Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972

Förteckning upprättad av f d justitierådet Nils Regner

 

 

 

Förteckningen utgör supplement till Svensk juridisk litteratur II (Sthlm 1971). Litteratur från 1971 som kunnat medtagas i boken är ej upptagen i förteckningen. En del recensioner m m har anmärkts fast de publicerats 1973. Indelningen följer boken. Om använda förkortningar hänvisas till boken s XIV.

 

 

Bibliografiskt m. m.
Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Utg av riksdagsbiblioteket. Årg 39 1969 (1971, 271 s)
SOU-katalogen 1950—1970 (1970, 130 s)
Nils Regner Svensk juridisk litteratur II (1971) anm av Anders Knutsson SvJT 1972 s 208
Juridiska biblioteket. Urval av nyförvärv TSA 1971 s 235, 1972 s 278
Bibliographia iuridica Fennica, Finlands juridiska litteratur II 1949—1958 (Helsingfors 1959, 456 s) — III 1959—1968 (1972, 714 s). Anm av Berndt Godenhielm JFT 1973 s 452
Norsk juridisk litteratur 1970 av Tore Sandvik SvJT 1971 s 675

 

Förteckning över Per Olof Ekelöfs skrifter 1934—1970, Festskrift till Ekelöf (1972) s 777
Hugo Lindberg. Tryckta skrifter. Bibliografi av Karin Kock (1972, 46 s)
Förteckning över Åke Malmströms skrifter 1932—1971, Festskrift till Malmström (1972) s 255

 

NFT. Sak- och författarregister 1961—1970 (1970)
NIR. Register med rättsfallssamling åren 1963—1969 av Frithiof Berglund (1971)

 

Forhandlinger på Det 25. nordiske juristmöte i Oslo 1969 (Oslo 1971, 626 s)
Anders Knutsson Det 26:e nordiska juristmötet 1972, SvJT 1972 s 805
Henrik Tamm De nordiske juristmøder 1872—1972. Nordisk Retssamvirkengennem 100 år (Kbhvn 1972, 213 s). Anm av Bengt Lassen SvJT 1973 s 311
Åke Malmström De nordiska juristmötena 100 år, TfR 1972 s 387
Nordiska administrativa förbundets 16:e allmänna möte i Sthlm 1970, NAT 1970 s 209

 

Festskrift till Ivar Agge (1970) anm av Gunnar Bomgren SvJT 1972 s 202
Festskrift till Per Olof Ekelöf. Studier i processrätt och allmän rättslära (1972, 789 s)

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 381Festskrift till Y J Hakulinen: Ars boni et aequi (Helsingfors 1972, 334 s)
Festskrift till Stephan Hurwitz 20. juni 1971 (Kbhvn 1971, 658 s). Anm av Gillis Erenius SvJT 1972 s 674, Bengt Hamdahl FT 1972 s 28
Festskrift till Åke Malmström: Mélanges de droit comparé en l'honneur du doyen Åke Malmström (1972, 271 s). Anm av Eric Essén SvJT 1973 s 504
Malmö-Lunds juristförening 1922—1972 (1972, 40 s)
Scandinavian studies in law 15 (1971) och 16 (1972) — SvJT 1972 s 6841973 s 146
Uppsatser Stockholm II (1971) anm av Nils Beckman SvJT 1971 s 655, Knut S Selmer TfR 1971 s 654
Uppsatser Uppsala: Uppsatser i civilrätt I (4 uppl 1971, 149 s)

 

 

 

Rättshistoria
Söderköpings lagbok 1387. Utg efter den medeltida handskriften med inledning av Elias Wessén (1971, 127 s). Anm av Gunnel Hedberg HistT 1971 s 584, JFT 1971 s 365, SvJT 1971 s 757, TfR 1973 s 127, Rig 1972 s 73
Malmø tingbøger 1577—83 og 1588—90. Udg ved Leif Ljungberg og Einar Bager i samarbejde med Erik Kroman af Selskabet for udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kbhvn 1968, 444 s) — Malmø stadsbog 1549—1559. Rådstuerettens, bytingets og toldbodrettens protokol. Udg ved Bager af Selskabet (1972, 506 s)
Erik Anners Europas rättshistoria. Några huvudlinjer I—II (1971, 1972, 100s, 84 s)
Gerhard Hafström De svenska rättskällornas historia (kompendium Lund 1972, 247 s)
Ragnar Hemmer Anteckningar om Magnus Erikssons landslags och Kristoffers landslags tillämpning i Finland, JFT 1971 s 1
Elsa Sjöholm Rechtsgeschichte als Wissenschaft und Politik. Studien zur germanistischen Theorie des 19. Jahrhunderts (Ak avh Berlin 1972, 148 s). Anmav Kerstin Lindgren HistT 1973 s 628
Stiernhööks levnad i bilder, SvJT 1971 s 679
Ivar Strahl Ihering — ett hundraårsminne, SvJT 1972 s 705
Gunnar Bomgren Anm av Den dömmende makt. Domstolene og rettsutviklingen 1814—1964 (Oslo 1967, 290 s), SvJT 1971 s 281
Jacob Sundberg Anm av Ernst Andersen, Træk af juraens udvikling i 25 essays (Kbhvn 1970, 367 s), SvJT 1971 s 47

 

Signe Carlsson Nordisk rättshistorisk litteratur 1956—1965 (1972, 279 s). Anm av Inger Dübeck Juristen 1973 s 192, Gunnel Hedberg SvJT 1973 s 324

 

Gerhard Hafström Den svenska familjerättens historia (kompendium Lund 1972, 183 s)
Lizzie Carlsson "Jag giver dig min dotter". Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia II (1972, 330 s)
Brita Egardt Äkta makars fördel av oskiftat bo (1970) anm av Gunnel Hedberg TfR 1971 s 240, Rig 1971 s 68.
Gerhard Hafström Den värendska arvs- och giftorätten, Scandia 1970 s 333. Genmäle av Elsa Sjöholm s 337

382 Nils RegnerGösta Åqvist Inheritance and gift in some medieval laws, Scand studies 16 (1972) s 37

 

Monica Wernstedt Fastighetsrättens historia (kompendium Sthlm 1972, 32 s) Gunnar Prawitz Laxfisket vid Falkenberg. En rättshistorisk utredning (1970, 94 s)

 

Erik Anners Svensk straffrättshistoria I (1972, 53 s)
Bengt Ankarloo Trolldomsprocesserna i Sverige (Ak avh 1972, 355 s). Anmav Kjell Å Modéer SvJT 1972 s 361
Carl Gustaf Kröningssvärd Blåkullefärderna eller Handlingar om trolldomsväsendet i Dalarne åren 1668—1673. Ny uppl med förord av Bengt Ankarloo (1972, 267 s)
Lars Manfred Svenungsson Rannsakningarna om trolldom i Bohuslän 1669—1672. Häxorna, satan, rätten (1970, 340 s). Anm av Gunnel Hedberg Rig 1971 s 109
Carl-Martin Bergstrand Kyrktjuvar, hästtjuvar och ficktjuvar i Västergötland på 1700-talet (1970, 171 s) — Brott och straff i 1700-talets Västergötland. I, Barnamord och tidelag (1972, 168 s)
Gunnar Rudstedt Långholmen. Spinnhuset och fängelset under två sekler (1972, 286 s). Anm av Göran Inger SvJT 1973 s 225, Gunnar Lindberg TfKriminalvård 1972 h 4 s 5
Arthur Thomson I stocken. Studier i stockstraffets historia (1972, 421 s)

 

Eric Hägge I lagens namn. Hallands södra domsaga under tre sekler (1970, 295 s)
Ivar Johansson Västra Göinge härad och domsaga II. Händelser och människor under 18:e seklet. Förord av Per Stjernquist (1971, 388 s)
Björn Kjellin Hovrätten över Skåne och Blekinge 150 år, SvJT 1971 s 689
Ernst Leche Tingsstället i Leksand (1968, 71 s). Anm av Sture Petrén SvJT 1971 s 649
Kjell A Modéer Hovrätten över Skåne och Blekinge. En överrätts tillkomsthistoria (1971, 128 s). Anm av Karl Sidenbladh SvJT 1971 s 752
Eric Stapelberg Domstol i Attundaland. En bok om Stockholms läns västradomsaga (1971, 211 s)

 

Jan Arvid Hellström Biskop och landskapssamhälle i tidig svensk medeltid (Ak avh 1971, 422 s). Anm av Gunnel Hedberg HistT 1972 s 111, JFT 1971 s 484, Rig 1971 s 135
Sven Kjöllerström Den svenska kyrkoordningen av 1571 jämte studier kring tillkomst, innehåll och användning (1971, 346 s). Anm av Hilding Pleijel Rig 1972 s 20
Register över stadshistorisk litteratur 1945—1963 behandlad i de stadshistoriska revyerna 1947—1970 (1972, 78 s)
Sverker Oredsson Samhällelig eller enskild fattigvård. En linje i debatten inför 1871 års fattigvårdslagstiftning, Scandia 1970 s 146.
Nils Elvander Svensk skattepolitik 1945—1970. En studie i partiers och organisationers funktioner (1972, 405 s)
Carl Hamnström Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad (1972, 472 s)

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 383Ingvar Jonsson Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid (Ak avh 1971, 328 s)

 

 

Allmänna verk m. m.
Allmänt sakregister till Svensk författningssamling 1960—1969 (1971, 186 s) Sveriges rikes lag, utg av C-G Hellquist (93 uppl 1972)
Register till Regeringsrättens årsbok 1951—1960 av Sture Jarnerup och Nils Lorichs (1972, 262 s)
Register till översikterna över svensk rättspraxis SvJT 1971 s XVIII, 1972 s XVIII
Den statliga publiceringen av rättsfall från de allmänna förvaltningsdomstolarna och Kungl Maj:t. Förslag till publicering och yttrande, TSA 1972 s 300 
Gillis Erenius Något om publicering av rättsfall från hovrätterna, SvJT 1972 s 56

 

Tekno's Populär juridik. Supplement av Berndt Philipson (1971, 1972) 
Ulf Cervin Bygga eget. Markköp, fastighetsbildning, byggnadsnämnd, lagfart, inteckning, finansieringsformer, byggande (1971, 86 s)
Stig Gustafsson Juridik till vardags (1972, 178 s)
Lennart Lindestam, Göte Magnusson och Christina Omander Rättskunskap i affärs- och arbetsliv (1971; 2 uppl 1972, 170 s)
Eva Mazetti-Nissen Så säger lagen till Pia och Per (1972, 239 s) — Så säger lagen om att skiljas som vänner (1972, 119 s) — Så säger lagen om arv och testamente (1972, 115 s)
Birgit Ragnå Vem hjälper? Vem råder? Handbok i sociala frågor (4 uppl 1971, 198 s)
Sven-Rune Svensson Juridik för fastighetsägare. Lantbruket, fastigheten, fritidstomten (2 uppl 1971; 3 uppl 1973, 239 s)
Åke Victorin Familjen och lagen (1971, 103 s)
Lagen och vi. Huvudred Åke Victorin, I, II (1971, 1157 s)

 

Åke Malmström Civilrätt jämte några grunddrag av den allmänna rättsläran. Lärobok för nybörjare (4 uppl 1971, 348 s)
Östen Undén Svensk sakrätt. I Lös egendom (7 uppl 1971, 253 s)
Knut Rodhe Lärobok i obligationsrätt (3 uppl 1972, 289 s)
Hjalmar Karlgren Handelsrätt (kompendium Lund 1972, 111 s)
Kurt Grönfors Företaget i rättsordningen. En inledning till handelsrätten (2 uppl 1972, 60 s)
Gustaf Rabe Bankjuridik (5 uppl 1971, 124 s)
Anders Agell Anm av Stig Jørgensen, Kontraktsret I. Aftaler (Kbhvn 1971, 229 s), SvJT 1972 s 367
Bertil Bengtsson Anm av Bernhard Gomard, Obligationsret. Almene emner. I Naturalopfyldelse (Kbhvn 1971, 73 s), SvJT 1972 s 369
Knut Rodhe Allmän privaträtt—avtalsrätt—obligationsrätt. Anm av Carl Jacob Arnholm, Privatrett I—III (Oslo 1964—1966), SvJT 1971 s 175
Peter Lødrup och Gösta Walin Anm av IV Familierett och V Arverett (Oslo 1969, 1971), TfR 1971 s 568
Jan Hellner Anm av Sjur Brækhus, Juridiske arbeider fra sjø og land (Oslo

384 Nils Regner1968, 612 s), TfR 1970 s 552 — Hugo Tiberg Anm av samma SvJT 1971 s 471
Hans Danelius Familjerättslig lagstiftning i Nederländerna, SvJT 1971 s 401
Norman Marsh Recent development in law reform in the United Kingdom, SvJT 1972 s 1
Anders Fogelklou Personlig äganderätt i Sovjetunionen, SvJT 1971 s 301
Lennart Hane Familjerätt i Sovjetunionen, TSA 1971 s 504
Andreas Ådahl Anm av E L Johnson, An introduction to the Soviet legal system (London 1969, 248 s), SvJT 1971 s 49

 

Stig Strömholm Användning av utländskt material i juridiska monografier. Några anteckningar och förslag, SvJT 1971 s 251
Erik Anners och Alf Önnerfors Latinsk juridisk terminologi (kompendium Uppsala 1972, 96 s)
Torild Backe Brottsbalken på sju främmande språk, SvJT 1971 s 678
Anm av Herbert J Becher, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache (München 1971, 1972 1000 s, 716 s), SvJT 1971 s 479, 1973 s 705

 

 

Allmän rättslära och andra allmänna ämnen
I festskrift till Ekelöf (1972): s 113 Svante Bergström Kan den juridiska tekniken förbättras? — s 224 Göran Elwin Några frågor angående lagtillämpning och domskrivning i straffrätten — s 299 Jan Hellner Värderingar i skadeståndsrätten — s 485 Konrad Marc-Wogau Orsak och huvudorsak. Några reflexioner vid studiet av L Bylunds bok Bevisbörda och bevistema — s 502 
Manfred Moritz Kann das (richterliche) Urteil deduziert werden? — s 527 
Karl Olivecrona Rättighetsregler och exekutionsregler. Lagstiftningstekniska synpunkter i anslutning till nyare lagar — s 569 Folke Schmidt Bundna och öppna argument i rättsvetenskapen — s 664 Tore Strömberg Om retroaktivitet — s 671 Stig Strömholm Teleologisk metod och likformig argumentation. Variationer kring ett känt tema
Per Olof Ekelöf The expression "valid rule": a study in legal terminology, Scand studies 15 (1971) s 57 (ur Uttrycket "gällande rättsregel" i Festskrift till Arnholm 1969)
Jan Evers Argumentationsanalys för jurister (1970) anm av Stig Strömholm SvJT 1971 s 568, Nina Karin Monsen TfR 1972 s 381, vartill Carl Martin Roos 1973 s 122
Berl Kutschinsky Den almindelige retsbevidsthed (1970) anm av Leif HolmLov og rett 1972 s 46
Karl Olivecrona The concept of a right according to Grotius and Pufendorf, Festschrift für Oscar Adolf Germann (Bern 1969) s 175 — Det rättsliga språket och verkligheten (ny uppl 1971, 43 s) — Grundtankar hos Hägerström och Lundstedt. Bilaga: Har rättsvetenskapen behov av rättsideologi? av Vilhelm Lundstedt (kompendium Lund 1972, 54 s) — Law as fact (2 uppl London 1971, 320 s) — Harald Ofstad Naturrettsfilosofiens sunne seiglivethet. En kritisk diskusjon av Karl Olivecronas Law as fact, TfR 1972 s 427
Alexander Peczenik The concept "valid law", Scand studies 16 (1972) s 211 (även utgiven separat).

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 385Tore Strömberg Rättsfilosofiens historia (kompendium Lund 1971, 28 s) —Inledning till den allmänna rättsläran (kompendium Lund 1971, 190 s)
Stig Strömholm "Public" rule-making and private: the Swedish experiment, Scand studies 15 (1971) s 219 (ur Rättsutveckling på annat sätt än genom lagstiftning NJM 1969, även utgiven separat) — Naturrätt och retorik, JFT1971 s 131 — Allmän rättslära. En första introduktion (1972, 93 s) — Lagtolkning. Huvudproblem och funktioner (kompendium Uppsala 1972, 40 s)
Jan Hellner Anm av Albert A Ehrenzweig, Psychoanalytic jurisprudence. On ethics, aesthetics and "law". On crime, tort and procedure (Leiden 1971,395 s), SvJT 1972 s 476 — Stig Strömholm Anm av samma, TfR 1972 s 377
Alexander Peczenik Anm av Alfred Verdross, Statisches und dynamisches Naturrecht (Freiburg 1971, 128 s), SvJT 1971 s 755
Stig Strömholm Anm av Josef Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung (Frankfurt a M 1970, 218 s), SvJT 1972 s 377

 

 

Rättssociologi
Retssociologi i Norden I. Indlæg på den første nordiske konference i retssociologi 1967 (1968, 158 s) — II. Indlæg på den tredje nordiske forskerkonference i retssociologi 1969 (1970, 130 s)
Lag, samhälle, individ. En antologi i rättssociologi, red av Vilhelm Aubert(1972, 361 s)
Vilhelm Aubert Rättssociologi (1972, 320 s)
Torstein Eckhoff Juss og samfunnsforskning, Festskrift till Ekelöf (1972) s 207
Stig Edling och Göran Elwin Samhällskontroll och mytbildning. Åtta inlägg om nordisk kontrollpolitik (1972, 136 s)
Erik Larsson Om orsaker till konflikterna på arbetsmarknaden. Ett rättssociologiskt problemkomplex, FT 1972 s 178
Lena Lindgren, Dan Magnusson och Per Stjernquist Sociala styrningsregler(1971, 146 s). Anm av Sten Edlund SvJT 1972 s 683, Barbro Widing JFT 1973 s 454
Gustav Malmer Status och dom i trafikmål, SvJT 1971 s 571
Torgny Segerstedt Rättssociologiens systematiska plats, Festskrift till Ekelöf
(1972) s 601
Per Stjernquist Anm av Torstein Eckhoff, Rettferdighet ved utveksling og fordeling av verdier (Oslo 1971), Lov og rett 1971 s 427

 

 

Komparativ rätt
I Festskrift till Malmström (1972): s 1 Marc Ancel Les buts actuels de la recherche comparative — s 30 Borislav T Blagojevic The comparative method in the study of customary law as a historical category — s 58 René DavidLa coopération internationale en matière de droit comparé — s 73 Albert A Ehrenzweig Malmström's "System of legal systems": an unsystematic comment — s 132 Viktor Knapp Champ d'application du droit comparé (le droit comparé interne et le droit étranger) — s 159 Åke Lögdberg Some aspects of comparative law in shaping the Swedish legal system — s 211 G O Zacharias Sundström Comparative law in the development of the law of international corporations — s 243 Imre Szabo Law theory and comparative

