk litteratur i bogform i alfabetisk orden, III Tidsskriftsartikler i alfabetisk orden, IV Kommissionsbetænkninger, V Avisartikler af juridiskinteresse, VI Højersteretsdomme kommenterede af højesteretsdommere, VII Danish legal publications in English, French och German, VIII Dansk juridisk litteratur i systematisk orden.
    I fråga om noggrannhet och fullständighet synes verket fylla de största anspråk; vid jämförelse med egna anteckningar har väl anmälaren funnit ett och annat fel men sådana är oundvikliga och jämförelsen har för övrigt givit anledning till rättelser i de egna anteckningarna.
    För svenska jurister som söker upplysning om dansk litteratur är givetvis avdelning VIII av den största betydelsen. Här redovisas litteraturen i 29 avdelningar med talrika underrubriker och med ett ämnesordregister. Systematiken förefaller vara lättillgänglig även för svenska läsare.
    I förordet säges, att bibliografins omfång "vil forbavse mange og forfærde nogle". Till omfånget har i hög grad bidragit avdelningarna II (66 sidor) och III (216 sidor) motsvarande över en tredjedel av boken.

Anm. av Dansk juridisk bibliografi 1950—1971 319Det synes vara underkastat tvivel om dessa avdelningar, i synnerhet avdelning III, fyller någon egentlig praktisk uppgift motsvarande mödan för utgivaren och förstoringen av boken. Mera sällan torde någon som söker en tidskriftsartikel av en viss författare vara ur stånd att finna den i avdelning VIII. För att visa de olika författarnas flit kunde det räckt med sidhänvisningar till avdelning VIII. Påfallande är bland annat det utrymme som bokanmälningar fått taga: i avdelningarna II och VIII är sådana förtecknade i anslutning till boken men därutöver har i avdelning III bokanmälningar upptagits som särskilda artiklar, väl icke alla men till synes huvuddelen av dem. Om avdelning III fått utgå hade i stället i avdelning VIII mindre sparsamhet kunnat iakttagas i fråga om dubbelplaceringar av sådant som rör flera ämnen.
    Slutomdömet om verket måste bliva erkännande av utgivarens förtjänster samt verkets stora värde och betydelse. Det måste varmt rekommenderas till svenska jurister som genom detsamma beredes tillgång till den rika danska litteraturen och dessutom till litteratur om nordiska rättsförhållanden som icke i denna omfattning upptagits i verkets svenska motsvarighet.
    Anmälaren kan icke neka sig nöjet att återgiva följande från slutet av förordet:
    "Ved afslutningen af dette arbejde kan der nok være grund til at fremsætte en forsigtig advarsel til andre mod at påtage sig udarbejdelse af større fagbibliografier som one-man-show. Opgaven er fristende, men også tidkrævende. Der er til det foreliggende arbejde medgået flere tusinde timer. Den der anvender så megen tid på en opgave, disponerer derved ikke bara over sig selv, men også over sin families og sine venners interesse. I et udenlandsk bibliografisk værk i 3 bind kunne man i bind 1 læse dedikationen: To our patient families. I bind 2 stod der: To our still patient families. I bind 3 var der ingen dedikation."
                                                                                                                                  Nils Regner