Förslag till ändrad upphovsrättslagstiftning. Nuvarande upphovsrättslagar och fotografilagar i Danmark, Finland, Norge och Sverige, vilka tillkom i nordiskt samarbete i början av 1960-talet, är i stort sett likalydande. För några årsedan tillsattes en samnordisk kommitté, Nordiska upphovsrättskommittén, för att verkställa en översyn av dessa lagar bl. a. under hänsynstagande till den tekniska utveckling som ägt rum sedan början av 1960-talet. I kommittén ingår representanter för de fyra länderna. Island följer utredningsarbetet genom en observatör.
    I ett nyligen framlagt delbetänkande (Upphovsrätt I Fotokopiering och bandinspelning särskilt inom undervisningsverksamhet, NU 1973: 21) föreslår kommittén vissa ändringar i ifrågavarande lagar. Ändringsförslagen tar sikte främst på frågor rörande mångfaldigande av upphovsrättsligt och fotografirättsligt skyddade alster för enskilt bruk och på frågor rörande fotokopiering för bruk inom undervisning, förvaltning och näringsliv och bandinspelning för bruk inom undervisning.
    I fråga om upphovsrättslagen innehåller förslaget bl. a. följande.
    Gällande bestämmelser i 11 § om rätt att under vissa förutsättningar fritt och utan upphovsmannens samtycke mångfaldiga skyddade verk för enskilt bruk skall enligt förslaget ges en restriktiv tolkning. Bestämmelserna skall sålunda vara tillämpliga endast när det är fråga om enskilt bruk i egentlig mening. Detta innebär att sådant mångfaldigande som förekommer inom undervisning, förvaltning och näringsliv och som f. n. på sina håll anses kunna ske med stöd av ifrågavarande bestämmelser i fortsättningen i allmänhet kommer att falla utanför bestämmelsernas tillämpningsområde.
    Fotokopiering och liknande framställningsmetoder utgör emellertid ett värdefullt hjälpmedel inom nämnda sektorer av samhällslivet. Kommittén har därför funnit det vara påkallat att föreslå särskilda regler som gör det möjligt för konsument att i viss utsträckning mot ersättning fotokopiera skyddade verk utan individuella tillstånd från upphovsmännen. I förslaget har sådana bestämmelser intagits i två nya paragrafer.
    Den ena paragrafen, 11 a §, reglerar fotokopiering inom undervisningen och bygger på principen om s. k. avtalslicens. Systemet förutsätter att avtal av kollektiv typ har träffats mellan företrädare för undervisningsväsendet, å ena, och behörig upphovsmannaorganisation, å andra sidan. Sådant avtal, som blir direkt bindande för de upphovsmän som företräds av den avtalsslutande organisationen, skall enligt förslaget dessutom få den verkan att även verk av utomstående upphovsman får fotokopieras.
    Den andra paragrafen, 11 b §, reglerar fotokopiering av facklitteratur inom myndigheters, sammanslutningars och näringsidkares verksamhet. I de danska

348 Notiseroch svenska sakkunnigas förslag har regleringen också här utformats efter principen om avtalslicens. De finländska och norska sakkunniga föreslår för sin del en ordning med s. k. tvångslicens, d. v. s. konsument skall ha rätt att på närmare angivna villkor mot ersättning fotokopiera verk utan upphovsmannens samtycke.
    De finländska, norska och svenska sakkunniga föreslår vidare en specialreglering avseende fotokopiering av artiklar ur dagspressen för distribution som s. k. pressklipp t. ex. inom myndigheter. Bestämmelserna har intagits i en ny 11 c §. Enligt det svenska förslaget skall kopieringen i dessa fall ligga under tvångslicens. De finländska och norska förslagen går här ut på en fri kopieringsrätt. De danska sakkunniga har för sin del inte ansett behov föreligga av en reglering i här avsedda fall.
    I betänkandet föreslås vidare ändringar i gällande 17 § — i Norge 16 §andra stycket och anslutande tillämpningsregler — som innehåller bestämmelser om rätt att under vissa förutsättningar fritt göra ljudupptagning av skyddade verk för bruk inom undervisning. De föreslagna ändringarna går bl. a. ut på att den fria inspelningsrätten i fortsättningen också skall omfatta bildupptagning. Skolorna skall således enligt förslaget få rätt att också inspela televisionsprogram. Å andra sidan föreslås en del begränsningar i den fria inspelningsrätten, bl. a. såtillvida att denna bara skall få utövas i fråga om verk som genom radio eller television utsänds i undervisningssyfte. I de danska, finländska och svenska förslagen har vidare intagits särskilda lagbestämmelser om inspelning för bruk inom undervisning av verk som utsänds inom ramen för det allmänna programutbudet. Bestämmelserna går ut på att ersättning skall betalas för sådan inspelning.
    I anslutning till de nya bestämmelserna om avtalslicens föreslås för norsk och svensk rätts del införande av ett obligatoriskt skiljemannaförfarande för att eliminera de olägenheter som kan uppkomma om sådant avtal, som är en förutsättning för avtalslicensens mekanism, inte skulle komma till stånd mellan berörda parter. Enligt förslaget skall skiljemännens avgörande i sådana situationer tilläggas samma verkan som om avtal av motsvarande innehåll hade träffats mellan parterna. Bestämmelserna har i det norska förslaget intagits i ett särskilt stycke i 11 a § och i det svenska förslaget i en ny 26 a §. De danska och finländska sakkunniga har för sin del inte ansett en ordning av detta slag påkallad.
    I 5 kap., som reglerar de s. k. närstående rättigheterna, d. v. s. de rättigheter som utövande konstnärer, fonogramframställare och sändningsföretag äger till sina prestationer samt det skydd som tillkommer framställare av kataloger o. d., förordas en del ändringar som en följd av vissa av de nyss nämnda förslagen.
    I fråga om fotografilagen skall enligt förslaget genomföras ändringar motsvarande dem som föreslås i upphovsrättslagen.
                                                                                                                                               R. Å.