 

25—743005. Svensk Juristtidning 1974

386 Nils Regnerlaw
Hans Einar Engström och Hans Ge Wesslau Komparativ rätt II. Anteckningar rörande jämförande rättsforskning. Approximering, harmonisering, unifiering. Enhetlig tolkning av enhetlig rätt (1972, 115 s) 
Stig Strömholm Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972 s 456

 

Mänskliga rättigheter och personlighetsskydd
Hans Danelius Expropriation och mänskliga rättigheter, SvJT 1972 s 63
Anm av Yearbook of the European convention on human rights. Vol 11 och12 (Haag 1970, 1971), SvJT 1972 s 685, 1973 s 239 — Anm av J E S Fawcett, The application of the European convention on human rights (Oxford 1969, 368 s) och Frede Castberg, Den europeiske konvensjon om menneskerettighetene (Oslo 1971, 174 s), SvJT 1971 s 653
Thomas Ouchterlony Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, SvJT 1971 s 154

 

Åke Lögdberg Personlighetsrätt. Med särskilt beaktande av dess funktioner och dess begränsning för vissa personkategorier (1972, 176 s). Anm av Harald Rangnitt SvJT 1973 s 508, Stig Strömholm NIR 1973 s 219
Tommy Persson En personlighetsrättslig teori samt några synpunkter på ett lagförslag rörande skydd mot avlyssning, Uppsatser Lund 8 (1972) s 5
Stig Strömholm Integritetsskyddet. Ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT 1971 s 695 — La protection de la vie privée. Essai de morphologie juridique comparée, Festskrift till Malmström (1972) s 185

 

Datatekniken och rättsväsendet
Jfr här ovan
Data och integritet. Betänkande avg i juni 1972 av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén, SOU 1972: 47 (236 s) — SvJT 1972 s 708 — Yttranden TSA 1972 s 483, SparbT 1972 s 325
Kreditupplysning och integritet. Betänkande avg i oktober 1972 av kreditupplysningsutredningen, SOU 1972: 79 (140 s) — Yttrande TSA 1973 s 108
Lagring och användning av dataregistrerade uppgifter. Medlemsförslag till Nordiska rådet och yttrande, TSA 1971 s 581
Gotthard Calissendorff Data och juridik, TSA 1971 s 485
Martin Dworén "Det dokumentlösa samhället". Några juridiska aspekter, SparbT 1971 s 128
Jan Freese, Kent Skoog och Toomas Tael ADB inom rättsväsendet (1972,150 s)
Jytte Lindgård Om den patentretlige beskyttelse af datamaskinprogrammer i Skandinavien, TfR 1972 s 257
Peter Seipel Rättsskydd för dataprogram (1971, 16 s) — Personlig integritet och databanker. Några problemställningar, EkRevy 1971 s 241
Stig Strömholm Anm av Erik Samuelsen, Statlige databanker og personlighetsvern (Oslo 1972, 251 s), NIR 1972 s 405
Ekonomen 1971 h 15 s 30 Per Svenonius Databanken skvallercentral, s 33 Karl Olof Lidin Offentlighetsprincipen håller inte i datavärlden, s 35 Peter Seipel Integritetsfrågan inget för systemfall, h 16 s 65 P-G Vinge Vad är personlig integritet?

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 387Peter Seipel Anm av Eugen Ulmer, Elektronische Databanken und Urheberrecht (München 1971, 64 s), NIR 1972 s 302

 

 

Internationell rätt och internationellt samarbete
Hilding Eek Folkrätten. Staternas och de mellanfolkliga organisationernas rättsordning (2 tryckningen med nytt utvidgat register 1972, 471 s) 
Sture Petrén Differences of procedure between international and national tribunals, SvJT 1972 s 96
Hilding Eek Anm av Edward Yemin, Legislative powers in the United Nations and specialized agencies (Leyden 1969), SvJT 1971 s 138
Torkel Opsahl Anm av Manual of public international law. Ed by Max Sørensen (London 1968, 930 s), SvJT 1971 s 745

 

Folkrätt i krig. Sveriges överenskommelser med främmande makter om folkrätten i krig (1971, 260 s)
Hans Blix Aggression and neutrality (1970, 63 s). Anm av Barbro Widing JFT 1971 s 487
Hilding Eek Neutralitet, neutralitetspolitik och EEC, SvJT 1971 s 1
Stig Jägerskiöld och Torgil Wulff Handbok i folkrätt under neutralitet och
krig (1971, 191 s)
Jacob Sundberg Neutralitet — finns det? Om Sveriges rättsläge vid väpnadkonflikt i Europa, SvJT 1971 s 321

 

Fariborz Nozari Unequal treaties in international law (Ak avh 1971). Anm av Ingrid Delupis SvJT 1972 s 365
Jacob Sundberg Den diplomatiska konferensen. Om visdomen bakom internationell lagstiftning, Festskrift till Ekelöf (1972) s 724 — The wisdom of treaty making: a glance at the machinery behind the production of lawmaking treaties and a case study of the Hague hijacking conference of 1970, Scand studies 16 (1972) s 283 (även utgiven separat)

 

Hilding Eek Världshavens frihet och fred (1971) anm av C A Fleischer TfR 1971 s 365
Lars Delin Shall islands be taken into account when drawing the medianline according to art 6 of the convention on the continental shelf?, NTfIR 1971 s 205
Bo Johnson Suveränitet i havet och luftrummet. Folkrättsliga studier kring suveränitetsanspråk i öppna havet samt den nationella jurisdiktionens gränser i havet och luftrummet (Ak avh 1972, 412 s). Anm av C A Fleischer SvJT 1973 s 46
Lennart Myrsten Havsbottnen i blickpunkten, SvJT 1971 s 241
Folke Persson Rymdrätten och Förenta Nationerna, SvJT 1972 s 321

 

Göran Melander Flyktingar och asyl (Ak avh 1972, 282 s). Anm av Love Kellberg SvJT 1973 s 502
Gustaf Petrén Utlännings rättsställning, NAT 1970 s 222
Se även utlänningsutredningens betänkanden under Förvaltningsrätt.

388 Nils RegnerPrivat-, straff-, process- och skatterätt
Svensk rättspraxis. Internationell privat-, straff- och processrätt 1966—1970 av Hjalmar Karlgren, SvJT 1972 s 106
Internationellt privaträttsliga rättsfall sammanställda av Åke Lögdberg och Lennart Pålsson (kompendium Lund 1972, 229 s)
Hilding Eek Anm av Allan Philip, Dansk international privat- og procesret (Kbhvn 1971, 438 s), TfR 1971 s 641 — Hjalmar Karlgren Anm av samma SvJT 1971 s 751

 

Hilding Eek Lagkonflikter i tvistemål. Metod och material i svensk internationell privaträtt (1972, 307 s)
GOZ Sundström Three discussions on the conflict of laws (1970) anm av Stig Strömholm SvJT 1971 s 569
Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption, NJA II 1971 s 603
Erik Lempert Kungl Maj:ts prövning av internationella äktenskapsärenden, Uppsatser Lund 8 (1972) s 163
Gösta Walin Reflektioner i anslutning till förslag om ny internationell adoptionslag, Festskrift till Hakulinen (1972) s 254
Bilansvarighetskonvention. Ett inom Europarådet 1970 utarbetat förslag till konvention och yttrande, TSA 1971 s 297
Tillämplig lag i fråga om produktansvar. Utkast till konvention och yttrande, TSA 1972 s 197
Exporträtt IV (1970) anm av Kurt Grönfors SvJT 1971 s 647, Tore Sandvik TfR 1972 s 125
Jan Hellner Sale, carriage, insurance. Integration of the contracts and harmonziation of the law, Estudios juridicos. En homenaje a Joaquin Garrigues (Madrid 1971) s 71 — Rättvisan mellan säljare och köpare i den uniforma köplagen. Teknik och realitet, Festskrift till Hakulinen (1972) s 63
Ole Lando Consumers contracts and party autonomy in the conflict of laws, Festskrift till Malmström (1972) s 141
Claes Nordlöf Comecon och allmänna leveransvillkor (vid handel med öststat), Juristnytt 1970 s 366
Torkel Opsahl, Zacharias Sundström, Isi Foighel och Gösta Westring Rettsspørsmål i forholdet mellom i-land og u-land, TfR 1971 s 575
Knut Rodhe Litteraturanvisningar för internationell bolagsrätt (kompendium Lund 3 uppl 1972, 21 s)
Folke Schmidt Ships flying flags of convenience, AfS XII (1972) s 77
Kurt Grönfors Anm av Øyvind Hoel och Ivar Kleiven, Konvensjonssamling i transportrett I—II (Oslo 1968, 360 s, 456 s), AfS IX (1969) s 653 — Jacob Sundberg Anm av samma AfL IV s 144
Olle Hellberg Anm av K Zweigert och J Kropholler, Sources of international uniform law I, II (Leyden 1971, 1972, 1056 s, 1000 s), SvJT 1971 s 758,1972 s 686

 

Jacob Sundberg Piracy: sea and air, AfL IV s 277
Utländska skiljedomar (ang ratifikation av New-York-konventionen av 1958), TSA 1971 s 221 — Lagändringar 1971 NJA II 1971 s 565
R H Graveson Arbitration clauses in international contracts, Festskrift till Malmström (1972) s 80
Exporträtt IV se här ovan

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 389Per Olof Bolding Anm av Heinrich Nagel, Nationale und internationale Rechtshilfe im Zivilprozess; das europäische Modell (Baden-Baden 1971, 283 s), SvJT 1972 s 478

 

Nils Mattsson Svensk internationell beskattningsrätt (1971; 2 uppl 1972,107 s)
Bo G Sandström Internationell utdelningsbeskattning (1969, 98 s)
Dorothea Strömberg Gemensamma marknadens skattepolitik, SkatteT 1971 s 128
Se även Skatterätt

 

 

Europeisk gemenskap och nordiskt samarbete
Redogörelse för Romfördragets tillämpning VIII (1971) — EEC under 1970 och 1971. Rapporter från svenska delegationen i Bryssel, utgiven av handelsdepartementet (1970, 1971) — Inför Sveriges EEC-förhandlingar. Fakta och överväganden, utgiven av handelsdepartementet (1971, 229 s) — Sveriges avtal med EEC och CECA, utgiven av handelsdepartementet (1972, 184 s) —Fakta om Europeiska gemenskapen, CECA, EEC, EURATOM (1972, 47 s) Gösta Dahlström och Britt-Marie Söderbäck Sveriges avtal med EEC. En faktasammanställning (1972, 89 s)
Lennart Pålsson EEC-rätt (1970) anm av Ole Lando Juristen 1971 s 343 Henry Montgomery EEC-konvention rörande konkurs mm, SvJT 1971 s 380 — Anm av Louis F Ganshof, Le droit de la faillite dans les états de la communauté économique européenne (Bryssel 1969, 229 s), SvJT 1971 s 214 
Knut Rodhe Harmonisering av aktiebolagsrätt inom EEC och i Norden, SvJT 1971 s 609
Den fria rörligheten för personer inom EEC. Utlänningsutredningens betänkande III, avg 4 febr 1971, SOU 1971:35 (119 s)
Gustaf Lindencrona Skatter och kapitalflykt. Beskattningens inverkan på det finansiella kapitalets och dess ägares rörlighet över Sveriges gränser mot bakgrund av den pågående ekonomiska integrationen i Västeuropa (Ak avh 1972,470 s). Anm av Edward Andersson Skattenytt 1973 s 168

 

Nordiska rådets verksamhet 1952—1970. Översikt över rådets rekommendationer och rådspresidiets framställningar. Under redaktion av Sven Holmstedt NU 1971: 14 (634 s)
Nordisk statutsamling, NU 1971: 20, 1972: 11 (239 s, 88 s)
Stanley V Anderson The Nordic council (1967) anm av Birger Perlt NTfIR
1970 s 184
Gustaf Petrén Juridiska frågor vid Nordiska rådets 19:e session, SvJT 1971 s 593
Hans Danelius Äktenskapsrätten inför Nordiska rådet, SvJT 1971 s 385
Jacob Sundberg Läsa lag i Norden, TfR 1971 s 145

 

 

Giftermålsbalken
Nils Beckman Svensk familjerättspraxis (5 uppl 1972, 370 s)
Svensk rättspraxis. Familjerätt 1967—1970 av Nils Beckman, SvJT 1972 s 28

390 Nils RegnerFamilj och äktenskap I. Betänkande avg 10 maj 1972 av familjelagssakkunniga, SOU 1972:41 (385 s) —SvJT 1972 s 613 — Yttrande TSA 1972 s473 — KG Lindberg TSA 1973 s 38 — Hans Danelius Äktenskapsrätten inför Nordiska rådet, SvJT 1971 s 385
Översyn av lagstiftningen om ändring av underhållsbidrag. Framställning, TSA 1972 s 335
Åke Lögdberg Bodelning och arv. Exempel jämte kommentarer och hänvisningar. Med lösningar utarbetade av Gunvor Wallin och Bernt Carlsson (kompendium Lund 1972, 59 s)
Lennart Persson Samvetsäktenskap eller civiläktenskap. Samvetsäktenskapet vid Göteborgs högskola år 1904 och dess betydelse för civiläktenskapets införande i Sverige (1971, 159 s). Anm av Göran Herner SvJT 1973 s 53, Gunnar Qvist HistT 1973 s 473.
Åke Saldeen Skadestånd vid äktenskapsskillnad. En rättssociologisk och jurimetrisk studie (Ak avh 1971, 1973, 345 s)
Folke Schmidt Äktenskapsrätt (4 uppl 2 tr med ett tillägg 1972, 241 s) —The prospective law of marriage, Scand studies 15 (1971) s 191 (ur Äktenskapsrätten inför framtiden TfR 1969, även utgiven separat)
Jacob Sundberg Familjerätt i omvandling (1969) anm av H J Thue TfR 1971s 246, Gunvor Wallin SvJT 1971 s 469
Lars Welamson Ett processuellt inflationsproblem. Några synpunkter på lagen 16 dec 1966 om ändring av underhållsbidrag, Festskrift till Ekelöf (1972) s 758
Lars Wennerberg Bidragsförskott ./. underhåll i äktenskapsmål, TSA 1971 s 554
Brynolf Eng Äktenskapsskillnad införs i Italien, SvJT 1971 s 218
G von Otter Ny engelsk lag om äktenskapsskillnad m m, SvJT 1971 s 489

 

 

Föräldrabalken
Rättspraxis se GB
Lagändringar rörande adoption, NJA II 1970 s 577, 1971 s 589 — TSA 1970s 283, 1971 s 526
Familj och äktenskap, SOU 1972: 41, se GB
Barnavårdsmannafrågan. Betänkande avg 7 juni 1972 av barnavårdsmannautredningen (Tor Sverne), SOU 1972: 65 (164 s) — Anders Thunved SocForum 1972 s 423 — Anders Knutsson SocForum 1973 s 222 — Yttrande TSA 1973 s 15
Ang. lagen om ändring av underhållsbidrag se GB
Karl J Höjer Samhället och barnen. Svensk lagstiftning till skydd och stöd för barn och familj. 10 uppl ombesörjd av Kerstin Widén (1971, 417 s)
Gösta Walin Kommentar till föräldrabalken och därtill anslutande lagar m m (2 uppl 1971, 577 s). Anm av Johan Lind SvJT 1972 s 566, vartill Walin, Faderskap till barn utom äktenskap, s 798, Lind s 802
Gunvor Wallin Föräldrar och barn (kompendium Lund 1971, 90 s)
Gunnar Eklund, Tom Saldeen och Åke Saldeen Värdet av graviditetslängdsuppgifter vid fastställande av faderskap, SvJT 1971 s 538
Ulla Jacobsson Förtegade faderskapsmöjligheter, Festskrift till Ekelöf (1972) s 396

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 391Förmynderskap, SOU 1970: 67 — Yttrande TSA 1971 s 288
Åke Malmström Förmynderskapsrätt (kompendium Uppsala 1972, 63 s)
Lennart A:son Sjögreen Anm av Anders Bratholm, Umyndige personer (Oslo 1970, 156 s), SvJT 1971 s 284
Gustav Forssius Nya bestämmelser i fransk rätt om emancipation av underårig, SvJT 1971 s 767

 

Olov Mattson och Carl Norström Överflyttning av barn. Kommentar till 21 kap. föräldrabalken och 50 § barnavårdslagen (1971, 128 s). Anm av Karin Ahrland NAT 1971 s 299, Fritz Kaijser Soc Forum 1971 s 224 Klas Magnusson FT 1971 s 276

 

 

Ärvdabalken
Rättspraxis se GB
Margareta Bong De utomäktenskapliga barnens arvsrätt i Sverige, Danmark och Norge och ett par därmed sammanhängande frågor, Uppsatser Lund 7 (1971) s 89
Gunnar Bramstång Medför förordnande att granska boutredningsmans förvaltning ämbetsansvar? Några synpunkter, FT 1972 s 93
Harry Guldberg Om avtal rörande egendom i dödsbo, SvJT 1972 s 12
Åke Lögdberg Bodelning och arv, se GB
Gösta Walin Ett par arvsrättsliga spörsmål. I, Är avstående från rätt till arv att hänföra till gåva och arvsförskott? II, Eventuellt subjektivt rekvisit för tillämpning av 7 kap 4 § ÄB, SvJT 1972 s 125

 

 

Jordabalken m m och fastighetsbildningslagen
Jordabalken 1970 NJA II 1972 s 1 (även i särtryck 1973, 550 s) —Promulgationslag samt följdförfattningar 1971 s 117
Hans Corell, Sten Hillert och Hans Olov Stark Jordabalken. Handledning i fastighetsköp, fastighetspanträtt, inskrivningsregler (1972, 48 s)
Hans Olov Stark Jordabalken. Den nya lagstiftningen med kommentar. Grannelagsrätt, fastighetsköp, arrende, hyra, servitut, lagfart, inteckning (2 uppl 1971; 3 uppl 1972, 334 s)
Lennart Vahlén Köp av fastighet. Lagfart (1971, 91 s)
Peter Westerlind Kommentar till jordabalken. Kap 1—5 (1971, 488 s). Anm av Bertil Bengtsson SvJT 1972 s 661, Berndt Godenhielm JFT 1973 s 449
Lars-Göran Åsbring Fastighetsköpet enligt den nya jordabalken (1971, 159 s)

 

