The Treaty Maker's Handbook. Edited by Hans Blix and Jirina H. Emerson. The Dag Hammarskjöld Foundation 1973. Oceana Publications, Dobbs Ferry, N.Y./Almqvist & Wiksell, Sthlm. 355 s.

 

Denna handbok innehåller en omfattande samling av klausuler hämtade från internationella överenskommelser av skiftande slag. Den ger en god bild av vilka typer av bestämmelser om undertecknande, ratifikation, ikraftträdande och uppsägning som brukar användas. Likaså återges många exempel på bestämmelser om lösning av tvister och om reservationer till traktater. Materialet är systematiserat under olika rubriker, men utgivarna ger tyvärr inga råd om vilka klausuler som lämpligen bör väljas eller undvikas i olika situationer. Icke desto mindre är det klart att handboken fyller ett väsentligt behov. Den kommer utan tvivel att visa sig vara av stort värde för dem som deltar i arbetet på utformning av nya internationella överenskommelser.
                                                                                                                                            H. D-s

 

21—743005. Svensk Juristtidning 1974