Svenska Föreningen för Upphovsrätt sammanträdde under år 1973 tre gånger. D. 27 jan. redogjorde förbundsdir. Jan Gehlin för dagsläget beträffande kopiering för skolbruk. Vid årsmötet d. 6 juni höll ordf. i Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), prof. Henri Desbois ett föredrag med rubriken "La loi française de 1957 devant la jurisprudence". D. 6 nov.1973 talade hovrättsass. Roland Åkne, Stockholm, över ämnet "Några lagstiftningsfrågor kring ämnet fotokopiering och upphovsrätten".
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, adv. Erik Felländer, förbundsdir. Jan Gehlin, justitierådet Erik Hedfeldt och prof. Gunnar Karnell. Sekr. och skattmästare är byrådir. Torsten Halén.
    Föreningen hade vid årsskiftet 133 enskilda och 30 stödjande medlemmar.

 

Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträder i regel tre gånger om året. Mötena ägnas främst åt föredrag och diskussioner i aktuella ämnen. Med hänsyn till att fyra möten hölls 1972, därav två på hösten, sammanträdde föreningen endast två gånger under 1973. Föreningens årsmöte ägde rum d. 5 april 1973. Byrådir. Lennarth Törnroth höll då ett anförande benämnt "Europapatentförslaget. Remissbehandlingen och Patentpolicykommitténs bedömning". Föreningen sammanträdde vidare d. 29 nov. Generaldir. Göran Borggård och Törnroth gav därvid en orientering över ämnet "Münchenkonferensen om europapatent m. m.".
    Med ingången av 1974 har föreningens styrelse följande sammansättning: prof. Seve Ljungman, ordf., dir. Sten Tengelin, v. ordf., adv. Fritz Engström, skattmästare, prof. Ulf Bernitz, adv. Örjan Grunden, dir. Lennart Körner, ing. Nils Larfeldt, övering. Saul Lewin och lagmannen Gunnar Sterner. Klubbmästare är ing. Staffan Onn och sekr. jur. kand. Claes Sandgren. Föreningen har drygt 500 medlemmar.
    Tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt utger föreningen tidskriften NIR. Under 1973 utkom fyra häften. Ordf. i redaktionskommittén är Ljungman, red. och ansv. utg. Sterner och svensk red.sekr. Sandgren.
    Föreningen är genom en särskild grupp ansluten till AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle). Gruppen höll årsmöte d. 5 april 1973 och ytterligare två möten d. 29 maj och d. 10 okt. Styrelsen utgörs av Tengelin, ordf., Bernitz, Grundén, doc. Lars Holmqvist,Körner och patenträttsrådet Claës Uggla. Sekr. är dir. Anders Mallmén. Nu nämnda personer är också ord. svenska ledamöter av AIPPI:s exekutivkommitté. Gruppen har omkring 180 medlemmar, därav ett tjugotal företag. AIPPI utkom under 1973 med en årsbok avseende verksamheten. AIPPI har omkring 4 500 medlemmar i mer än 35 länder.

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning sammanträdde i Uppsalad. 27 mars 1973, då prof. Ole Lando höll föredrag över ämnet "Kampen om formularen". I samarbete med Société de législation comparée i Paris organiserade föreningen i nov. 1973 "Deuxièmes Journées juridiques franco-nordiques", vari även systerföreningar i de övriga nordiska länderna deltog.
    Årsmöte hölls d. 31 jan. 1974 i Stockholm, varvid prof. Yash Gai, Dar-es-Salaam, höll föredrag över ämnet "African Law and the Challenge of

Notiser 445Modern Society". Styrelsen består av prof. Åke Malmström, ordf., bitr. utrikesrådet Hans Danelius, justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, doc. Carl Hemström, skattmästare, regeringsrådet Gustaf Petrén, prof. Lennart Pålsson och prof. Stig Strömholm, sekr. Samfundet, som är anslutet till Association internationale des sciences juridiques, har 65 medlemmar.