Det skatterättsliga fastighetsbegreppet se Skatterätt
Bertil Bengtsson Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten. Inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m m (kompendium Uppsala 1971, 74 s)
Anders Agell Säljarens ansvar för faktiska fel enligt jordabalken och köplagen, SvJT 1972 s 721
Folke Berlin "Överlåter och försäljer" (ang JB 4: 1), LantmT 1972 s 429
Folke Grauers Fastighetsköp enligt nya jordabalken (kompendium Lund 1972, 106 s)

392 Nils RegnerSten Blomqvist Kan en för borgenären helt säker panträttsupplåtelse åstadkommas enligt jordabalkens regler?, SvJT 1971 s 482 — Panträtt enligt jordabalken (1972, 43 s)
Erik Burling Några synpunkter beträffande tillämpningen av godtrosreglerna vid vissa förvärv av pantbrev enligt nya jordabalken, SvJT 1972 s 586Hur skall man förfara med inteckningsreverser, som utgjort underlag för ansökan om pantbrev enligt JP 61 §, SvJT 1972 s 690. Härtill Gunnar Sönnerhed s 812
Ulf Cervin Inskrivningsrättsliga problem (kompendium Lund 1972, 136 s)
Henrik Hessler Två spörsmål i jordabalken (pantsättning vid köp, JB 6: 1 och 2, legitimation och godtrosförvärv, JB 18: 1 och 9), Festskrift till Ekelöf (1972) s 336 — Pantsättning vid tvesala av fastighet, SvJT 1972 s 582
Edvin Jensen Anteckningar kring inteckningsinstitutet, LantmT 1971 s 377
Hans Lindell Inskrivningsrätten enligt nya jordabalken (kompendium Lund 1972, 34 s)
Karl Olivecrona Inteckning och panträtt i den nya jordabalken. Kritiska synpunkter, SvJT 1971 s 513 — Inteckningsrätten i jordabalken (1971; 2 uppl 1972, 114 s) — Inteckning och panträtt (1972, 142 s) — Rättighetsregler och exekutionsregler, Festskrift till Ekelöf (1972) s 527
PM ang nya jordabalken. Bankföreningens skriftserie 98 (1971, 66 s)

 

Bertil Bengtsson Nyttjanderätt till fast egendom (kompendium Uppsala 1971, 162 s)
Publika jordbruksarrenden. Förslag (i PM 1971) till ny arrendeförordning och yttrande TSA 1971 s 411
Mauritz Bäärnhielm och Sven Larsson Jordbruksarrende. En redogörelse för 1970 års lagstiftning (1972, 227 s). Anm av Michael von Koch SvJT 1973 s 805
Rolf Moberg Jordbruksarrende (1972, 202 s). Anm av Michael von Koch SvJT 1973 s 805
Översyn av hyreslagen. Yttrande till justitiedepartementet, TSA 1971 s 414 —Ändringar i hyreslagstiftningen. Förslag (1972) och yttrande, TSA 1972 s 405 — Lokalhyresgästs besittningsskydd. Förslag till lagändringar (1972) och yttrande, TSA 1972 s 406
Folke Berg Ett par frågor rörande hyrestid och uppsägning (tolkningen av 6 § 2 st, fristen för meddelande enligt 49 §), SvJT 1971 s 56 — Hyresregleringslagen med 1971 års ändringar m m (1972, 61 s)
Gösta Järtelius Hyra och bostad. Lagtexter, kommentarer, rättsfall, formulär (1971, 357 s)
Michael von Koch Praktiska erfarenheter av 1968 års hyreslagstiftning, SvJT 1972 s 344
Lars Landh Två rättsfall ang s k bruksvärdeprövning enligt hyreslagen, SvJT 1972 s 219
Lennart Ramnek Bruksvärde och allmännytta, EkRevy 1972 s 184
Lennart Ramnek och Stig Gustafsson Din bostad. Om bostadsrätt och hyresrätt (1972, 214 s) — Ang bostadsrätt se Associationsrätt
Bror Rittri Bostadslägenheters bruksvärdehyror, SvJT 1972 s 161
Praxis i hyresmål 1972—1973, utgiven av statens hyresråd (1972, 139 s)
Lag om tvångsförvaltning av bostadsfastighet, NJA II 1970 s 612
Inskrivningsförbud vid sammanläggning. Förslag (i PM 1971) och yttrande,

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 393TSA 1971 s 538 — Lagändring 1971, NJA II 1972 s 452
Fastighetsdatabanken, LantmT 1971 s 157. Häri bl a Helmer Wallner Fastighetsdatabanken i Sverige, Torsten Lindskog Fastighetsregisterreformen, Bo Lindén Inskrivningsregisterreformen
Hans Lindell Lagfart enligt nya jordabalken (kompendium Lund 1972, 34 s)

 

Ingvar Christoffersson och Erik Samuelson Allemansrätt — naturrätt (2 uppl 1970; 3 uppl 1973, 156 s)
Rune Bollvik och Mats Segnestam Gäst i naturen. En skrift om allemansrätten (3 uppl 1970; 4 uppl 1971, 24 s)
Ingvar Gullnäs och Sven Larsson Den kommunala förköpsrätten (1970) anm av Inger Ridderstrand-Linderoth, SvJT 1971 s 565
Bengt Westerling En fråga om tillämpning av inskränkningslagen av 1916 (beträffande kommanditbolag med aktiebolag som bolagsman, SvJT 1971 rfs 48), SvJT 1971 s 359
Ledningsrättslag. Betänkande avg 9 maj 1972 av utredningen om ledningsrätt, SOU 1972: 57 (105 s) — Yttranden Vattenkraftfören publ 1973: 1 s 1, TSA 1973 s 51
Koncession för pipelines. Betänkande med förslag till lag om vissa rörledningar för petroleum, naturgas m m avg 24 maj 1972 av utredningen om oljeledningar, SOU 1972: 58 (91 s) — Yttranden TSA 1973 s 115, Vattenkraftfören publ 1973: 1 s 8
Anläggningslag och lag om samfällighetsförvaltning. Förslag till lagstiftning (i PM 1971) och yttrande, TSA 1972 s 78
Vatten- och avloppsanläggningar se under BB

 

Fastighetsbildningslag jämte promulgationslag m m, NJA II 1970 s 153 —Följdlagstiftning 1971 s 383 — Lagändringar 1971 s 351, 405 — Tore Landahl SparbT 1972 s 32
Lag om äganderättsutredning och legalisering, NJA II 1971 s 424
Ulf Cervin Fastighetsbildning, planlagstiftning och miljörätt (1971, 145 s)
Lennart Lindskog Fastighetsbildning (1972, 116 s)
Åke Wergel Kommentar till ett rättsfall (NJA I 1972 s 280), LantmT 1972s 442
Fastighetsdatabanken se JB

 

 

Byggningabalken m m
Anläggningslag och lag om samfällighetsförvaltning. Förslag till lagstiftning (i PM 1971) och yttrande, TSA 1972 s 78
Räddningstjänst. Betänkande avg i maj 1971 av räddningstjänstutredningen, SOU 1971: 50 (242 s) — Karl-Egon Lindberg KomT 1971 s 832
Tomas Cramér och Gunnar Prawitz Studier i renbeteslagstiftning (1970) anm av Per Bergsten SvJT 1971 s 656, Gunnel Hedberg TfR 1972 s 251, Rig 1972 s 19
Per Bergsten Anm av Erik Solem, Lappiske rettsstudier (2 uppl Oslo 1970, 342 s), SvJT 1971 s 216
Knut Norström Liten lagbok för hundägare (ny uppl 1970, 32 s)

394 Nils RegnerAnvisningar till jaktstadgan, utfärdade av statens naturvårdsverk, SvJakt 1971 s 401
Dag Victor Om dödande och tillgrepp av katt, SvJT 1972 s 379

 

 

Miljöskydd och naturvård
Ang allemansrätt se under JB
Reglering av glesbebyggelse och vidgat strandskydd, NJA 1971 s 759 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. Betänkande avg 15 mars 1971 av utredningen ang befordran av farligt gods på väg, SOU 1971: 20—23 (61 s, 248 s, 122 s, 162 s)
Hushållning med mark och vatten. Inventeringar. Planöverväganden om vissa naturresurser. Former för fortlöpande fysisk riksplanering. Lagstiftning. Rapport 1971 upprättad inom civildepartementet, SOU 1971:75 (542 s) —Sten Wickbom Lagstiftning om fysisk riksplanering KomT 1972 s 41, 1114Erik Weman Generalplanering s 1120 och Medel att åstadkomma en lämplig utveckling av glesbebyggelse s 1122 — Staffan Vängby Ersättning till markägare och inlösen av mark s 1123 — Rolf Strömberg Koncessionsprövning av industri s 1126 — Yttrande TSA 1972 s 305
Lag om hälso- och miljöfarliga varor. Betänkande avg i april 1972 av miljökontrollutredningen, SOU 1972: 31 (260 s) — FT 1972 s 165
Utnyttjande och skydd av havet. Betänkande avg i juni 1972 av havsresursutredningen, SOU 1972:43 (252 s) — Yttrande Vattenkraft fören publ 1973: 1 s 5
Landskapsvård genom täktsamverkan. Förslag till lagstiftning om täktsamfälligheter. Betänkande avg 2 juni 1972 av grustäktskommittén, SOU 1972: 46 (79 s) — SvJT 1972 s 713 — Yttrande TSA 1973 s 56
Koncession för pipelines, SOU 1972: 58 se under JB
Naturvårdslagen. 1964 års naturvårdslag med kommentarer, utg av Svenska naturvårdsföreningen i samråd med Statens naturvårdsverk (7 uppl 1971, 48 s)
Miljövårdens juridik, ekonomi och administration (1971, 391 s)
Miljövård i Norden. Lagstiftning och administration (Helsingfors 1971, 50 s)
Ulf Cervin Fastighetsbildning, planlagstiftning och miljörätt (1971, 145 s)
Jan Hellner Skadeståndsreglerna i miljöskyddslagen, Uppsatser Uppsala I(1971) s 58
Lennart Persson Miljöskydd. Den nya lagstiftningen med kommentar (2 uppl 1971; 3 uppl 1973, 166 s)
Hans Ragnemalm Några bevisfrågor inom miljörätten. Anteckningar med anledning av två rättsfall (RÅ 1968: 34, 1969: 44), FT 1971 s 106. Härtill Sten Walberg s 125, Ragnemalm s 184
Ersättning för oljeskador. Utkast till konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av oljeskador och yttrande, TSA 1971 s 534—
Ulf K Nordenson Att ersätta oljeskador. Ett internationellt problem, SvJT 1972 s 608
Renhållningslagstiftningens tillämpning. Anvisningar om tillämpningen av kommunala renhållningslagen och vissa andra författningar avseende renhållning (1972, 31 s)
Gösta Florén Miljöskyddslagen. Supplement 1971. 1970 års lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 1970 års kommunala renhållningslag m fl

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 395författningsändringar (1971, 66 s)
Eric Olerud Kommunerna och renhållningslagstiftningen, Stadsbyggnad 1972 s 129
Carl G Persson Allmänna ordningsstadgan m m, se under Förvaltningsrätt.

 

 

Byggnadslagstiftning och expropriation
Reglering av glesbebyggelse, Hushållning med mark och vatten samt Renhållning se ovan
Sanering. Betänkande avg i aug 1971 av saneringsutredningen, SOU 1971: 64,65 (257 s, 143 s) — Yttrande TSA 1972 s 184
Östen Malmberg Färg och fasadmaterial i stadsbilden, Stadsbyggnad 1971 s 174
Inger Severin Om tätbebyggelse och glesbebyggelse, FT 1971 s 159

 

Expropriationsförfarandet. Förslag till lag (i PM 1971) och yttrande, TSA
1972 s 162
Hans Danelius Expropriation och mänskliga rättigheter, SvJT 1972 s 63 
Lars Bergström Terrängens inverkan på värdet av råmark för tätbebyggelse, LantmT 1971 s 347
Folke Berlin De nya expropriationsreglerna, LantmT 1972 s 368
Gustav Ohlson och Per Tornée Expropriation av råmark. Erfarenheter från Malmö 1963—1972 (1972, 227 s)
Lennart Olsson Kungl Maj:ts praxis vid tillståndsprövning i expropriationsärenden (enligt 1 § punkt 16), FT 1971 s 244
Nils Olof Rydstern Domar i grusersättningsärenden, LantmT 1971 s 302
E G Westman Om verkningarna av värderingsregeln i 111 a § expropriationslagen, FT 1972 s 20

 

 

Elverk
E G Westman Rättsliga spörsmål vid eldistribution. Praktikfall åren 1956—1970 (1971, 168 s). Anm av K-E Tengroth KomT 1972 s 474

 

 

Vägtrafik
Ett nytt bilregister. Betänkande avg 15 dec 1971 av bilregisterutredningen, SOU 1971: 11 (203 s)
Den mänskliga faktorn i vägtrafiken. Trafiksymposium. Betänkande avg 14 okt 1971 av trafikmålskommittén, SOU 1971:81 (193 s)
CKR. Förslag om ett centralt körkortsregister. Betänkande avg 24 jan 1972 av Rune Hermansson, SOU 1972: 5 (116 s)
Rätten till ratten. Förslag till körkortsreform. Betänkande avg 11 nov 1972 av trafikmålskommittén, SOU 1972: 70—72 (197 s, 141 s, 384 s) — SvJT 1973 s 347Carl-Johan Cosmo Handläggningen av körkortsfrågor, FT1972 s 306. Europarådsresolution om körkortsingripanden, SvJT 1972 s 232.
Körkortsreformen och kriminalvården, TfKriminalvård 1972 h 4 s 2 — Kurt Holmgren Körkorten, FT 1972 s 316. Härtill K-G Hjelmqvist 1973 s 109, Holmgren s 110

396 Nils RegnerRätt och vett i trafiken. Vägtrafikförordningen till vardagsbruk, utg av NTF (7 uppl 1971, 88 s)
Nils Hj Egedal Tillämpningen av 61 § 1 mom vägtrafikförordningen, FT 1971 s 318 — Fusk med färdskrivare urkundsförfalskning?, SvJT 1971 s 761
Hans Jönrup och Åke Svensson Effekten av hastighetsbegränsningar utanför tätbebyggelse. Sammanställning och värdering av resultaten från försök med och utnyttjande av hastighetsbegränsningar i Sverige och utlandet (1971, 313 s)
Stina Sandels Små barn i trafiken. Undersökningar av små barns trafikförmåga (2 uppl 1972, 179 s)
Utryckningskörning med ambulans, Riksåkl cirkulär 12 aug 1971 nr C 68
Arbets- och vilotid i vägtrafik, Riksåkl cirkulär 12 aug 1971 nr C 69

 

Trafiknykterhetsbrott, SOU 1970: 61, yttranden TSA 1971 s 213, SocForum 1971 s 167
Hans Klette Rattfylleribrottet (1970) anm av Henrik Klackenberg FT 1971s 80 — Om social kontroll av grövre trafikbrottslighet (Ak avh 1972, 121 s)
C G Lidberg Körkortsåterkallelser i regeringens dispenspraxis. Information om möjligheterna att i dispensväg utverka mildring i körkortsmyndigheternas beslut (1971, 89 s)
Karl-Erik Rosén Om straffmätning i trafikmål, SvJT 1971 s 486. Härtill Karl Sidenbladh s 659, Sven Sigander 1972 s 72, Sidenbladh s 227
Carl-Johan Cosmo Anm av M Johs Mikkelsen, Groft uforsvarlig kørsel (Kbhvn 1971, 116 s), SvJT 1972 s 209
Hauke Lange-Fuchs Rattfylleri enligt västtysk rätt, SvJT 1971 s 492

Lastbil och taxi. Förslag till förbättrad företagsstruktur m m. Betänkande avg i mars 1971 av utredningen rörande företagsstrukturen m m inom den yrkesmässiga vägtrafiken, SOU 1971: 34 (104 s)

 

 

Vattenrätt
Revision av vattenlagen ang prövningsförfarandet m m, NJA II 1971 s 350
Revision av vattenlagen II. Ersättningar, avgifter m m. Betänkande avg 27 jan 1972 av vattenlagsutredningen, SOU 1972: 14 (189 s) — Yttranden TSA
1972 s 407, Vattenkraftfören publ 1972: 8
Anläggningslag m m, se under JB
Hushållning med mark och vatten, SOU 1971: 75, se Miljöskydd m m
Gunnar Fredrikson Vattendomstolarna bort — och sedan?, SvJT 1972 s 258Vattenkraftfören publ 1972: 3
Gösta Dyrssen Anm av Flemming Tolstrup, Vand og vandløb (Kbhvn 1970, 201 s), SvJT 1971 s 651

 

Ny lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, NJA II 1971 s 59
Normalförslag till allmänna bestämmelser för brukande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (1971, 39 s)
Åke Bouvin och Bengt Hedman VA-lagstiftning. Kommentarer till lagen (1970: 244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar m fl författningar (1972, 218 s)
Gösta Florén Miljöskyddslagen. Supplement 1971. Se Miljöskydd m m

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 397Bengt Petrelius Aspekter på brukningstaxor för vatten och avlopp, Stadsbyggnad 1972 s 73

 

 

Handelsbalken m m
Knut Rodhe Lärobok i obligationsrätt (3 uppl 1972, 289 s)
Östen Undén Svensk sakrätt. I Lös egendom (7 uppl 1971, 253)
Karl Gebhard Carsten Fahrnis als Kreditunterlage im schwedischen Recht (Bamberg 1970, 137 s) anm av Henrik Hessler SvJT 1972 s 777

 

 

Avtalsrätt
Lag om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor, NJA II 1971 s 642
Lag om hemförsäljning, NJA II 1971 s 670
Axel Adlercreutz Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt (1971; 2 uppl 1973, 116s). Anm av Anders Agell SvJT 1972 s 367
Ulf Bernitz Utvecklingen mot en standardavtalsrätt. I Standardavtalen i rättstillämpningen, SvJT 1972 s 401
Carl-Gustav Björkelund Peas and beans i engelsk kontraktsrätt. En presentation av läran om Fundamental breach för nordisk läsekrets, TfR 1972 s 532
Ulf Cervin Passivitetsspörsmål i senare nordisk rättspraxis och doktrin (1972, 96 s)
Ulf Holmbäck Studier i förutsättningslärans terminologi (1970) anm av Jens Bjarup Juristen 1972 s 500, Anna Christensen SvJT 1972 s 43
Åke Hultgren Några synpunkter på consideration i engelsk och amerikansk avtalsrätt, TfR 1971 s 91
Carl Martin Roos Tvetydigheter i avtal, SvJT 1972 s 625. Härtill Anders Victorin, Dissens och tolkning, 1973 s 56, Roos, Behövs det nya grepp i tolkningsläran?, s 152
Håkan Nial Anm av Ernst Kauffmann, Interessekonflikter og selvkontrahering (Kbhvn 1972, 101 s), SvJT 1972 s 682

