Betänkande om fondbörsen. Fondbörsutredningen (ordf. f. d. generaldir. K. Wulff), som tidigare avgivit tre delbetänkanden (se SvJT 1969 s. 631, 1970 s. 697 och 1971 s. 398), har avlämnat sitt fjärde delbetänkande Fondbörsen (SOU 1973: 60). I betänkandet föreslås att bestämmelserna i 1919 års lag om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet delvis skall upphävas, i följd varav lagens rubrik föreslås ändrad till fondkommissionslag. Fondbörsverksam-

Notiser 349heten skall enligt utredningen i framtiden regleras genom en lag om Stockholms fondbörs samt en kungörelse om denna fondbörs. Såsom framgår av lagen skall endast en fondbörs få finnas i riket. Liksom hittills skall fondhandlarföreningen kunna omhänderha börsmässig handel och notering i viss omfattning. Denna verksamhet skall dock stå under fondbörsens kontroll. Styrelsen för börsen föreslås bli mera allsidigt sammansatt än f. n. Kungl. Maj:t bör sålunda få tillsätta ordförande och två andra ledamöter. En ledamot bör väljas av fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret samfällt, en ledamot av Handelskamrarnas nämnd, en ledamot av Sveriges industriförbund samt två ledamöter av börsmedlemmarna samfällt. Fondkommissionärs lämplighet som börsmedlem skall såsom f. n. prövas av börsstyrelsen. I fråga om börsombuden föreslås att de vid straffansvar skall anmäla sitt innehav av börsaktier m. m. till bankinspektionen (jfr "insider-lagen" SFS 1971: 827). Reglerna för inregistrering av värdepapper har översetts, i samband varmed föreslås att ansökande bolag vid inregistrering såväl för börsnotering som för fondhandlarnotering genom avtal med börsen — ett s. k. inregistreringskontrakt —skall åta sig att följa vissa normer i fråga om redovisning och information till allmänheten (jfr i Storbritannien och USA listing-agreement). Börsmedlem åläggs anmäla alla större avslut i registrerade värdepapper, som han medverkat till antingen på eller utanför börsen. En annan nyhet utgör förslaget om rätt för börsstyrelsen att avbryta handel och notering, s. k. börsstopp, t. ex. när någon misstänks otillbörligt utnyttja förtrolig företagsinformation. Enligt förslaget skall courtagesatserna bestämmas av bankinspektionen. Börsen förutsättes även i framtiden vara en självförsörjande institution, varvid medlems- och värdepappersavgifter i princip skall täcka omkostnaderna för börsverksamheten. — Till följd av de tilläggsdirektiv som meddelades 1972 återstår för fondbörsutredningen att se över också resten av 1919 års lagstiftning, nämligen den som handlar om fondkommissionsrörelse. En del av de nu framlagda förslagen får därför betraktas såsom provisoriska lösningar.
                                                                                                                                             Å Å-m