Uppsala tingsrätt i nya lokaler
Den utvidgning av domkretsen för Uppsala tingsrätt som blivit en följd av ändringar i kommunindelningen 1971 och 1974, liksom de senaste årtiondenas starka befolkningstillväxt inom området, har medfört ökade arbetsuppgifter för tingsrätten och därmed ett utrymmesbehov som i längden icke kunnat tillgodoses inom rådhusets murar. Efter några år av provisorier har tingsrätten kunnat flytta till nya, ändamålsenliga lokaler i en nyuppförd kontors- och affärsfastighet vid Kungsgatan. Lokalerna omfattar — förutom förråds-, arkiv- och motionsutrymmen i källarplanet och en entréhall med reception i gatuplanet — tre hela våningsplan och delar av ett fjärde. Den sammanlagda golvytan är drygt 4000 kvm. I våningen 1 tr. är inrymda fem tingssalar med tillhörande tre överläggningsrum samt tre förberedelserum, väntrum för allmänheten, samtalsrum, åklagarrum, samlingsrum för advokater, rum för häktade och anhållna, vittnesrum och pressrum. Kanslivåningarna 2 och 3 tr. innehåller bl. a. närförråd och närarkiv, bibliotek, vigselrum och ett femtiotal tjänsterum. I översta våningen finns lunchrum med pentry och ytterligare elva tjänsterum, som i första hand är avsedda att tagas i anspråk om och när Uppsala läns norra domsaga förenas med Uppsala domsaga. —Byggnaden har ritats av arkitekten SAR Lennart Ribbing, Stockholm, som också svarat för inredningen.
    Invigning av lokalerna förrättades den 16 april 1974 av hovrättspresidenten Sten Rudholm i närvaro av 130-talet inbjudna. Borgmästaren Frey Björlingson lämnade en historik över rådhusen i Uppsala genom tiderna och redogjorde för de nya lokalernas tillblivelse. Lyckönskningar framfördes av företrädare för Uppsala kommun, länets övriga tingsrätter, åklagarna, advokatkåren och nämndemännen.

                                                                                                                                               F. B.

 

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. På hemställan av stiftelsens styrelse meddelas att ansökningar om anslag från stiftelsen avseende innevarande års utdelning bör före den 1 oktober 1974 insändas till stiftelsens sekreterare, advokat Lennart Reuterwall, Sveriges advokatsamfund, box1339, 111 83 Stockholm.

 

Svensk Förening för Internationell Sjörätt höll sitt ordinarie årsmöte d. 23 maj 1973 i Norrköping. Utrikesrådet Lennart Myrsten höll därvid ett föredrag med rubriken "Law of the Sea" utgörande en redogörelse för det pågående internationella konventionsarbetet inom denna disciplin. Därefter följde ett anförande av prof. Jan Ramberg med rubriken "Hamnägarens juridiska ansvar för vattendjup m. m.".
    Beträffande föreningens verksamhet i övrigt under året må nämnas att föreningen utarbetat och till Comité Maritime International avgivit yttrande över skiljedom i sjörättsliga tvister, "Shipbuilding Contracts" och "Changes in the Hague Rules".
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., rådmannen Mats Hilding, v. ordf., justitierådet Erik Hagbergh, assuransdir. Niklas Kihlbom, dispachören Kaj Pineus, dir. Torsten Andersson, dir., jur. dr Nils Grenander, hovrättsrådet Allan Björklund, adv. Claes Palme, hovrättspresidenten Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, assuransdir. Per-Erik Hedborg, dir. Rai-

554 Notiserner Hornborg, assuransdir. Lorenz Zetterman, adv. Lennart Hagberg och justitierådet Ulf Nordenson. Sekr. och kassaförv. är adv. Palme.
    Föreningen hade vid årsskiftet 123 medlemmar.