 

Handelsbruk VIII. Uttalanden av svenska handelskamrar 1964—1970 jämte sakregister för häfte I—VIII (1971, 58 s)
Kjell Ehrenstråle Handelsbruk och sedvänjor, Juristnytt 1971 s 628

 

Köp
Ang den uniforma köplagen se Internationell rätt
Lag om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor och lag om hemförsäljning, NJA II 1971 s 642, 670
Konsumentköplag. Delbetänkande avg 28 april 1972 av köplagsutredningen (Jan Hellner), SOU 1972: 28 (208 s) — SvJT 1972 s 498 — Yttrande TSA 1972 s 488
Anders Agell Säljarens ansvar för faktiska fel enligt jordabalken och köplagen, SvJT 1972 s 721
Jan Hellner Konsumentskydd vid köp, Uppsatser Uppsala I (1971) s 86
Hjalmar Karlgren Produktansvaret (1971) anm av Carl Jacob Arnholm TfR 1971 s 232, Bertil Bengtsson SvJT 1971 s 456, Stig Jørgensen UfR 1971 s 59
Bengt Bornhage Om och kring varugarantier, Uppsatser Lund 7 (1971) s 125

398 Nils RegnerGåva, entreprenad, transport m m
Bertil Bengtsson Särskilda avtalstyper I. Gåva, hyra av lös sak, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra uppdrag (1971, 188 s). Anm av Axel Adlercreutz SvJT 1973 s 135, Carl Jacob Arnholm TfR 1972 s 355, Preben Lyngsø UfR 1971 s 277, Thomas Wilhelmsson JFT 1972 s 313

 

Henrik Hessler Lyftningsfullmakt och återvinning. Funderingar kring en HDdom (NJA I 1969 s 27), SvJT 1972 s 789
Göran Pfeiffer De allmänna entreprenadbestämmelserna reviderade. AB 1972 har kommit, KomT 1972 s 670
Lennart Hagberg När föreligger en relevant försening från varvets sida vid leverans av nybyggt fartyg?, AfS XI (1971) s 262
Jan Hellner Skeppsbyggnadskontrakten och den allmänna köp- och avtalsrätten, AfS XI (1971) s 246
H G Mellander Sanktioner mot varvets kontraktsbrott. Beställarens hävningsrätt. Skadeståndsfrågor i samband med hävning, AfS XI (1971) s 300

 

Svensk rättspraxis. Sjörätt och annan transporträtt 1966—1970 av Kurt Grönfors, SvJT 1972 s 270
Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods, SOU1971: 20—23, se Miljöskydd m m under BB
Vägfraktavtalet II. Förslag till lag om vägfraktavtal. Betänkande avg 27 mars 1972 av utredningen ang fraktavtalet vid godsbefordran på väg, SOU 1972: 24 (240 s) — Yttrande TSA 1973 s 17
Internationella kombinerade transporter. Utkast till konvention och yttrande, TSA 1972 s 257 — Birgitta Blom AfS XI s 722
Kurt Grönfors Successiva transporter (1968) anm av Kai Krüger, En transport, ett ansvar, ett dokument och en bok. Refleksjoner om successiva transporter, AfS XI s 651
Hjalmar Karlgren Deliveryorder, SvJT 1971 s 658
Jan Ramberg Systemtransporter och den osystematiska transporträtten, JFT1971 s 489
Knud Stenow De skandinaviske speditørbetingelser (Kbhvn 1972, 287 s).
Anm av Kjeld Rosenmeyer UfR 1973 s 63, Leif Sevόn JFT 1972 s 308
Anm av Hoel-Kleiven, Konvensjonssamling i transporträtt se Internationell rätt

 

 

Mått och vikt
Mått och vikt. Betänkande avg 22 febr 1971 av utredningen om metrologiska enheter, SOU 1971: 18 (47 s) — SvJT 1971 s 496, FT 1971 s 154

 

 

Skuldebrev, växel och check
Svante Bergström Särskilda avtalstyper II. Försträckning och borgen. Tillägg av Gertrud Lennander: Pantavtal (kompendium Uppsala 1972, 61 s). Anm av Erik Burling EkRevy 1971 s 231
Henrik Hessler Lyftningsfullmakt och återvinning se Entreprenad här ovan 
Knut Rodhe Anvisningar och kreditkort (1971, 54 s). Anm av Erik Burling EkRevy 1972 s 144, C-W Liljencrantz SvJT 1973 s 227

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 399Hugo Tiberg Skuldebrevsrätt (3 uppl 1972, 117 s)
Anders Agell Växel, check och materiell fordran (1971, 262 s). Anm av Lars
Fogelklou SvJT 1972 s 669, Preben Lyngsø TfR 1971 s 645
Gunnar Karnell Växel- och checkrätt (kompendium Sthlm 1972, 40 s)

 

 

Kvittning, condictio indebiti
Lag om arbetsgivares kvittningsrätt, NJA II 1970 s 668
Tore Sigeman Kvittningslagen. Kommentar till lagen 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt (1972, 317 s)
Gösta Walin och Bengt Rydin Förmånsrättslag se Förmånsrätt här nedan Lars Munters Lärare ålagd att till kommun återbetala för mycket erhållen lön, KomT 1972 s 118

 

 

Moratorium, mortifikation
Ny moratorielag. Betänkande avg 6 okt 1971 av moratoriekommittén, SOU 1971:56 (91 s) — Yttrande TSA 1972 s 253
Ivar Blanck Dödning av godtrosförvärv (av namnaktie), TSA 1971 s 132

 

 

Pant, retentionsrätt, borgen
Svante Bergström Särskilda avtalstyper II se här ovan
Inteckning och panträtt se JB
Lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst, NJA II 1971 s 342 —
Walin-Rydin Förmånsrättslag se nedan Retentionsrätt i handlingar, TSA 1971 s 48
Håkan Nial Aktiebolags och andra företags borgensförbindelser. Förutsättningarna för deras rättsliga giltighet. Föredrag vid 1947 års ordinarie bankmöte (2 uppl 1972, 71 s)
Svante Bergström Anm av Carsten Smith, Forelesninger over kausjonsrett ogtilgrensende formuerettslige emner (2 uppl av Hans Flock, Oslo 1970, 172 s), SvJT 1971 s 357

 

 

Lån, deposition, lega
Bertil Bengtsson Särskilda avtalstyper I se Gåva här ovan
Hugo Tiberg Anm av Thor Falkanger, Leie av skib (Oslo 1969, 691 s), SvJT 1971 s 206, TfR 1971 s 130
Christer Hugerth Dyrgripar i bankfacket? Vem bär ansvaret, SparbT 1971s 212

 

 

Konkurs och förmånsrätt
Konkursgrunderna m m, SOU 1970: 75 — FT 1971 s 146 — Yttrande TSA 1971 s 418
Lars Welamson Konkurs (3 uppl 1971, 186 s)
Gösta Walin och Torkel Gregow Ackordslagen med kommentarer (1972, 156 s)
Robert Boman Till frågan om dispositionsprincipens tillämpning i jävsproces-

400 Nils Regnersen, Festskrift till Ekelöf (1972) s 144
Bengt Hesser Har konkursförvaltare skyldighet att arkivera konkursgäldenärsbokföring?, TSA 1972 s 213
Henrik Hessler Lyftningsfullmakt och återvinning, se Entreprenad här ovan 
Klas Lithner Förvaltarberättelsens betydelse för förundersökning på grund av misstanke om gäldenärsbrott, TSA 1971 s 260
Ett rättsfall (NJA I 1972 s 354) om tvistig fordran i konkurs. Yttrande TSA 1972 s 420 
Henry Montgomery SvJT 1971 s 214, 380 se Internationell rätt 
Gösta Walin Anm av Sjur Brækhus, Konkursret, utvalgte emner (Oslo 1970,268 s), TfR 1972 s 254

 

Förmånsrättslag 1970, NJA II 1971 s 282 — Arne Wilhelmsson SparbT 1972 s 74
Gösta Walin och Bengt Rydin Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m m. Kommentar till ny lagstiftning (1972, 204 s). Anm av Henrik Hessler och Tore Sigeman SvJT 1973 s 497
Förmånsförhållandet mellan lön och fastighetsinteckning. Förslag till lagändringar (i PM 1971) och yttrande, TSA 1971 s 295
Förmånsberättigade skattefordringar. Förslag (i PM 1971) och yttrande, TSA 1971 s 541 — Sverker Widmark SkatteT 1972 s 93
Knut Rodhe Vilken förmånsrätt ger utmätning av tomträtt?, SvJT 1972 s 493
Måns Silfverswärd Lucka i förmånsrättsordningen? (ang 17:6 a HB), TSA 1971 s 258
Arne Wilhelmsson Den statliga lönegarantin vid konkurs, TSA 1972 s 217
Torkel Nordström Lagen om företagsinteckning (2 uppl 1971, 147 s) Anders Agell Företagsinteckning (kompendium Sthlm 1972, 49 s) Erik Burling Vilken rätt ger företagsinteckning vid utmätning? (NJA I 1972 s 197), EkRevy 1972 s 319

 

 

Sysslomannaskap, kommission m m
Bertil Bengtsson Särskilda avtalstyper I se Gåva här ovan
Ändringar i kommissionslagen, SOU 1970: 69 — Yttrande TSA 1971 s 404

 

 

Skadeståndsrätt
Ulf K Nordenson och Erland Strömbäck Lagrådsremiss av förslag till skadeståndslag, SvJT 1971 s 363
Bilansvarighetskonvention. Ett inom Europarådet (1970) utarbetat förslag till konvention och yttrande, TSA 1971 s 297
Skadestånd III. En allmän regel om jämkning av skadestånd m m. Betänkande avg 22 okt 1971 av skadeståndskommittén, SOU 1971:83 (71 s) —SvJT 1972 s 78 — Yttrande TSA 1972 s 172
Skadestånd IV. Värdesäkring av skadeståndslivräntor. Betänkande avg 12 jan 1972 av skadeståndskommittén, SOU 1972: 12 (104 s) — Erland Strömbäck NFT 1972 s 259 — Yttrande TSA 1972 s 250

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 401Ersättning för vissa obefogade frihetsinskränkningar. Betänkande avg i sept 1972 av Gösta Lind, SOU 1972: 73 (224 s) — SvJT 1972 s 811 — Yttrande TSA 1973 s 54
Jfr bl a under Personlighetsrätt, Miljöskydd och Köp
Anders Agell Orsaksrekvisit och beviskrav i skadeståndsrätten, Festskrift till Ekelöf (1972) s 1
Bertil Bengtsson Om ansvar för fel i domstolsverksamhet enligt skadeståndslagen, Festskrift till Ekelöf (1972) s 82
Witold Czachorski Faute et modèle de comportement en droit civil socialiste, Festskrift till Malmström (1972) s 42
Jan Hellner Skadeståndsrätt (1972; 2 uppl 1973, 323 s). Anm av Anders Agell SvJT 1973 s 789, Preben Lyngsø UfR 1973 s 26, Erik Ryefelt NFT 1973 s 219 — Social insurance and tort liability in Sweden, Scand studies 16 (1972) s 187 (även utgiven separat) — Värderingar i skadeståndsrätten, Festskrift till Ekelöf (1972) s 299 — Comparative law in the study of the lawof torts, Festskrift till Malmström (1972) s 118
Hjalmar Karlgren Skadeståndsrätt (5 uppl 1972, 252 s). Anm av Anders Agell SvJT 1973 s 789
Gabriel Marty L'influence de la faute et du fait de la victime sur la responsabilité civile en droit comparé, Festskrift till Malmström (1972) s 170
Ulf K Nordenson, Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck Skadestånd. Kommentar till den nya skadeståndslagen. Huvuddragen av skadeståndsrätten. Skadeståndet i framtiden (1972, 260 s). Anm av Anders Agell SvJT 1973 s 789 Knut Norström Skadeståndslagen med förklaringar och praktiska exempel (1972, 159 s)
Stina Sandels Små barn i trafiken, se Vägtrafik under BB
Bertil Bengtsson Anm av Anders Vinding Kruse, Erstatningsret (2 uppl Kbhvn 1971, 548 s), TfR 1972 s 610
Anders Agell Anm av Kristen Andersen, Skadeforvoldelse og erstatning (Oslo 1970, 474 s), SvJT 1971 s 465

 

 

Arbetsrätt
Samordning av de nordiska ländernas semesterlagstiftningar, NU 1971: 15 (33 s)
Förhandlingsrätt för pensionärer. Betänkande avg i maj 1972 av Ernst Bexelius, SOU 1972: 33 (101 s)
Bättre arbetsmiljö. Delbetänkande av arbetsmiljöutredningen, avg i dec 1972, SOU 1972: 86 (482 s)
Arbetslagstiftning. Lagar och författningar med ändringar som de lyder 1 jan 1972, utg av Folke Schmidt (1972, 180 s)
Arbetsrätt, utg av Yngve Samuelsson (1971, 1972 lösbladsupplaga) Sjömanspension se Sjörätt nedan
Arbetsgivares kvittningsrätt se Kvittning här ovan
Axel Adlercreutz Svensk arbetsrätt (1970) anm av Antti Suviranta TfR 1971 s 504 — Studiematerial i arbetsrätt. Stadgar, kollektivavtal, rättsfall i urval (1972, 237 s)
Bert Ahlgren Arbetarskydd. Lag och kungörelse med kommentarer (2 uppl 1970, 153 s)
Leif Bylund Bevisbörda och bevistema (1970) anm av Robert Boman SvJT

 

26—743005. Svensk Juristtidning 1974

402 Nils Regner1971 s 349. Härtill Konrad Marc-Wogau Festskrift till Ekelöf (1972) s 485
Bert Fredriksson Arbetsmarknadens lagar och avtal (1972, 295 s)
John N Hazard Labour law and revolutionary socialism, Festskrift till Malmström (1972) s 102
Ove Hesselgren, Yngve Samuelsson och Axel Wallén Semesterlagen. Redogörelse för gällande semesterlagstiftning (12 uppl 1972, 211 s)
Fredrik Neumeyer Den anställde uppfinnaren som objekt för lagstiftningen.En ideologisk överblick, NIR 1971 s 155
Filip Rune Nya arbetstidslagen (4 uppl 1972, 112 s)
Folke Schmidt Arbetsrätt I (1972, 284 s). Anm av Olof Bergqvist SvJT 1973 s 414 — Conciliation, adjudication and administration: three methods of decision-making in labour disputes, i Dispute settlement procedures in five western European countries (Los Angeles 1969) s 45
Tore Sigeman Contract labour in Sweden. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 1970 — Semesterlagens tjänsteavtalsbegrepp. En metodstudie, Festskrift till Ekelöf (1972) s 619
Göran Smith Parterna på arbetsmarknaden (10 uppl 1971; 11 uppl 1972, 135 s)
Kaarlo Sarkko Ny lag om arbetsavtal i Finland, SvJT 1971 s 313

 

Sjö- och lufträtt m m
Svensk rättspraxis. Sjörätt och annan transporträtt 1966—1970 av Kurt Grönfors, SvJT 1972 s 270
Se även Transporträtt här ovan
Registrering av fartyg m m, SOU 1970: 74 — SvJT 1971 s 234, FT 1971 s 146 — Yttrande TSA 1971 s 290
Skeppsregistrering. Förslag (i PM 1971) och yttrande, TSA 1971 s 427
Ny sjömanslag, SOU 1971: 6 — FT 1971 s 48
Sjömanspension. Betänkande avg i mars 1971 av sjömanspensionskommittén. SOU 1971: 30 (102 s)
Befordran av passagerare och resgods till sjöss. Förslag av sjölagskommittén, avg i nov 1971, SOU 1971: 90 (165 s) — Yttrande TSA 1972 s 261
Godsbefordran till sjöss. Lagändringar föranledda av 1968 års tilläggsprotokoll till 1924 års internationella konossementskonvention. Förslag av sjölagskommittén, avg i dec 1971, SOU 1972:10 (151 s) — Yttrande TSA 1972 s 261
Sjölagens befraktningskapitel. Slutbetänkande av sjölagskommittén, avg 17 maj 1972, SOU 1972: 31 (66 s)
Lois maritimes nordiques. Suède-Danemark-Norvége-Finland (Paris 1972, 395 s)
Carl-Gustav Björkelund Sjövärdighet och ansvar (1970) anm av Erik Siesby Juristen 1971 s 89, Jacob Sundberg SvJT 1973 s 315
Lars Gorton The concept of the common carrier in Anglo-American law (Ak avh 1971, 271 s)
Esko Hoppu The carrier's liability under the Scandinavian bill of lading acts in case of concurrent causes, Scand Studies 15 (1971) s 107
Hans Ingevall Gränsdragningen mellan nautiskt och kommersiellt fel. En jämförelse av nordisk sjörättspraxis, Ek Forum 1971 s 44
Kaj Pineus Le droit maritime suédois. Un aperçu (1971, 82 s) — Ett dis-

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 403pachefall (fördelning av kostnader för anlöpande av nödhamn mellan kasko-, ansvars- och P&I-försäkringar), SvJT 1972 s 693
Jan Ramberg Unsafe ports and berths (1967) anm av Jan Sandström AfS XI s 377 — Cancellation of contracts (1970) anm av Thor Falkanger AfS XI s 384, Hugo Tiberg SvJT 1972 s 295
Folke Schmidt Ships flying flags of convenience, AfS XII s 77
G O Zacharias Sundström Foreign ships and foreign waters. British, American, German and Scandinavian court practice in collision cases. With a preface by Kurt Lipstein (1971, 144 s)
Hugo Tiberg The law of demurrage. Being the second edition of The law of demurrage and The claim for demurrage (1971, 676 s). Anm av Leif Sevón JFT 1973 s 454, Jan Sandström SvJT 1972 s 117
Jan Sandström Anm av Sanfrid Staffans, Finlands sjörätt och sjömansrätt i huvuddrag (Helsingfors 1970, 496 s), SvJT 1972 s 53
Hugo Tiberg Anm av Thor Falkanger, Leie av skib (Oslo 1969, 691 s), SvJT 1971 s 206, TfR 1971 s 130

 

Flygarbetstid. Betänkande avg 8 dec 1972 av flygarbetstidsutredningen, SOU 1972: 82 (177 s) — FT 1973 s 66
Inskrivning av rätt till luftfartyg m m. Yttrande över PM, TSA 1972 s 494

 

Svävarfartslag. Betänkande avg i jan 1972 av svävarfartsutredningen, SOU 1972: 21 (118 s)

 

 

