Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 14 mars 1974. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1973 21 024:—. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 314 047: 87. Av detta belopp redovisades 196 650: 50 på aktiers och förlagslåns konto, 21 743: 52 på kapitalräknings konto, 970: 79 på checkräknings konto, 34 683: 06 på notariat konto och 60 000: — på utlämnade låns konto. Tillgångarna fördelar sig med 206 383: 92 på grundfonden och 25 663: 95 på dispositionsfonden, varjämte 82 000: — har tillförts beviljade anslags konto.
    Under 1973 fattades beslut om utdelning av 13 500: —, varav 10 000: —utgör bidrag till kostnaderna för anordnande av det nordiska juristmötet i Reykjavik i augusti 1975. Det kan nämnas att styrelsen vid sitt årssammanträde den 14 mars 1974 beslöt att utdela 5 000: — till den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena med föreskrift att detta belopp skall användas till tio resestipendier om 500: — för yngre svenska jurister vilka önskar deltaga i juristmötet i Reykjavik.
    Revisionen av 1973 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Beträffande fondens ändamål hänvisas till SvJT 1973 s. 438. Det erinras om att juris studerande kan erhålla bidrag från fonden för vistelse i annat nordiskt land i samband med tillämpade studier, se SvJT 1971 s. 602.
                                                                                                                                            H. D-s

 

 

Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1973 till 117 824: 13. Därav var 15 000: —placerade i statsobligationer, 86 762:— i aktier och 16 062: 13 i bank. Nettoavkastningen under år 1973 uppgick till 5 687: 10. Från fonden utdelades under året 2 000: —.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Beträffande fondens ändamål hänvisas till SvJT 1919 s. 401.
                                                                                                                                            H. D-s

 

 

Svensk avdelning av International Law Association (I.L.A.) avhöll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 10 maj 1973. I samband med årsmötet bereddes medlemmarna tillfälle att åhöra ett anförande av generalsekreteraren vid Internationella Handelskammarens Skiljedomsinstitut Frédéric Eiseman över Internationella skiljedomsfrågor. Anförandet utgjorde avslutningen på ett av Stockholms Handelskammare anordnat seminarium betitlat "Skiljedom— svensk och internationell", som föreningens medlemmar även beretts tillfälle att deltaga i.
    Vid val av styrelseledamöter omvaldes samtliga, varför styrelsens samman

444 Notisersättning blev följande: adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, utrikesrådet Love Kellberg, hovrättspresidenten Gunnar Lagergren, dir. Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claes Palme, presidenten Sture Petrén, hovrättspresidenten Sten Rudholm och landshövdingen Gunnar von Sydow. Ordf. är presidenten Petrén och v. ordf.adv. Palme. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg. Föreningen hade vid årsskiftet 129 medlemmar.
    Under året har ILA:s moderförening avhållit sitt 100-årsjubileum i Bryssel. Representanter från nära nog samtliga medlemsländer deltog vid det tre dagar långa symposiet vid vilket bl. a. behandlades ämnen rörande individens frihet, den mänskliga miljön och internationella konflikter. Vid mötet representerades den svenska avdelningen av sin sekreterare.