Handens tingsrätt invigd

 

Kungl. Maj:t har den 18 maj 1973 förordnat att Haninge, Nynäshamns ochTyresö kommuner fr. o. m. den 1 januari 1974 skulle bilda domkrets för en tingsrätt som skulle ha kansli och tingsställe i Handen och kallas Handens tingsrätt. Därmed har Haningetrakten återfått ett tingsställe som bygden förlorade 1916 då tingsstället för Sotholms härad vid Västerhaninge kyrka drogs in. En av orsakerna härtill tycks ha varit att tingshuset befanns så bristfälligt att det inte genom reparation kunde sättas i sådant skick att det, som det sades, "uppfyllde nutida krav på ett tingshus". Tingshuset, som numera restaurerats och på grund av Nynäsvägens framdragning flyttats något åt väster, används f. n. som bygdegård. Tillkomsten av Handens tingsrätt innebär även en förändring för Södertörns tingsrätt till vilken kommunerna tidigare hört.
    Av domkretsutredningens för Stockholms län utlåtande den 22 februari 1973 kan följande citeras.

    "Arbetssituationen vid Södertörns tingsrätt är ansträngd. Främst beror detta självfallet på att arbetsbördan under en lång följd av år ständigt ökat, huvudsakligen till följd av den kraftiga befolkningstillväxten inom domkretsen. Prognoserna för tiden fram till 1980 pekar trots att de justerats nedåt enligt tidigare beräkningar på en fortsatt stark ökning av befolkningen. Till detta kommer den särskilda ökningen av brottmålen, orsakad av överföringen av militärmål från Stockholms tingsrätt. Örlogsbas Ost är, väl att märka, en av de största militära enheterna i landet. Det ansträngda arbetsläget beror emellertid också på tingsrättens mycket svåra lokalsituation. Tingshuset vid Högbergsgatan är ej ändamålsenligt för verksamheten och rymmer inte samtliga avdelningar."

    1916 års beslut och dagens har tydligen sina beröringspunkter.
    Handens tingsrätts kansli är förlagt till det s. k. terminalhuset i Handen. I fastigheten finns även andra myndigheter såsom Handens åklagarmyndighet. Tingsrätten disponerar två plan i byggnaden. Ett tredje plan kan disponeras för ev. framtida behov.
    Domstolen och dess lokaler invigdes vid en enkel ceremoni den 11 mars 1974. I stora tingssalen hälsade lagmannen Gunnar Sterner i ett anförande de närvarande välkomna, varefter statsrådet Lennart Geijer höll invigningstalet. Presidenten Sten Rudholm framförde en hälsning och välgångsönskan från Svea hovrätt samt överlämnade en bokgåva. Gåvor i form av konstverk överlämnades från Nynäshamns, Tyresö och Haninge kommuner samt från nämndemannaföreningen. Bland de närvarande, som utgjorde ett hundratal, märktes bl. a. justitiekanslern Ingvar Gullnäs, expeditionschefen Lars-Olov Hillerudh, länsöverdirektören Tore Nyqvist, lagmännen Bo G. Beskow och Henry Montgomery samt arkitekten SAR Lars Hultberg.
    Lagmannen Sterner förevisade även en ritning till tingsrättens sigill. Riksarkivets heraldiska sektion har utformat sigillet. Sigillbilden visar ett s. k. treberg med tre avbrända träd. Motivet anknyter till den talande bilden —

Notiser 443en holme med tre avbrända träd — i Sotholms härads sigill känt från år 1571 (Ofrälse ståndens bevillning av en hjälpskatt till Älvsborgs lösen 1571) och är valt med hänsyn till att tingsrätten innesluter större delen av Sotholms härad.
                                                                                                                               Nils Widborg