Försäkringsrätt
Förarskydd vid trafikförsäkring. Medlemsförslag till Nordiska rådet och yttrande, TSA 1972 s 245
Konsumentupplysning om försäkringar. Betänkande avg 17 maj 1972 av statens konsumentråds försäkringsutredning, SOU 1972: 29 (207 s)
Allan Alvarson Hur skall våra olycksfallsförsäkringar se ut?, NFT 1971 s 59— Nya gruppförsäkringsvillkor i Sverige, NFT 1971 s 325
Bertil Bengtsson Försäkringsrätt. Några huvudlinjer (1971, 94 s)
Jan Hellner L'influence de la législation, de la jurisprudence et des conditions générales sur l'évolution du droit des assurances en Suède, i Etudes offertes à Antigono Donati (Rom 1970) s 195 — Konsumentskydd i försäkringen, NFT 1972 s 37 — Rechtlicher Konsumentenschutz in der Privatversicherung, Grundprobleme des Versicherungsrechts. Festgabe für Hans Möller (Karlsruhe 1972) s 283
Kurt Schalling Transportförsäkring (1971, 52 s). Anm av Jan Sandström NFT 1972 s 76
Richard Schönmeyr Försäkringsskydd för konsumenter, NFT 1972 s 49

 

 

Associationsrätt
Svensk rättspraxis. Bolags- och föreningsrätt 1964—1968 av Håkan Nial, SvJT 1971 s 737
Knut Rodhe Inledning till associationsrätten (1971, 35 s)
Kent Olson Enkla bolag och partnerships (1969) anm av Carl Martin Roos SvJT 1971 s 476

404 Nils RegnerCarl Martin Roos Handelsbolag och enkla bolag (kompendium Lund 1972, 33 s) — Om sleeping partners, TfR 1971 s 156

 

Förslag till aktiebolagslag m m. Betänkande avg i jan 1971 av aktiebolagsutredningen (Håkan Nial), SOU 1971: 15 (672 s) — SvJT 1971 s 396, FT1971 s 151 — Yttrande TSA 1972 s 30 — Thomas Hagdahl EkRevy 1971 s 442 — Gösta Kedner Förslag till ny aktiebolagslag. Lagtext med kommentar (1971, 72 s)
Större företags offentliga redovisning. Betänkande avg 18 jan 1971 av fondbörsutredningen, SOU 1971: 9 (133 s) — SvJT 1971 s 398
Gunne Birke Registrering av kvalificerad firmateckningsrätt?, TSA 1971 s 2
Ivar Blanck Dödning av godtrosförvärv (av namnaktie), TSA 1971 s 132
Carl Borgström Om konvertibla obligationer och andra finansieringsformer (1970) anm av Jørgen Nørgaard Juristen 1971 s 326
Bengt Fredsberg Problemen kring namnaktiebrev, SparbT 1971 s 164
Åke Hultgren The powers of directors. Några synpunkter, JFT 1971 s 549 — The duties of directors, JFT 1972 s 106
Knut Rodhe Harmonisering av aktiebolagsrätt inom EEC och i Norden, SvJT 1971 s 609 — Om behörighet att mottaga meddelande riktat till ett aktiebolag, SvJT 1972 s 308 — Litteraturanvisningar för internationell bolagsrätt (kompendium Lund 1972, 21 s)
Carl Martin Roos Aktiebolagsrättens grunder (kompendium Lund 1972, 130s) — Avtal och rösträtt (1969) anm av Mads Andenæs TfR 1971 s 103 —Comparative notes on shareholders' voting agreements, Scand studies 15 (1971) s 163
Håkan Nial Anm av Bernhard Gomard, Aktieselskabsret (2 uppl Kbhvn 1970, 459 s), SvJT 1972 s 51

 

Gustaf Rabe Bankjuridik (5 uppl 1971, 124 s)
Christer Hugerth Dyrgripar i bankfacket? Vem bär ansvaret?, SparbT 1971 s 212
Gustav Forssius Banklagstiftning och tillsynsmyndigheter för bankväsendet i Frankrike, SvJT 1971 s 222

 

Per Stjernquist Ekonomiska föreningar (kompendium Lund 1971,64 s)
Anders Knutsson och Inge Lindqvist Bostadsrättslagen (1972, 242 s)
Lennart Ramnek och Stig Gustafsson Din bostad. Om bostadsrätt och hyresrätt (1972, 214 s)

 

Carl Hemström Om uteslutning ur ideell förening (Ak avh 1972, 269 s)

 

 

Immaterialrätt
Förteckning över uppsatser av svenska juris studerande i immaterial- och konkurrensrätt, NIR 1971 s 415
Rättsskydd för dataprogram se Allmän rättslära m m

 

Svante Bergström The literary or artistic work in copyright, Festskrift till Malmström (1972) s 13
Torwald Hesser Rätten till text och bild (5 uppl 1971, 76 s)

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 405Sten Hillert Fonogrammen och upphovsrätten, Festskrift till Ekelöf (1972) s 349, NIR 1972 s 357
Gunnar Karnell Rätten till programinnehållet i TV (1970) anm av Seve Ljungman SvJT 1971 s 273 — Läromedelsrätt. Upphovsrättslagen och fotolagen i tillämpning vid universitet och högskolor (1972, 99 s). Anm av Stig Strömholm NIR 1972 s 404 — Upphovsrättslagens katalogskydd, NIR 1972 s 247. Härtill Svante Bergström s 393, Karnell 1973 s 51 — "Den obetydliga importrätten" i Festskrift till Agge (1970) även i NIR 1971 s 284
Åke Lögdberg Upphovsrätten och fotografirätten (3 uppl 1972, 204 s). Anm av Gunnar Karnell NIR 1972 s 408
Stig Strömholm Upphovsrättens verksbegrepp (1970) anm av Berndt Godenhielm TfR 1972 s 237, Mogens Koktvedgaard SvJT 1971 s 276, W Weincke UfR 1971 s 62 — Gunnar Karnell Begreppet verk i upphovsrätten. En bokanmälan och några reflexioner, NIR 1971 s 368 — Strömholm Teaterrätt. Teatrarnas rättsliga ansvar för innehållet i föreställningar (1971, 171 s). Anm av Svante Bergström SvJT 1972 s 466, Ulf Bernitz NIR 1971 s 421, Bendt Rothe Juristen 1971 s 476
Mikael P:son Westerlind Titelskydd, NIR 1972 s 261
Hugo Wistrand Les exceptions apportées aux droits de l'auteur (1968) anm av Sture Petrén SvJT 1972 s 47
Christian Åhlund Upphovsrättsliga relationer med Sovjetunionen. En principdiskussion, NIR 1971 s 125

 

Sture Heiding Svensk varumärkesrätt (4 uppl 1971, 112 s). Anm av Lars Holmqvist NIR 1972 s 182
Lars Holmqvist Degeneration of trade marks. A comparative study of the effects of use on trade mark distinctiveness (Ak avh 1971, 409 s). Anm av Mogens Koktvedgaard NIR 1971 s 313, Åke Lögdberg SvJT 1971 s 627
Hans Karlgren Degenererade varumärken, NIR 1972 s 219, vartill Holmqvist 1973 s 188 — Holmqvist Disclaimers och distinktivitet, NIR 1970 s 128. Härtill N-E Hamrefors 1971 s 57, Holmqvist s 61 — Holmqvist När varumärkena upphör att vara varumärken, Juristnytt 1971 s 434 — Internationella varumärkesregistreringar. Pågående reformarbete. Rapport och principdiskussion, NIR 1972 s 158

 

 

Otillbörlig marknadsföring och illojal konkurrens. Aktuella problem och utvecklingstendenser i Norden. Anföranden och inlägg vid XIV nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Kbhvn 1971, NIR 1972 s 56 — Ulf Bernitz NIR 1971 s 252
Se även Näringsrätt nedan
Fride Antoni Otillbörligt i reklam och marknadsföring. Kommentar till lagen om otillbörlig marknadsföring (1971, 206 s)
Ulf Bernitz Svensk och internationell marknadsrätt (1971) anm av Gunnar Karnell NIR 1971 s 420
Bernitz, Jonas Modig och Anders Mallmén Otillbörlig marknadsföring (1970) anm av Anders Knutsson SvJT 1971 s 279
Kurt Grönfors och Åke Sundqvist Konkurrensen, samhället och lagen, se Näringsrätt nedan
Carl Anders Svensson Skydd mot slavisk efterbildning av produkter?, NIR 1971 s 300

406 Nils RegnerUlf Bernitz Anm av Jacques Bergier, Industrispionage (Borgå 1971, 194 s), NIR 1972 s 406

 

Torwald Hesser och Eric W Essén Patentlagen (1968) anm av Åke von Zweigbergk SvJT 1969 s 862 med tillägg: Kravet på uppfinningshöjd, rättelse och försvar, 1972 s 226
Lars Olof Assarsson Om behovet av utföringsexempel i patentansökningar på läkemedelsområdet, NIR 1971 s 380
Göran Borggård Det svenska patentverket under 1970-talet, NIR 1971 s 358
Gunhild Hillbo, Karin Johnson och Margareta Lagerman Bibliotekarier och patent. Vägvisare i patentlitteraturen (1971). Anm av Göran Borggård NIR 1972 s 91
Lennart Törnroth Europapatentet inför förverkligande (EPC-konventionen), NIR 1972 s 335
Kollision mellem samtidigt löbende patentansögninger under det så kaldte "whole contents" princip, jfr § 2.2.2 i de nordiske patentlove. Anföranden och inlägg vid XIV nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Kbhvn 1971, NIR 1972 s 28
Göran Borggård Anm av Mogens Koktvedgaard, Patentloven (Kbhvn 1971,413 s), SvJT 1972 s 471 — Seve Ljungman Anm av samma NIR 1972 s 299

 

Eric W Essén och Gunnar Sterner Mönster och brukskonst. Mönsterskyddslagen, lagen om ändring i upphovsrättslagen, lagen om skydd för vapen m m samt mönsterskyddskungörelsen och övriga följdförfattningar (1971, 326 s). Anm av Seve Ljungman NIR 1972 s 297, Claes Uggla SvJT 1973 s 140vartill Gunnar Moore s 710
Gunnar Moore Första året med mönsterskyddslagen, NIR 1972 s 125

 

Näringsrätt i övrigt
Se även Immaterialrätt ovan
Den fria rörligheten för personer inom EEC. Utlänningsutredningens betänkande III, avg 4 febr 1971, SOU 1971: 35 (119 s)
Ang konsumentskydd se även Avtalsrätt, Köp och Försäkringsrätt ovan Näringsfrihetsrådets beslut åren 1964—1970 med fullständigt register för rådets alla beslut och yttranden åren 1954—1970 (1972, 247 s). Anm av Ulf Bernitz NIR 1972 s 407
Yttrande över framställningar från marknadsrådet om namnbyte och från konsumentombudsmannen ang utredningsmöjligheter m m, TSA 1972 s 190 s 190
Konkurrens i bostadsbyggandet. Betänkande avg 29 maj 1972 av byggkonkurrensutredningen, SOU 1972: 40 (214 s) — Yttrande TSA 1972 s 469 —Örjan Drakenberg KomT 1972 s 815
Förbudet mot anbudskarteller (skrivelse till riksåklagaren från näringsfrihetsombudsmannen), Riksåkl cirkulär 22 maj 1970 nr C 63
Ulf Bernitz Konkurrens och priser i Norden. En komparativ studie av konkurrens- och prislagstiftningens syften och medel i de nordiska länderna (1971, 276 s). Anm av Kurt Grönfors SvJT 1973 s 137, F F Gundersen NIR 1972 s 301
Jörn Gallwitz Die Konzentration im schwedischen landwirtschaftlichen Ge-

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 407nossenschaftswesen aus rechtlicher Sicht (Köln 1971, 203 s)
Kurt Grönfors och Åke Sundqvist Konkurrensen, samhället och lagen. Kortfattad orientering om samhällets åtgärder mot konkurrensbegränsning, otillbörlig marknadsföring och otillbörliga avtalsvillkor (1971, 60 s). Anm av Olov Hertzman SvJT 1973 s 238, Hans Stenberg NIR 1972 s 92, Virpi Tiili JFT 1972 s 410
Nils Ringstedt Konkurrensbegränsningslagen och företaget (1971, 108 s). Anm av Olov Hertzman SvJT 1973 s 238
Ulf Bernitz Anm av V G Venturini, Monopolies and restrictive trade practices in France (Leiden 1971, 388 s), SvJT 1972 s 124
Lars Gorton Anm av G Borrie och A Diamond, The consumer, society and the law (London 1968), TfR 1972 s 356
Fredrik Neumeyer Brevets et marques au regard du droit de la concurrence en Europe et aux États-Unis (Bryssel 1968, 225 s), NIR 1972 s 409

 

Fri affärstid. Betänkande avg 14 april 1971 av 1970 års affärstidskommitté, SOU 1971: 33 (250 s)
Karl Gunnar Nyström Livsmedelslagen med följdbestämmelser. Sammanställda (1972, 266 s)
Mellanölsfrågan. Betänkande avg 3 aug 1971 av alkoholpolitiska utredningen, SOU 1971: 66 (119 s) — FT 1971 s 325
Bilen och konsumenten. Betänkande avg i nov 1971 av konsumentutredningen, SOU 1971: 86 (136 s)
Auktorisation av revisorer. Förslag (i PM 1971) och yttrande, TSA 1972 s 168
Ny resegarantilag. Förslag (i PM 1971) och yttrande, TSA 1972 s 195 Kreditupplysning och integritet se Allmän rättslära m m

 

 

Brottsbalken
Kriminologi m m
Scandinavian studies in criminology. Vol 3 (Oslo 1971, 149 s). Vol 1—3 anm av Göran Elwin SvJT 1973 s 49
Unga lagöverträdare. 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar. I Undersökningsmetodik. Brottsdebut och återfall, SOU 1971:49 (177 s) — SvJT 1971 s 682, FT 1971 s 205 — Olle Hellberg NTfK 1971 s 183 — II Familj, skola och samhälle i belysning av officiella data, SOU 1972: 76 (112 s) — SvJT 1973 s 92
Behandling som straff. 23 debattinlägg om nordisk kriminalpolitik under red av Hans Nestius (2 uppl 1971, 204 s)
Johs Andenæs Strafferett og moraldanning, Festskrift till Ekelöf (1972) s 38
Dick Blomberg Den svenska ungdomsbrottsligheten (3 uppl 1971, 173 s)
Jan-Christer Cosmo, Bertil Nelhaus och Ing-Britt Svensson, Allmänprevention. Ett laboratorieexperiment (1971, 56 s)
Göran Elwin, Sten Heckscher och Alvar Nelson Den första stenen. Studiebok i kriminalpolitik (1971, 321 s)
Esbjörn Esbjörnson Internationell brottslighet i Sverige, SvJT 1972 s 81
Klas Lithner Om förekomsten av utländska förnamn hos ungdomsbrottslingar, NTfK 1971 s 102

408 Nils RegnerBirgit Werner Den faktiska brottsligheten, NTfK 1971 s 106 — Socialgruppsfördelning vid självdeklarerad brottslighet, NTfK 1971 s 191
Göran Elwin Anm av Stephan Hurwitz och Karl O Christiansen, Kriminologi I, II (3 uppl Kbhvn 1968, 1971, 228 s, 459 s), SvJT 1973 s 49

 

Allmänna verk och bestämmelser
Nils Beckman, Carl Holmberg, Bengt Hult och Ivar Strahl Brottsbalken III. Påföljder mm (2 uppl 1971, 687 s). I—III anm av Hans Thornstedt SvJT 1972 s 574
Bertil Brinck, Ola Nyquist och Birger Ohlson Straffrätt enligt brottsbalken (4 uppl 1970, 467 s)
Alvar Nelson Ingripanden vid brott. En första lärobok i straffrätt (3 uppl 1971, 159 s)
Ivar Strahl Straffrätt för propedeutiska kursen (kompendium Uppsala 1971, 42 s)
Hans Thornstedt Företagarens straffansvar (ny uppl 1972, 49 s)
Ivar Agge Anm av Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft (Hamburg 1967, 661 s), SvJT 1971 s 216

 

Lag om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, NJA II 1971 s 713 —Yttrande över förslag TSA 1971 s 199
Lagföring i annat nordiskt land än där brottet förövats, Riksåkl cirkulär 25 sept 1970 nr C 65
Verkställighet av utländsk brottmålsdom mm. Förslag (i PM 1971) och yttrande, TSA 1972 s 247
Utlämning för brott till Sverige från utomnordiskt land, Riksåkl cirkulär 29 mars 1972 nr C 73

 

Brotten
Rätten till abort. Betänkande avg 1 aug 1971 av 1965 års abortkommitté, SOU 1971:58 (192 s) — Remissyttranden, SOU 1972: 39 (373 s)
Lag och etik i abortfrågan. Katolska synpunkter (1972, 86 s)
Carl Fr Hadding Anm av Erik Enger, Transplantasjoner. Medisinske, etiskeog juridiske problemer (Oslo 1971, 207 s), SvJT 1971 s 652
Personlighetsrätt och integritet, se Allmän rättslära m m
Ärekränkning. Betänkande avg 15 nov 1972 av kommittén för lagstiftning om yttrande- och tryckfrihet, SOU 1972: 88 (95 s) — SvJT 1973 s 348 — Yttrande TSA 1973 s 271
Bertil Falconer En preliminär studie av våldtäktsfall, SvJT 1972 s 484
Urban Skeppstedt Egenmäktighet med barn, SocForum 1971 s 409
Hans Thornstedt Anm av Gerhard Simson och Friedrich Geerds, Straftaten gegen die Person und Sittlichkeitsdelikte in rechtsvergleichender Sicht (München 1969, 544 s), SvJT 1972 s 576

 

Snatterier, SOU 1971: 10 — SvJT 1971 s 317, FT 1971 s 149 — Yttrande TSA 1971 s 528
Dag Victor Om dödande och tillgrepp av katt, SvJT 1972 s 379
Nils Jareborg Vilseledande genom antydningar, Festskrift till Ekelöf (1972)s 423

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 409Claes Kristensson Brott mot lotteriförordningen. Gräns till bedrägeri och tryckfrihetsbrott, Uppsatser Lund 8 (1972) s 65

 

Lagändringar ang yttrandefrihet m m, NJA II 1970 s 542
Lagändringar ang rasdiskriminering, NJA II 1970 s 518
Hugo Olsson Anm av The UN convention on the elimination of all forms of racial discrimination. A commentary by Natan Lerner (Leiden 1970), TfR 1971 s 651
Ämbetsansvaret II. Slutbetänkande av ämbetsansvarskommittén, avg 31 dec 1971, SOU 1972: 1 (253 s) — SvJT 1972 s 316 — Yttrande TSA 1972 s 311
Gunnar Bramstång Medför förordnande att granska boutredningsmans förvaltning ämbetsansvar? Några synpunkter, FT 1972 s 93
Gerhard Simson Om disciplinpåföljder i främmande rätt, FT 1972 s 107

