Arbetsrättsliga föreningen höll sitt ordinarie årsmöte d. 19 nov. 1973. Vid styrelsevalet utsågs till föreningens ordf. justitierådet Hans-Olov Stark, som är ordf. i arbetsdomstolen. Till styrelseledamöter i övrigt valdes förbundsjuristerna Birgitta Alexanderson och Einar Corneliuson, sekr. Kjell Eriksson, dir. Erik Forstadius, förbundsjuristen Stig Gustafsson, dir. Gunnar Lindström, hovrättsrådet Georg Normark samt prof. Folke Schmidt. Som sekr. fungerar dir.ass. Åke Carlhammar. — Efter årsmötet ägde en diskussion rum om gränsdragningen mellan avtalsbara och icke avtalsbara frågor på det offentliga tjänstemannaområdet. Inledningsanförandet hölls av rättschefen Börje Hårdefelt.
    Sammanträden har under år 1973 i övrigt hållits d. 30 jan., d. 8 mars och d. 24 maj. Vid förstnämnda tillfälle diskuterades skilda problem vid fackliga förhandlingar. Dir. Olle Hintze, Stockholms Byggmästareförening, inledde diskussionen. — D. 8 mars presenterades och kommenterades Åmanska utredningens betänkande angående anställningsskydd av en panel, bestående av herrar Stig Gustafsson, TCO, Gunnar Lindström, SAF, Valdemar Lundberg, Svenska Fabriksarbetareförbundet, och Eugen Björkman, Svenska Kommunförbundet. — D. 24 maj redogjordes för vissa ändringar i arbetarskyddslagstiftningen, vilka föreslagits i en under våren framlagd proposition. Arbetsmiljöutredningens huvudsekr. hovrättsrådet Hans Gullberg presenterade propositionen, varefter kommentarer lämnades av jur. kand. Heinrich Blauert, SAF, avdelningsordf. Sivert Andersson, Svenska Metallindustriarbetareförbundet, och förste förbundsjuristen Kerstin Gustafsson, Svenska Industritjänstemannaförbundet.
    Antalet personliga medlemmar uppgick vid årsskiftet 1973—1974 till 412, medan antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) var 94.

 

Föreningen för marknadsrätt, som stiftades 1971, har under 1972 och 1973 fortsatt sin verksamhet som forum för orientering och diskussion i marknadsrättsliga frågor. Föreningen sammanträdde fyra gånger under år 1972 och fyra gånger under 1973. D. 3 febr. 1972 inledde dep.sekr. Sven Sahlström och byråchefen vid SPK Gösta Malmström en diskussion under rubriken "Erfarenheterna av prisstoppet". D. 23 mars kåserade marknadsdomstolens ordf. justitierådet Peter Westerlind under rubriken "Konsument- och konkurrenspolitik i USA — intryck från en studieresa". I samband med årsmötet d. 16 maj informerade prof. Jan Hellner om förslaget till konsumentköplag. Särskilt det civilrättsliga ansvaret för reklamuppgifter blev föremål för meningsutbyte. D. 21 sept. orienterade sekr. i massmedieutredningen, hovrättsass. Carl W. Nisser under rubriken "Tryckfriheten och reklamen" om utredningens betänkande med denna titel (SOU 1972:49). I den därpåföljande diskussionen deltog från utredningen även justitierådet Sven Romanus och hovrättsass. Per Sandström.
    Verksamhetsåret 1973 inleddes d. 19 mars med ett föredrag av jur. lic. Hans Stenberg, "EEC:s konkurrensbegränsningsrätt och Sverige — orientering och reflexioner mot bakgrund av den senaste utvecklingen", vilket följdes av diskussion särskilt om innebörden av konkurrensreglerna i det svenska frihandelsavtalet. Vid årsmötet d. 29 maj gav konsumentombudsmannen Sven Heurgren en orientering om "Varudeklaration — ett medel i konsumentpolitiken" med anledning av varudeklarationsutredningens betänkande (SOU1973: 20). D. 22 okt. höll prof. Ulf Bernitz ett föredrag under rubriken"Upplysningsplikten i reklam — reflexioner i anslutning till L&M-målet och det pågående utredningsarbetet", vilket följdes av diskussion med anknytningtill reklamutredningens aviserade lagförslag. Ämnet "Bildspråk och bildpåverkan" diskuterades d. 27 nov. med särskild inriktning på den marknadsrättsliga bedömningen av suggestiv bildreklam. Diskussionsinledare var marknadskonsulenten Björn Petersson och fotografen Heinz von Sterneck, som i

Notiser 447bilder belyste reklamfotograferingens påverkansmöjligheter samt doc. Chris Ottander och dir. Sten Tengelin.
    Föreningens styrelse utgörs alltsedan stiftandet av prof. Ulf Bernitz, ordf.,dir. Sten Tengelin, v. ordf., samt dir. Jonas Modig, avdelningsdir. Christer Bergman, byråchefen Nils Ringstedt, avdelningsdir. Hans Stenberg och hovrättsrådet Åke Sundquist. Vid styrelsemöte d. 29 maj 1973 valdes dir. Carl Anders Svensson till sekr. och kassör samt jur. kand. Kerstin Nordin till klubbmästare. Föreningen står obunden av alla intressegrupperingar.
    Vid årsskiftet 1973/74 hade föreningen 190 enskilda medlemmar.