Henrik Gabriel Porthan-institutet anordnar 1—2 juni 1974 i Åbo en internationell konferens rörande skyddet av de mänskliga rättigheterna i de nordiska länderna. Vid konferensen kommer följande ämnen att behandlas, nämligen skyddet av medborgerliga och politiska rättigheter, skyddet av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, yttrandefriheten i radio och TV samt nordiska initiativ på de mänskliga rättigheternas område i FN och andra internationella organisationer. Närmare upplysningar kan erhållas från institutet, postbox 531, SF-20 500 Åbo.
                                                                                                                                            H. D-s

Akademin för internationell rätt i Haag anordnar under år 1974 två treveckorskurser i internationell rätt, 8—26 juli resp. 29 juli—16 aug. Anmälan om deltagande bör göras före 1 juni. Närmare upplysningar kan fås från akademins sekretariat, Palais de la Paix, Haag.
                                                                                                                                               O. B.

Sommarkurs i europeisk integration. Europa Instituut vid Amsterdams universitet och Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC), som varje läsår anordnar en internationell kurs i europeisk integration, håller även en International Summer Course in Legal Aspects of European Integration. Kursen, som äger rum 19—30 aug. 1974, är avsedd för praktiskt verksamma jurister som vill orientera sig på ämnesområdet men som inte har tillfälle att följa undervisningen under ett helt läsår. Upplysningar kan fås från NUFFIC, Molenstraat 27, Haag.
                                                                                                                                               O. B.