 

Curt Blomqvist Rätten till självförsvar. Om tillåtet och otillåtet våld i nödsituationer (1972, 120 s)
Alf Ross Om fortrydelse. Lille bidrag til læren om tilbagetræden fra forsøg, Festskrift till Ekelöf (1972) s 540
Olle Hoflund Medverkan till brott (1972, 96 s). Anm av Madeleine Löfmarck SvJT 1972 s 772

 

 

Påföljder
Kriminalvård i anstalt. Betänkande av kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården, SOU 1971: 74 (357 s) — SvJT 1972 s 77Ingrid Gärde Widemar Den framtida anstaltsvården, NTfK 1971 s 265 — Stig Edling och Göran Elwin Obduktion av en död utredning. Om förslaget till ny fängelselag (1972, 188 s)
Kriminalvård. Förslag till kriminalpolitiskt program (1972, 44 s)
Kriminalvård. Betänkande avg i aug 1972 av kriminalvårdsberedningen, SOU 1972: 64 (315 s) — Yttrande TSA 1973 s 12, 248
Dödsstraffet. Utg av Amnesty international, svenska sektionen (1972, 91 s)
Göran Elwin Är tidsobestämda straff ändamålsenliga?, SvJT 1972 s 139
Cecil Hammarberg Kriminalvård i och utom anstalt 1966—1968. En introduktion av verkställighetsstatistiken, SvJT 1971 s 419
Gertrud Holm Arbetsdriften vid fångvårdsanstalterna och arbetsledarstrejken, Uppsatser Lund 7 (1971) s 33
Kurt Gordan Att vara övervakare inom barna- och ungdomsvården, nykterhetsvården och kriminalvården (4 uppl 1971; 5 uppl 1972, 157 s)
Bengt Hedenström En t f skyddsassistent om övervakningsnämnderna, TfKriminalvård 1970 h 3 s 17
Johan Leche Något om verksamhet i övervakningsnämnd, TfKriminalvård 1972 h 1 s 3
Curt Ormegard Några synpunkter på övervakningsnämndernas roll, TfKriminalvård 1972 h 1 s 9
Lars Sjöstrand Övervakningsnämndens roll, TfKriminalvård 1972 h 1 s 6

 

Jan Freese Rationalisering av de rättspsykiatriska undersökningarna, SvJT1972 s 714

410 Nils RegnerHarry Guldberg Om påföljder för psykiskt avvikande lagöverträdare. Några synpunkter på reformarbetet, SvJT 1972 s 210
Lars Lidberg Kasuistiska meddelanden rörande rättspsykiatriskt undersökta LSD-missbrukare, NTfK 1970 s 314 — Rättspsykiatri och diagnostik, SvJT
1971 s 759 — Anm av Leo Eitinger och Nils Retterstøl, Rettspsykiatri (Oslo 1971, 192 s), SvJT 1972 s 376
Karl-Erik Törnqvist Jämställd med sinnessjuk enligt brottsbalken, NTfK 1972 s 55
Nils Örtegren Tre straffprocessuella frågor de lege ferenda (får häktning ske i mål som enbart gäller undanröjande av skyddstillsyn; får förordnande om rättspsykiatrisk undersökning meddelas i mål om undanröjande av skyddstillsyn; får domstol hålla målsägandeförhör utom huvudförhandling i brottmål), SvJT 1971 s 290

 

Avräkning av häktningstid m m. Betänkande avgivet av Nordiska straffrättskommittén, NU 1971:9 (24 s), även i NTfK 1971 s 315 — Yttrande TSA 1972 s 76

 

 

Utsökningslagen
Utsökningsrätt XI. Exekutiv försäljning av fartyg m m. Förslag av lagberedningen, avg 15 mars 1971. SOU 1971: 45 (122 s) — FT 1971 s 205 —Yttrande TSA 1971 s 575
Åke Allenmark Utsökningsrätt. Handledning för befattningshavare hos kronofogdemyndighet (ny uppl 1971, 379 s)
Olof Beck-Friis, Sven Wieselgren och Arne Wilhelmsson Införsel och utmätning i lön (2 uppl 1971, 114 s)
Karl Olivecrona Utsökning (7 uppl 1972, 244 s). Anm av Torkel Gregow SvJT 1973 s 236
Check som betalningsmedel vid offentlig auktion. Ett rättsfall (NJA I 1972 s 183) med yttrande, TSA 1972 s 337

 

 

Rättegångsbalken m m
Per Olof Ekelöf Rättegång V (3 uppl 1972, 213 s)
Erik Söderlund Kommentar till rättegångsbalken I (1970) anm av Per Olof Ekelöf SvJT 1971 s 264
Karl Olivecrona Domstolar och tvistemål. En första bok i processrätt (5 uppl 1971, 110 s)
Per Olof Bolding Två rättegångar. Diskussionsmaterial för studerande (1972, 102 s)
Anders Bruzelius Underrättsförfarandet (2 uppl 1972, 119 s)
Rune Lavin Domstol och administrativ myndighet (Ak avh 1972, 468 s). Anm av Hans Ragnemalm SvJT 1973 s 30
Hans Stark Fortsatt utredningsarbete på domstolsområdet, SvJT 1972 s 697 I Festskrift till Ekelöf (1972) s 67 Gottfried Baumgärtel Eine Rechtstatsachenforschung zur ZPO-Novelle. Modell einer Gesetzesvorbereitung unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsanlagen — s 161 Rudolf Bruns Der materiellrechtliche Anspruch und der Zivilprozess — s 179 Mauro Cappelletti

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 411Liberté individuelle et justice sociale dans le procès civil italien — s 270 
Bernhard Gomard Koncentrationsmaksimen i dansk civilproces — s 283
Walther J Habscheid Zur Aufgabe der Gerichte im sozialen Rechtsstaat —s 557 Hans Schima Gemeinsames und Verschiedenes im Zivil- und Strafprozess — s 586 Herbert Schneider Zur deutschen Justizreform — s 638 
Hans Smit Common and civil law rules of in personam adjudicatory authority: an analysis of underlying policies
Robert Boman Anm av Stephan Hurwitz och Bernhard Gomard, Tvistemål (4 uppl Kbhvn 1965, 430 s) och Gomard, Adhæsionsproces (Kbhvn 1969, 267 s), SvJT 1971 s 634
Ulla Jacobsson Processrätt i USA (kompendium Lund 1972, 21 s)
Bo Heinebäck USA:s högsta domstol och dess politiska roll, SvJT 1972 s 749

 

 

Domstolsväsendet m m
Fastighetsdomstolarna. Yttrande över PM (1970) ang fastighetsdomstolarnas kompetensområde och lokalisering, TSA 1971 s 196 — NJA II 1971 s 350
Ny domstolsadministration. Betänkande avg i maj 1971 av domstolsverksutredningen, SOU 1971:41 (124 s) — SvJT 1971 s 495, FT 1971 s 203— Yttrande TSA 1971 s 524
Högsta domstolens kansli. Betänkande avg 16 juli 1971 av sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om Högsta domstolens kansli- och föredragandeorganisation m m, SOU 1971: 59 (78 s) — Yttrande TSA 1971 s 562
Per Olof Bolding Icke-jurister som domare, Festskrift till Ekelöf (1972) s 128
Nan Hellerström Nämndeman (1972, 244 s). Anm av Karl-Erik Skarvall SvJT 1973 s 410
Jacob Sundberg Femton år efteråt (ang fiskalsutbildningen i hovrätt), TSA 1970 s 451. Härtill Per-Erik Furst, Trettio år efteråt, 1971 s 122, Sundberg s 251
Lars-Erik Tillinger En domareorganisation eller flera?, SvJT 1972 s 215
Per-Erik Furst Norsk domarutredning, TfR 1972 s 89
Andreas Schei Domstolsrekruttering og dommerutdannelse i Norge, SvJT 1972 s 228

 

Bo Westman Advokater — behövs de? Advokatens verksamhetsområden (ny uppl 1970, 39 s)
Registrering av advokatfirma, TSA 1971 s 49 — Bedrivande av advokatverksamhet under form av aktiebolag, s 366 — Utövande av advokatverksamhet vid filialkontor m m, s 372
Advokaterna och JK. Anförande av Bengt Lännergren, TSA 1971 s 477
Vägledande regler om god advokatsed, TSA 1971 s 341

 

 

Civilprocess
Förenklat rättegångsförfarande i mindre tvistemål. Förslag (i PM 1972) Gerhard Wikrén SvJT 1972 s 394 — Yttrande TSA 1972 s 318 — Robert Boman och Sigvard Holstad SvJT 1973 s 479 (rättelse i årsreg 1973 s XVIII)Per Olof Ekelöf Målets beredande till bevisupptagning, SvJT 1973 s 627
Sven Larsson Studier över partshandlingar (1970) anm av Göran Dufwa SvJT 1972 s 469 — Fullgörelsetalan, Festskrift till Ekelöf (1972) s 462

412 Nils RegnerPer Henrik Lindblom Processhinder. Om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt (Ak avh 1972, 272 s)
Delgivningslag, NJA II 1971 s 1 — Bertil Werner Delgivning. Ordinär delgivning, särskild postdelgivning, stämningsmannadelgivning, kungörelsedelgivning, delgivning utom riket m m (1972, 138 s)
Knut Rodhe Om behörighet att mottaga meddelande till ett aktiebolag, SvJT 1972 s 308

 

 

Straffprocess
Rättspsykiatri se under BrB
Ersättning för vissa obefogade frihetsinskränkningar se Skadeståndsrätt under HB
Arne Belanner Processrätt för polismän (1970, 103 s)
Alvar Nelson Lagöverträdelse och samhällsingripande, NTfK 1972 s 1 Åtalsunderlåtelse i vissa fall. Förslag (i PM 1970) och yttrande, TSA 1971 s 208
Beivrande av utlännings brott. Förslag (i PM 1971) till lag och yttrande, TSA 1971 s 571
Avfattningen av stämningsansökan mm, Riksåkl cirkulär 20 febr 1970 nr C 60
Målsägandetalan för polisverkets räkning (skrivelse till riksåklagaren från rikspolisstyrelsen), Riksåkl cirkulär 7 sept 1970 nr C 64
Åtalsunderlåtelse, Riksåkl cirkulär 15 juni 1971 nr C 67
Åtalsunderlåtelse för mindre förmögenhetsbrott (med anledning av ändring i åklagar- och polisinstruktionerna samt K Cirk 18 febr 1972 om rapporteftergift för vissa snatteribrott), Riksåkl cirkulär 21 febr 1971 nr C 70
Behandling av häktade och anhållna, Riksåkl cirkulär 29 mars 1972 nr C 72
Göte Johnsson Personundersökningen. Informationsmetodiska aspekter på lagen om personundersökning i brottmål (1972, 96 s)
Tauno Tirkkonen Opportunitetsprincipen enligt gällande finsk rätt, Festskrift till Ekelöf (1972) s 746
Nils Örtegren Tre straffprocessuella frågor se under BrB
Namnpublicering i samband med brott. Skrivelse från pressombudsmannen till publicistklubben, TSA 1972 s 151
Paul Frisch Anm av Anne Lise Sijthoff-Stray, Rettsreportasjen. Rettigheter og plikter (Oslo 1968, 254 s), SvJT 1971 s 53

 

 

Överrättsprocess
Per Olof Ekelöf Rättsmedlen (kompendium Uppsala 1972, 141 s)
Göran Dufwa Om tilltrosparagraferna (Ak avh 1972, 239 s). Anm av Robert Boman SvJT 1973 s 684
Carl M Elwing Svensk och fransk instansordning. Några utblickar, Festskrift till Ekelöf (1972) s 252
Gerhard Wikrén Nya bestämmelser om fullföljd av talan till högsta domstolen m m (nya omständigheter eller bevis i hovrätt, processledning, mellandom, måls avgörande utan huvudförhandling), SvJT 1971 s 587
Riksåklagarens verksamhet som åklagare i högsta domstolen, Riksåkl cirkulär 1 juni 1971 nr C 66

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 413Bevisrätt
Ulla Jacobsson Förhör med vittne på advokatkontor, TSA 1971 s 111
Robert Sjölin Att vittna. Vad innebär det? Intervjuer med 20 vittnen i Lund och Malmö hösten 1970, Uppsatser Lund 8 (1972) s 109
Arne Trankell Reliability of evidence. Methods for analyzing and assessing witness statements (1972, 165 s)

 

 

Rättegångskostnad
Rättshjälpsreformen. PM 1970 anm av Niels Pontoppidan Juristen 1972 s 1
Inkassokostnad och kostnad i mål om betalningsföreläggande. Förslag (i PM 1971) till kungörelse och yttrande, TSA 1971 s 408
Rättsfall rörande biträdesersättning i fri rättegång, TSA 1971 s 310, 1972 s 340, 1973 s 127, 258
Rättsfall om ersättning till offentlig försvarare TSA 1971 s 54, 289, 596,1972 s 269, 343, 1973 s 28
Erik Thomasson Skyldighet för målsägare som ej för talan att vid försummelse ersätta rättegångskostnad, SvJT 1971 s 661

 

Specialprocess
Per Olof Bolding Specialprocess (kompendium Lund 1972, 58 s)
Åke Hassler Specialprocess (1972, 155 s). Anm av Carl M Elwing SvJT 1972 s 578 — Reform av lagsökningslagen, SvJT 1972 s 306
Nils Börje Lihné Spörsmål om inkassokostnad i mål om betalningsföreläggande, SvJT 1972 s 67, 1973 s 61 — Se även under Rättegångskostnad här ovan
Lagändringar ang utländska skiljeavtal och skiljedomar, NJA II 1971 s 565— Yttrande över förslag (ratifikation av New-York-konventionen av 1958), TSA 1971 s 221
Skiljedomstol. Domstolsväsendet 4. Slutbetänkande av domstolskommittén, avg 15 febr 1972, SOU 1972: 22 (114 s) — SvJT 1972 s 392 — Yttrande TSA 1972 s 413
Ändringar i lagstiftningen om skiljedom. Förslag (i PM 1972) och yttrande, TSA 1972 s 498
Britt Mari Blegvad, Per Olof Bolding och Ole Lando Konfliktlösning genom skiljeförfarande I (Kbhvn 1971)
Om utseende av tredje skiljeman, TSA 1971 s 62

 

 

Grundlagarna
Ny regeringsform. Ny riksdagsordning. Betänkande avg 2 mars 1972 av grundlagberedningen, SOU 1972: 15 (386 s) — Följdförfattningar, SOU 1972: 16 (52 s) — Yttrande TSA 1972 s 480 — Nils Herlitz 1974 års regeringsform. Kommentar till förslaget, SvJT 1972 s 513Erik Holmberg SvJT 1972 s 389, StatsvT 1972 s 189
Nomineringsförfarandet vid riksdagsval av Dan Brändström. Riksdagen i pressen av Stig Hadenius, SOU 1972: 17 (126 s). Anm av Harry Forsell StatsvT 1973 s 135

414 Nils RegnerMaskinell teknik vid de allmänna valen. Betänkande IV av 1965 års valtekniska utredning, avg 27 aug 1971, SOU 1971: 72 (123 s)
Gunnar Bramstång Konungens personliga rättsställning med särskild hänsyn till immunitetsfrågor. Några reflexioner med anledning av grundlagberedningens förslag till ny regeringsform, FT 1972 s 279
Nils Stjernquist Grundlagberedningens kompromiss i statschefsfrågan, StatsvT 1971 s 377
Håkan Strömberg Dispensmakten och grundlagberedningens förslag, SvJT1972 s 778

 

Hans G Andersson Riksdagens funktioner och arbetssätt (2 uppl 1972, 97 s)
Nils Andrén Svensk statskunskap. Under medverkan av Harriet Lundblad (5 uppl 1972, 397 s)
Pär-Erik Back Det svenska partiväsendet (3 uppl 1972, 171 s)
Olof Berger Beslutsordningen i riksdagens utskott, SvJT 1972 s 489
Göran C-O Claesson Statens ostyriga utredande. Betänkande om kommittéväsendet (1972, 211 s)
Bengt E Grimlund och Lars Ricknell Den nya riksdagen. En presentation av den partiella författningsreformen (1970, 92 s). Anm av Sten-Sture Landström KomT 1971 s 314
Nils Herlitz Elements of Nordic public law (1969) anm av Kurt Nielsen UfR 1972 s 15 — Nordisk folkstyrelse (1972, 129 s). Anm av Gustaf Petrén Nordisk tidskrift 1973 s 125
Fredrik Lagerroth Om möjligheten att i Sverige införa republik i grundlagsenlig ordning, StatsvT 1971 s 247 — Kvinnlig tronföljd ännu en gång, 1972 s 390
Robert Malmgren Sveriges grundlagar och tillhörande författningar. 11 uppl utg av Halvar Sundberg och Gustaf Petrén (1971, 547 s). Anm av Fredrik Lagerroth StatsvT 1972 s 270
Håkan Strömberg Sveriges författning (4 uppl 1971; 5 uppl 1972, 143 s)
Pierre Vinde Hur Sverige styres. Centralförvaltningen och statens budget (3 uppl 1971, 230 s) — Den svenska statsförvaltningen (2 uppl 1971, 83 s)— Swedish government administration. An introduction (1971, 92 s)

 

Claes Djurberg Fråga om dispens från försörjningsvillkoret i 6 § medborgarskapslagen, FT 1971 s 88
Hans Danelius Anm av H H Kirchheiner, Ombudsman en democratie (Nederländerna 1971, 342 s), SvJT 1971 s 754

 

 

Tryckfrihet, radiorätt, offentlighet
Tryckfriheten och reklamen. Betänkande avg 10 maj 1972 av massmediautredningen, SOU 1972:49 (74 s) — SvJT 1972 s 711 — Yttrande TSA 1972 s 467
Pressjuridiska lagar i Norden, NU 1972: 3 (146 s)
Publicistklubbens nya publiceringsregler, TSA 1971 s 281
Se även under Allmän rättslära m m samt BrB
Folke Johansson Lag och etik för massmedia (1971, 344 s)
Fredrik Sterzel God publicistisk sed (2 uppl 1971, 267 s). Anm av Lennart Groll SvJT 1971 s 278

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 415Håkan Strömberg Tryckfrihetsrätt (3 uppl 1972, 87 s)
Stig Strömholm Teaterrätt (1972) se Immaterialrätt

 

Göran Svensson Något om radionämnden och dess praxis, FT 1972 s 254
Opartiskhet och saklighet. En sammanställning av radionämndens beslut under tiden den 1 juli 1967—den 31 december 1970 utförd på nämndens uppdrag av Staffan Vängby (1971, 215 s). Anm av Bertil Wennergren SvJT 1973 s 326

 

Alfred Bexelius Offentlighetsprincipens betydelse för rättssäkerheten inom förvaltningen, Festskrift till Hurwitz (1971) s 63
Nils Herlitz Förvaltningens offentlighet i nordisk lagstiftning, TfR 1971 s 257
Rein Rooseniit Anteckningar om offentlighet och sekretess (kompendium Lund 1972, 45 s)
Henry Roth Några anteckningar om handlingsoffentlighet och handlingssekretess i svensk rätt, FT 1971 s 57
Sven-Hugo Ryman och Erik Holmberg Offentlighetsprincipen och myndigheterna (5 uppl 1972, 90 s)
Bertil Wennergren Offentlighet och sekretess i lag och praxis (1971, 109 s). Anm av J O Widman NAT 1971 s 400

 

 

Kyrkorätt
1968 års beredning om stat och kyrka. II Kyrkan kostar. En ekonomisk studie av svenska kyrkans församlingar 1969. Avg 14 april 1971, SOU 1971:29 (99 s) — FT 1971 s 155 — III—V Samhälle och trossamfund. Slutbetänkande avg 26 maj 1972, SOU 1972: 36, 37 (218 s, 311 s)
Kyrkolagarna. 8. Löne- och anställningsvillkor utg av Lennart Hauschildt (3 uppl 1972, 279 s)
Kyrklig administration (lag och författningssamling i lösblad 1972—)
Ingvar Laxvik Stat-kyrkaförslaget. Stat-kyrka-beredningens förslag. Sammanfattning (1972, 74 s)

 

Förvaltningsrätt
Se även under Grundlagarna
Allmän förvaltningsrätt
Förvaltningsrättsreformen, NJA II 1971 s 798 — Lennart Geijer Kammarrätten i Göteborg (anförande vid invigningen), FT 1972 s 229 — W Hermanson 1971 års förvaltningsrättsreform, SkatteT 1971 s 367 — Kurt Holmgren Förvaltningsdomstolsreformen, SvJT 1972 s 241Elis Mannegård Länsskatterättsreformen, SkatteT 1971 s 377 — K A Rönquist Skatterätterna och den nya länsstyrelseorganisationen, Skattenytt 1971 s 351 — Bengt Törnell Förvaltningsprocesslagen. En rättegångsbalk för förvaltningsdomstolar, Skattenytt 1971 s 395 — Nils Wentz 1971 års svenska förvaltningsrättsreform, NAT1971 s 137
Myndigheten och människan. Tillämpning av förvaltningslagen i stat och

416 Nils Regnerkommun. Utg av justitiedepartementet (1972, 47 s)
Carl Benno Förvaltningslagen och dess förarbeten (1972, 119 s)
Harry Bertman och Sven-Hugo Ryman Beredning, föredragning, sammanträde (1970) anm av Karin Ahrland NAT 1971 s 214
Lars Ericson Några anteckningar ang angivande av grund för talan vid kommunalbesvär, FT 1971 s 51
Max-Dieter Forstmann Der Rechtsschutz im schwedischen Verwaltungsverfahren (Mainz 1970, 470 s). Anm av Trygve Hellners FT 1972 s 103
Rolf Jönsson m fl Förvaltningen i Sverige (1972, 112 s)
Rune Lavin Domstol och administrativ myndighet (Ak avh 1972, 468 s). Anm av Hans Ragnemalm SvJT 1973 s 30
Bo Lindberg Den kommunala besvärsgrunden: strider mot allmän lag eller författning, FT 1972 s 131
Björn Molin, Lennart Månsson och Lars Strömberg Offentlig förvaltning. Stats- och kommunalförvaltningens struktur och funktioner (4 uppl 1971, 383 s)
Östen Persson Förvaltningslagen. Lagtext med kommentarer ur förarbetena (1971, 82 s). Anm av Sten-Sture Landström KomT 1972 s 474
Hans Ragnemalm Förvaltningsbesluts överklagbarhet (1970) anm av Gunnar Bramstång FT 1971 s 67 — Ytterligare om nullitetsbesvär, FT 1972 s 12
Lena Runström Kommunalbesvär (stencil 1971) anm av Gunnel Hedberg NAT 1971 s 401
Erik Sjöholm Legalitets- och opportunitetsprinciperna i polisrätten, FT 1972 s 1 — Mot vem bör polisingripande riktas?, SvJT 1972 s 192
Håkan Strömberg Allmän förvaltningsrätt (5 uppl 1971; 6 uppl 1972, 237s) — Speciell förvaltningsrätt. Supplement (1972, 14 s) — Ny lagstiftning i allmän förvaltningsrätt (kompendium Lund 1972, 52 s) — Myndighet och myndighetsutövning (ang begreppens innebörd), FT 1972 s 233
Birger Wennberg Länsrätten. Den nya lagstiftningen med kommentarer (1972, 128 s) — Länsskatterätten. Författningstexter med kommentarer (1972, 159 s). Anm av Jan Sundin SkatteT 1972 s 372
Bertil Wennergren Förvaltningsprocess (1971, 404 s). Anm av W Hermanson Skattenytt 1972 s 214, Jan Sundin SkatteT 1972 s 149 — Handläggning. Hur förvaltningsärenden behandlas i stat och kommun (1972, 140 s). Anm av Harry Bertman FT 1973 s 57, Lorentz Vogel SvJT 1972 s 372
Ole Westerberg Förfarandet i förvaltningen (1969) anm av Bertil Wennergren SvJT 1971 s 558 — Allmän förvaltningsrätt (1971, 182 s). Anm av Kurt Holmgren SvJT 1973 s 223, Sten Walberg FT 1972 s 32 — Judicial review of administrative decisions, Scand studies 16 (1972) s 307 ( ur artikel i Festskrift till Agge 1970, även utgiven separat)
Ang mål enligt taxeringsförordningen se Taxering under Skatterätt
Offentligt biträde och kostnadsersättning i förvaltningsärenden. Betänkande avg 1 sept 1971 av utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden, SOU 1971: 76 (264 s) — Yttrande TSA 1972 s 302
W Hermanson Anm av Arvid Frihagen, Lærebok i forvaltningsrett I (Oslo 1968, 222 s), FT 1972 s 327
Edward Andersson Besvär över statsrådets och ministeriernas beslut i Finland, FT 1971 s 277
Aarne Nuorvala Länsrätterna i Finlands rättssystem, FT 1972 s 171

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 417Kommunalrätt
Kommunal kompetens. Kommunalrättskommitténs betänkande XIV avg i dec 1971, SOU 1971: 84 (287 s)
Kommunalt samlingsstyre eller majoritetsstyre? Betänkande avg i mars 1972 av utredningen om den kommunala demokratin, SOU 1972: 32 (150 s) Kommunallagarna, utg av Håkan Strömberg (5 uppl 1971, 169 s) 
Ang kommunalbesvär se Allmän förvaltningsrätt
Björn Beckman Om organisation av den regionala statliga förvaltningen, StatsvT 1971 s 379
Gunnar Bramstång Kommunerna och turistväsendet. Rättsläget före 1968 års reform. 1968 års lagstiftning och dess bakgrund, FT 1971 s 215, 294
Dan Brändström, Bengt E Grimlund och Lars Ricknell Län, landsting, kommun. Regional och lokal förvaltning i Sverige (1970, 242 s)
Nils Glimelius Lagen om församlingsstyrelse med kommentarer (6 uppl 1971, 82 s)
Jan Gunnarson Kommunförbundet. Beslutsfattande, relationer till kommunerna, förhållande till staten (Ak avh 1972, 225 s). Anm av Fritz Kaijser KomT 1972 s 773
Fritz Kaijser Kommunallagarna II. Kommunallag, landstingslag, kommunaltjänstemannalag (4 uppl 1972, 632 s)
Molin-Månsson-Strömberg Offentlig förvaltning se Allmän förvaltningsrätt
E G Westman Kommunal förvaltning genom avtal (1971, 119 s). Anm av Fritz Kaijser FT 1972 s 51, SvJT 1972 s 766, Tore Modeen JFT 1972 s 408, Rein Rooseniit NAT 1971 s 298
Sten Wickbom Enhetlig kommunbeteckning, KomT 1971 s 180

 

Vissa förvaltningsgrenar
Förvaltning av fonder i staten. Betänkande avg 2 nov 1971 av fondbyråutredningen (Sven Ivar Ivarsson), SOU 1971: 82 (96 s)
Offentlig upphandling. Regler och riktlinjer för stat och kommun. Betänkande avg i dec 1971 av upphandlingskommittén, SOU 1971:88 (215 s)— FT 1972 s 49 — K-E Tengroth KomT 1972 s 361
Konkurrens i bostadsbyggandet, SOU 1972: 40, se Näringsrätt
Stig Strömholm Anm av Maurice-André Flamme, Traité théorique et pratique des marchés publics, I, II (Bryssel 1969, 882 s, 1101 s), SvJT 1972s 122

 

Birger Wennberg Länsstyrelsen. Arbetsuppgifter och organisation nu och i framtiden (1971, 118 s). Anm av Sten-Sture Landström KomT 1971 s 498 Ang regional statlig förvaltning se även Kommunalrätt 
Ang läns- och skatterätter se Allmän förvaltningsrätt
Arne Paulsson Handlingsplikt och passivitet. Ett dilemma i polisverksamheten. Studier inom begränsade områden, Uppsatser Lund 7 (1971) s 5 
Ang polisrätten se även Allmän förvaltningsrätt
Carl G Persson Allmän ordningsstadgan m m. Kommentar till allmänna ordningsstadgan, lagen om allmänna sammankomster, kommunal renhållningslag samt lagen om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser åallmän plats mm (2 uppl 1972, 249 s). Anm av Olof Bergqvist SvJT 1973 s 55

 

27—743005. Svensk Juristtidning 1974

418 Nils RegnerSkollag och skolstadga. Utg av skolöverstyrelsen (1971; 1972, 438 s)
Frenne Frankman Skollagen, skolstadgan och andra bestämmelser rörande undervisning vid skolor under skolstyrelsens förvaltning (1970, 543 s) — Löneklassplacering. Bestämmelser om lönegrads- och löneklassplacering samt löneklassuppflyttning för skolledare och lärare under skolstyrelsens förvaltning (1972, 64 s)
Berit Sandqvist-Örnberg Rättsliga frågor i universitetsdemokratin. Spelregler för beslutsförfarandet (1972, 44 s)
Reform inom studiemedelssystemet. Totalbelopp, behovsprövning, barntilllägg. Betänkande av 1968 års studiemedelsutredning, SOU 1971: 87 (192 s)

 

Utlänningsutredningens betänkanden III. Den fria rörligheten för personer inom EEC. Avg 4 febr 1971, SOU 1971:35 (119 s) — V. Flyktingskap. Avg 29 nov 1972, SOU 1972: 84 (239 s) — Yttrande TSA 1973 s 246
Asyl. Svensk praxis i ärenden om politiskt flyktingskap av Göran Melander. Undersökning utförd på uppdrag av utlänningsutredningen, SOU 1972:85 (102 s)
Göran Melander Flyktingar och asyl (Ak avh 1972, 282 s). Anm av Love Kellberg SvJT 1973 s 502
Gustaf Petrén Utlännings rättsställning, NAT 1970 s 222

 

Kulturminnesvård. Betänkande avg 22 juni 1972 av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, SOU 1972: 45 (170 s)
Kulturminnesvården i gällande lagstiftning. Utdrag av lagar och författningar sammanställda av V Granlund (1971, 93 s)
Karl-Erik Högner Kulturminnesvården i gällande lagstiftning. En sammanställning (5 uppl 1972, 125 s)

 

 

Personalrätt
Ämbetsansvaret m m se under BrB
Ingmar Lidbeck, Georg Normark och Sven-Hugo Ryman Statens tjänstemän (1970) anm av Lennart Aspegren FT 1971 s 130, Folke Schmidt SvJT 1971 s 563, Bertil Wennergren NAT 1971 s 214
Statstjänstemännens löne- och anställningsvillkor (16 uppl 1971, 126 s)
Stig L Age Vad är skyddsarbete i brottmålsprocessen, Juristnytt 1971 s 307
Halvar Sundberg Stridsåtgärder och tvångsmedel. Reflektioner till statslockouten (1971), FT 1971 s 91
Lars Munters Lärare ålagd att till kommunen återbetala för mycket erhållen lön, KomT 1972 s 118
Birger Näsholm Huvudbestämmelserna i 1971 års AST med kommentarer (1971, 253 s)

 

 

Krigslagstiftning
Skyddsrum. Betänkande avg 5 juni 1972 av 1969 års skyddsrumsutredning, SOU 1972: 50 (253 s)
Värnpliktsförmåner. Betänkande avg i okt 1972 av utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga m fl, SOU 1972: 68, 69 (232 s, 135 s)

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 419Socialrätt
Sociallagarna. Redaktionskommitté Anders Bruzelius, Gunnar Engström och Lars-Åke Åström. 1 Allmänna delen (2 uppl 1972, 406 s) — 2 Socialhjälp och social omvårdnad (4 uppl 1971; 5 uppl 1972, 143 s) — 3 Barnavård och ungdomsvård (4 uppl 1971, 314 s) — 4 Nykterhetsvård (6 uppl 1972, 200s) — 5 Allmän försäkring (2 uppl 1972, 283 s)
Åke Elmér Från Fattigsverige till välfärdsstaten. Sociala förhållanden och
socialpolitik i Sverige under nittonhundratalet (5 uppl 1972, 144 s)
Gunnar Bramstång Socialrättsliga utlåtanden (1972, 58 s)
Våra sociala förmåner 1972/1973 (1972, 64 s) — Avantages sociaux en Suéde (1972, 80 s) — Social benefits in Sweden (1971, 71 s)

 

 

Socialförsäkring
Familjepensionsfrågor mm. Betänkande avg i mars 1971 av pensionsförsäkringskommittén, SOU 1971: 19 (106 s)
Försäkring och annat kontant stöd vid arbetslöshet. Betänkande avg 29 april 1971 av KSA-utredningen, SOU 1971: 42—44 (298 s, 96 s, 129 s)
Beskattade förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m m. Betänkande avg 7 sept 1972 av sjukpenningutredningen (Hans Järnbrink), SOU 1972: 60 (254 s)
Allmän tandvårdsförsäkring. Betänkande avg i okt 1972 av 1970 års utredningom tandvårdsförsäkring (Lars-Åke Åström), SOU 1972: 81 (376 s)
Socialförsäkringen i Norden (1972, 43 s)
Försäkringsdomstolen. Referat 1966—1970, Utg av försäkringskasseförbundet (1972, 412 s)
Per Gunnar Edebalk Socialförsäkring. Några principer (1972, 58 s)
Martin Engström Yrkesskadeförsäkringen. Praktisk information för skyddsombud m fl (3 uppl 1972, 94 s)
Bengt Hamdahl, Gunnar Danielson, Carl Lidbom och Bengt Sjöberg Lagen om allmän försäkring. Författningstexter med kommentar (2 uppl 1972, 550 s)
Ingemar Holmqvist Lagen om allmän försäkring samt lagen om yrkesskadeförsäkring m fl författningar (8 uppl 1971; 9 uppl 1972, 232 s)
Jacob Sundberg Familjerätt i omvandling se GB

 

 

Socialhjälp, barn- och familjestöd
Familjestöd. Betänkande avg i maj 1972 av familjepolitiska kommittén, SOU 1972: 34 (655 s)
Karl J Höjer Samhället och barnen se FB
Gunnar Krantz Socialutredningen föreslår rätt att ta ut differentierade avgifter vid ålderdomshemmen, SocForum 1971 s 1
Olov Mattson Skuldebrev och införselfullmakt (som säkerhet för socialhjälp). Soc Forum 1969 s 501 med efterskrift av Fritz Kaijser s 505
Olov Mattson och Carl Norström Bidragsförskott (1971, 180 s). Anm av Ulla Chruzander NAT 1972 s 71
Lars Wennerberg Bidragsförskott ./. underhåll i äktenskapsmål, TSA 1971 s 554

420 Nils RegnerSocialvård
Gunnar Krantz Förvaltningslagen och de sociala vårdlagarna, SocForum 1971 s 471, 604, 1972 s 49, 93
Olov Mattson Kommunal socialvård. Grundläggande regler (1971, 91 s)
Ingemar Mundebo De sociala nämnderna (1971, 69 s)
Alvar Nelson Frivillighet eller tvång, Festskrift till Hurwitz (1971) s 349
Bengt Wieslander Frivillighet eller tvång inom socialvården?, TfKriminalvård 1970 h 4 s 6

 

Fakta om ungdomsvårdskolorna. Utg av socialstyrelsen (1972, 15 s)
Gunnar Bramstång Farlig för eget liv eller vårdslösande av den egna hälsan. En lucka i barnavårdslagen, FT 1971 s 21 — Tillämpningen och tolkningen av 25 § barnavårdslagen, SocMedicinskT 1971 s 1
Kurt Gordan Att vara övervakare, se Påföljderna under BrB
Bertil Göransson och Erik Larsson Vård eller förvaring. En bok om ungdomsvårdskolan inför 70-talet (1970). Anm av Bernt Öberg SocForum 1971 s 312
Bertil Jönsson och Jan-Erick Sterngren Fosterbarnsvården och rättsreglerna, Soc Forum 1972 s 149
Olov Mattson och Carl Norström Överflyttning av barn, se FB
Carl Norström Prövning av beslut rörande omhändertagande för samhällsvård sedan vården förklarats villkorligt upphävd, FT 1972 s 100

 

Lennart Gasslander och Stig Östergren Samhällets nykterhetsvård (3 uppl 1970, 179 s)
Henrik Klackenberg Lagen om nykterhetsvård (4 uppl 1967) anm av Lars Bremberg FT 1971 s 190. Härtill Klackenberg s 314, Sten Walberg s 315

 

Hälso- och sjukvård
Ang hälsofarliga varor se Miljöskydd under BB
Gösta Florén Hälsovårdsstadgan med anvisningar och rättsfall (10 uppl 1972, 477 s)
Läkartjänster. Konstruktion, behörighet, tillsättning m m. Betänkande avg 15 sept 1971 av läkartjänstutredningen, SOU 1971: 68 (186 s)
Håkan Rahm Sjukvårdslag och kungörelse med kommentarer (4 uppl 1971; 5 uppl 1973, 381 s)
Bertil Wennergren Sluten psykiatrisk vård (1960) anm av Ingrid Hilding SvJT 1972 s 303, Martin Wahlbäck FT 1971 s 312
Hj Friberg Narkotikaproblemet i Sverige sett ur polisiär synvinkel. NordKrimTekniskT 1970 s 54
Magnus Kihlbom Tvång och narkomanvård, NTfK 1971 s 160
Narkotikabrottslighet, Riksåkl cirkulär 14 nov 1972 nr C 74

 

Skatterätt
Teknisk översyn av kapitalbeskattningen Slutbetänkande av kapitalskatteberedningen, avg 24 maj 1971, SOU 1971:46 (264 s) — Per Anclow Skattenytt 1971 s 378 — Sten Walberg SkatteT 1971 s 322 — Yttranden Skattenytt 1971 s 551, TSA 1972 s 64

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 421Jordbruksbeskattningen. Betänkande avg 15 nov 1971 av jordbruksbeskattningskommittén, SOU 1971: 78 (198 s) — Sigvard Berglöf Skattenytt 1973s 129 — C-H Hillerbrand Skattenytt 1972 s 69 — B Stening SkatteT 1971s 500
Handeln med vinstbolag. Förslag av företagsskatteberedningen (i PM 1971) och yttrande TSA 1971 s 584 — Göran Atterwall Skattenytt 1972 s 357 
Förenklad löntagarbeskattning. Betänkande avg 7 dec 1971 av utredningenom definitiv källskatt (Gustaf Hedborg), SOU 1972: 11 (203 s) — Arne Gustafson Skattenytt 1972 s 157, SkatteT 1972 s 87 — Yttrande TSA 1972 s 296
Reformerad skatteutjämning. Betänkande avg 8 juni 1972 av skatteutjämningsrevisionen, SOU 1972: 44 (332 s) — Per Anclow SkatteT 1972 s 321 —Sten Walberg Skattenytt 1972 s 420 — FT 1972 s 223
Periodiskt understöd vid beskattningen. Betänkande avg i dec 1972 av skatteutredningen om periodiskt understöd, SOU 1972: 87 (239 s) — Erik Reuterswärd Skattenytt 1973 s 210 — Yttranden Skattenytt 1973 s 372, TSA 1973 s 273

 

 

Vissa allmänna frågor m m
Skatteplanering. Under red av Åke Hellner. I (2 uppl 1973, 181 s). II (1972, 332 s). Anm av Stephan Tolstoy SkatteT 1972 s 157
K Olov Andersson Kontantmässig contra bokföringsmässig redovisning, Skatteplanering II s 13
Gustaf Lindencrona Skatter och kapitalflykt se Internationell rätt
Leif Mutén Tax law, tax administration and courts: the need for harmonization, Festskrift till Ekelöf (1972) s 519
K G A Sandström Inkomstbeskattningen vid bulvanförhållanden, Skattenytt 1972 s 315, 381

 

Handböcker m m
K Olov Andersson och Folke Nilsson Bokföringsmässig deklaration för lantbruk (1971, 154 s) — Deklaration för löntagare och villaägare (1971; 2 uppl 1972, 125 s) — Den nya lantbruksbeskattningen. Jordbruk (1972, 171 s)
John Bratt och Olle Fernström Deklaration och beskattning. Skatterna påinkomst och förmögenhet, arv, gåva mm. Mervärdeskatten (16 uppl 1971;17 och 18 uppl 1972, 358 s)
Erland Geijer, Eric Rosenqvist och Harry Sterner. Skattehandbok I. Författningstexter med kommentarer. 7 uppl ombesörjd av Sterner, Gösta Ekman och Sven Crabo (1972, 1141 s). Anm av Erik Eklund SkatteT 1972 s 160, Claes Sandels Skattenytt 1972 s 220
Mats Glader och Björn Olhaus Praktisk beskattningsrätt (1972, 301 s)
Dag Helmers och Erik Eklund Din skatt (1970) anm av R Engblom SkatteT 1971 s 43
Bo Håkansson och Harry Margulies Skattefrågor i praktisk belysning (1971, 192 s)
Ingvar Karlsson Skatter, deklarationsteknik och taxering (1971, 170 s)
Kjell Larsson Skatter och deklaration (4 uppl 1972, 101 s)

422 Nils RegnerCarl Lindqvist och Sven V Östlund Deklaration. Exempel och lösningar med särskild hänsyn till bokföringsskyldiga ( 8 uppl 1972, 185 s)
Folke Nilsson och K Olov Andersson Deklarationshandboken (1971, 423 s)— Supplement och deklarationsexempel (1972, 80 s)
Martin Norr, Claes Sandels och Nils G Hornhammar The tax system in Sweden (1972, 152 s)
Carsten Welinder Beskattning av inkomst och förmögenhet. I (2 uppl 1972, 358 s). II ( 1970; 2 uppl 1972, 335 s). Anm av Ake Hellner SkatteT 1971s 165, Sven-Olof Lodin Skattenytt 1971 s 317

 

 

Beskattning av juridiska personer och delägare
Ang val av företagsform se nedan
Erik Eklund Beskattning av aktieutdelning, Skatteplanering II (1972) s 70
Jan Anders Hagstedt Om beskattning av stiftelser (Ak avh 1972, 477 s). Anm av Allan Stenshamn Skattenytt 1973 s 229
Wilhelm Penser Några reflektioner rörande bl a uttagande av kupongskatt i "överårigt" dödsbo, SkatteT 1971 s 141
Bo G Sandström Internationell utdelningsbeskattning (1969, 98 s)
K G A Sandström Beskattningen av utdelning från bolag varå lagen om förenklad aktiehantering är tillämplig, Skattenytt 1971 s 279
G Wahlgren Beskattning av bostadsföreningar och bostadsaktiebolag samt deras medlemmar eller delägare m m, SkatteT 1971 s 426

 

 

Fastighetstaxering
Det skatterättsliga fastighetsbegreppet. Förslag (i PM 1971) till lagändringar och yttrande, TSA 1972 s 194
Bo Fredelius Det skatterättsliga fastighetsbegreppet, Skattenytt 1972 s 172. Härtill Hans Markstedt s 438
Erik Carlegrim Fastighetstaxering i Sverige, LantmT 1972 s 311
Roland Dahlman Gemensamhetsanläggningar. Något om deras skattemässigabehandling, SkatteT 1971 s 183
Ulla Wadell Särskild fastighetstaxering (ang nya regler 1972), Skattenytt 1972 s 447
G Wahlgren Nya regler för den särskilda fastighetstaxeringen, SkatteT 1972 s 235
Handledning för särskild fastighetstaxering (1972, 103 s)
Skattepliktig inkomst och avdragsgill kostnad
Erik Danielsson Avdrag vid inkomsttaxeringen för rättegångskostnad, TSA 1972 s 287
Wilhelm Penser Ett spörsmål rörande inkomstbeskattning vid avlösen av livränta (avkomsträtt), SkatteT 1971 s 383
C O Sandström Kostnader för forskning och utveckling, Skattenytt 1971 s 67

 

 

Inkomst av fastighet
Dag Helmers och Arne Gustafson Mark, byggnad, inventarier (1969) anm av Jan Sundin SkatteT 1970 s 219

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 423Per Landgren och Ingemar Nilsson Beskattning av hyresfastigheter och den nya bostadspolitiken, Skattenytt 1971 s 513
Leif Lindstam Bostadsbeskattningsutredningens betänkande (1971) ang bostadsbeskattning, Skattenytt 1971 s 543
Stig Olsson Avskrivning vid förvärv av bebyggd rörelsefastighet, Skattenytt 1972 s 275
Sven-Olof Printz Några exempel på de nya avskrivningsreglerna för rörelse och hyresfastigheter i taxeringsarbetet, Skattenytt 1971 s 187
Bo Rydin Om avdrag för kostnader för reparation av byggnad. En rättsfallssammanställning, Skattenytt 1971 s 221
Jan Sundin Några spörsmål om skogskonto, Skattenytt 1971 s 407

 

 

Inkomst av rörelse
Sammanställning av utslag i regeringsrätten huvudsakligen avseende rörelseidkare (1971, 60 s)
Sven Almqvist Företagsbeskattningens grunder (8 uppl 1971; 9 uppl 1972, 174 s)
Dag Helmers Beskattning av rederi- och luftfartsrörelse, EkRevy 1972 s 367
Bertil af Klercker och Erik Eklund Skatteproblem för företagen (1971, 118 s). Anm av Ulf Fredholm Skattenytt 1972 s 107
Bror Olsson Om lageraktier och organisationsaktier i byggnadsrörelse, Skattenytt 1971 s 147
Bertil Thomaeus Några synpunkter på hur nu gällande skattelagstiftning kan påverka företagares val av företagsform, Skatteplanering II (1972) s 314
Ang rörelsefastighet se även Inkomst av fastighet

 

Leif Wernevi Några problem rörande särskilt investeringsavdrag och investeringsfonder för konjunkturutjämning, Skattenytt 1971 s 503, 1972 s 37 Härom vidare Göran Atterwall 1972 s 246, Wernevi s 434, Atterwall s 493,Wernevi s 495, Erik Eklund 1973 s 16

 

 

Inkomst av tjänst
Bengt Dahnér Några anteckningar om avdrag för ökade levnadskostnader på grund av dubbelbosättning, Skattenytt 1972 s 256
Stig Hellsten Något om fosterlön och dess beskattning, Skattenytt 1972 s 537 Simon Karlsson Beskattning av förmåner i förvärvskällan inkomst av tjänst, Skattenytt 1971 s 250

 

 

Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet
Carl-Lennart Hagberg Ändringar (1971) i reglerna om realisationsvinstbeskattning vid fastighetsförsäljning, SkatteT 1972 s 9
Wilhelm Penser Några spörsmål rörande realisationsvinstbeskattning vid avyttring av del av fastighet, TSA 1971 s 549
C O Sandström Marköverföringar och uppskovsregler vid realisationsvinstbeskattningen, Skattenytt 1972 s 28
Jan Sundin Något om begreppet engångsersättning vid realisationsvinstbeskattningen, Skattenytt 1972 s 209

424 Nils RegnerGemensamma bestämmelser
Ragnar Helgesson Varför beskattningsåret för juridisk person bör sammanfalla med räkenskapsåret, Skattenytt 1972 s 203
Hans Markstedt Prissättning av varor och tjänster vid transaktioner mellan svenskt bolag och dess dotterbolag eller moderbolag i utlandet, Skattenytt 1971 s 481
Claes Sandels Utgör "underränta" vinstöverföring, Skattenytt 1970 s 343.
Härtill H Björne s 500, Sandels 1971 s 75
Sandels "Retroaktiva" övertaganden, Skattenytt 1972 s 183
Bertil Stern Bokslutsreservationer, Skatteplanering II (1972) s 279

 

 

Familjebeskattning
Gunnar Björne 1970 års inkomstskattereform för fysiska personer, Skattenytt 1972 s 13
H Björne Äkta makars skattskyldighet för inkomst, SkatteT 1972 s 345
Rolf Engblom Inkomstbeskattning efter 1970 års reform, Skatteplanering II (1972) s 106
Carl-Lennart Hagberg Avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn, SkatteT 1971 s 144

 

 

Skattskyldighet och dubbelbeskattning
Se även Internationell rätt
Svenska skatteavtal. Utg av finansdepartementet 1—9 (1971, 1972)
R Engblom Nytt dubbelbeskattningsavtal med Norge, SkatteT 1972 s 17
Olle Fernström Skattebestämmelserna vid utflyttning från Sverige, Skatteplanering II (1972) s 138

 

 

Taxering
Ang länsskatterättsreformen se Allmän förvaltningsrätt
Ang skattetillägg, förseningsavgift m m se Skattebrott nedan
Sven Blomquist Något om tvångsmedel i samband med taxeringsrevision, Skattenytt 1971 s 421
Nils Gottliebsson När vinner taxering i första instans laga kraft?, Skattenytt 1971 s 175
Rune Högström m fl Arbetet i taxeringsnämnd, Skattenytt 1971 s 109, 1972 s 118
Bo Lagergren Rättvisa vid taxering (1970) anm av Erik Eklund Ekonomen 1971 h 5 s 14, W Hermanson SvJT 1971 s 560, Jan Sundin SkatteT 1971 s 38 — JO-ämbetets uttalanden i taxeringsärenden 1962—1971. En sammanställning med kommentar och lagtexter i tillämpliga delar jämte redogörelse för taxeringsmyndigheternas ansvar (1971, 191 s). Anm av Hermanson SvJT 1972 s 581, Sundin SkatteT 1972 s 106
Wilhelm Penser Dubbeldebitering av skatt. Hur vinna rättelse?, SkatteT 1972 s 144
Germund Sandler Några synpunkter på frågan om utredningsansvaret i skattemål med beaktande jämväl av de i förvaltningsprocesslagen meddelade föreskrifterna om skriftväxling mellan parterna i processen, SkatteT 1972 s 250

Svensk juridisk litteratur 1971 och 1972 425— Till frågan om tillämpningen av 76 § 4 st. taxeringsförordningen mot bakgrund av föreskriften i 6 § förvaltningsprocesslagen ang ex officio-prövning av besvärsrätten, Skattenytt 1972 s 458
C O Sandström Om besvär m m i skattemål enligt den nya förvaltningsprocesslagen, Skattenytt 1971 s 367
Jan Sundin Några synpunkter på frågan om desertation i skattemål, SkatteT 1971 s 433 — Några synpunkter på anteckningar o d i akter, SkatteT 1972s 31
Birger Wennberg Hur man överklagar skatter och avgifter. Handledning med formulärsamling (2 uppl 1972, 83 s). Anm av R Engblom SkatteT 1970 s 220
Lorentz Vogel Vissa frågor om besvärstid och prövningstillstånd m m i mål enligt taxeringsförordningen, Skattenytt 1972 s 162

 

 

Uppbörd
Bo Eriksson Nya regler om debitering av skatt m m, SkatteT 1972 s 245 
Lars A Sjöblom Preliminär skatt för utländska praktikanter, SkatteT 1971 s 195
Sverker Widmark Gemensam debitering av skatt i olika kommuner m m, Skattenytt 1972 s 237
Advokats ansvar (enligt 80 § uppbördsförordningen) såsom styrelseordförande i aktiebolag, TSA 1970 s 236
Ang 80 § uppbördsförordningen se även NJA II 1971 s 453

 

 

Skattebrott m m
Skattebrottslag m m, NJA II 1971 s 453
Sten Bergh Nytt påföljdssystem vid överträdelser av skatte- och avgiftsförfattningar, Skattenytt 1971 s 445
Ragnar Gottfarb Något om försvaret vid skattebrott, Skatteplanering II (1972) s 238 — Några synpunkter på försvaret vid skattebrott, TSA 1972s 15
Göran Grosskopf och Erik Haglund Skattebrott och administrativa avgifter (1972, 41 s) — Om skattebrott och administrativa avgifter, Ek Forum 1971 s 20
Christer Jarenius Skattetillägg och förseningsavgift vid 1972 års inkomst och förmögenhetstaxering, SkatteT 1972 s 365
Erik Johansson Deklarationsbrott, Skatteplanering II (1972) s 196
Anders Nordenadler Det nya sanktionssystemet på skatte- och avgiftsområdet, SkatteT 1971 s 281, 355, 411
Wilhelm Penser Några reflektioner kring ämnet vårdslös skatteuppgift på grund av felaktig lönekontrolluppgift, TSA 1972 s 393
Hans Thornstedt och Erik Eklund Skattebrott och skattetillägg. Skattebrottslagen, skattetillägg, avgiftstillägg, förseningsavgift (1972, 208 s). Anm av Stephan Tolstoy Skattenytt 1973 s 237

 

 

Arvsskatt, stämpelskatt, tull m m
Teknisk översyn av kapitalbeskattningen, SOU 1971: 46 se Skatterätt inledningen

426 Nils RegnerSvensk rättspraxis. Arvsskatt och gåvoskatt 1964—1970 av Lars Lindberg, SvJT 1972 s 640
John Bratt och Olle Fernström Deklaration och beskattning se Skatterätt ovan John Bratt och Lars Fogelklou Skatt på arv och skatt på gåva. Kommentar till 1941 års förordning om arvsskatt och gåvoskatt (5 uppl 1971, 442 s) Lars Fogelklou Skattefaktorn i samband med testamente m m, Skatteplanering II (1972) s 159
F A af Sandeberg 1971 års ändringar i arvs- och gåvoskatteförordningen, Skatteplanering II (1972) s 244
Nils Bergholm Värderingsproblem i arvs- och gåvoskatteförordningen, Skatteplanering II (1972) s 40
Bo Myhrman Värdering av aktier vid beskattning enligt arvsskatteförordningen, SvJT 1971 s 296
Värdering av icke börsnoterade aktier. Förslag till anvisningar av riksskatteverket och yttrande, TSA 1972 s 328
Ett rättsfall (NJA I 1970 s 529) om beräknande av pensionsförsäkringsvärde vid bestämmande av arvsskatt, TSA 1971 s 51

 

Svensk rättspraxis. Stämpelskatt för förvärv av fast egendom och tomträtt samt för inteckning för fordran av F A af Sandeberg, SvJT 1971 s 449
Ett rättsfall om stämpelskatt (vid fastighetsköp). Yttrande till högsta domstolen (NJA I 1971 s 351), TSA 1971 s 597

 

Tulltaxeförordning och tulltaxa årg 41 1972 (1971, 516 s)

 

Vägtrafikbeskattningen. Betänkande avg 21 april 1972 av bilskatteutredningen, SOU 1972: 42 (298 s)

 

Hundavgift. Betänkande avg 28 nov 1972 av hundskatteutredningen, SOU1972: 89 (68 s) — Per Anclow Skattenytt 1973 s 28

 

Reklam. I Beskattning av reklamen. II Beskrivning och analys. Delbetänkanden avg 21 jan 1972 av reklamutredningen, SOU 1972: 6, 7 (166 s, 383 s)
Erik Eklund Annonsskatten, SkatteT 1971 s 309 — Den nya skatten på annonser och reklam, 1972 s 296
Leif Lindstam Annonsskatten, Skattenytt 1971 s 310 — Reklamskatten 1972 s 485

 

Ivar Aronsson Något om redovisningsskyldighet för mervärdeskatt, Skattenytt 1971 s 334
John Bratt och Olle Fernström Deklaration och beskattning, se ovan
Göran Olofsson Mervärdeskatten under 1971, Skattenytt 1972 s 20
Gustaf Petrén Konstitutionella frågor i mål om mervärdeskatt på inhemska hamnavgifter, SkatteT 1972 s 361
Måns Silfverswärd Mervärdeskatt i konkurs, TSA 1971 s 129

 

Stephan Tolstoy Arbetsgivaravgiften (kompendium Sthlm 1972, 86 s)