Svenska Kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte d. 26 april 1973. Vid årsmötet diskuterades ämnet "Lag och ordning". I den särskilt inbjudna panelen deltog riksdagsledamoten Lena Hjelm-Wallén, överförmyndaren Ingrid Segerström och kanslirådet Gösta Welander. D. 15 nov. 1973 hölls höstmöte med diskussion över ämnet "Våldet i samhället". Inledningsanförandet höllsav prof. Knut Sveri.
    Föreningens styrelse har sedan årsmötet bestått av justitierådet Carl Holmberg, ordf., riksåklagaren Holger Romander, v. ordf., kriminalvårdsdir. Gunnar Marnell, prof. Knut Sveri, skyddskonsulenten Georg Fitinghoff, kanslirådet Karin Ringberg, doc. Karl-Erik Törnqvist, generaldir. Bo Martinsson, prof. Alvar Nelson, polisintendenten Gottfrid Erlandsson, adv. Magdalena Haeggström och hovrättsass. Jan-Olov Swahn.
    Föreningen har 430 medlemmar.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under 1973 hållit tre sammanträden, nämligen d. 28 mars då jur. dr universitetslektorn Hans Klette tog upp frågor rörande trafikmålskommitténs betänkande Rätten till ratten, d. 16 maj då kriminalvårdsdir. Gunnar Thurén inledde diskussion över ämnet "Avskaffa de korta frihetsstraffen" samt d. 5 dec. då sekr. i sexualbrottsutredningen, hovrättsfisk. Lars-Göran Engström berättade om utredningens arbete.
    Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av hovrättsass. Erland Aspelin, leg. läk. Sigurdh Albien, kriminalvårdsinspektören Oscar Ahlborg, hovrättsrådet Per Ryding, rådmannen Nils-Erik Sellert och adv. Görel Nordqvist.

 

Föreningen Sveriges tingsrättsdomare (Domareföreningen) sammanträdde d. 17 nov. 1973 till årsmöte på Handelshögskolan i Stockholm. Årsmötet beslöt — genom ändring av föreningens stadgar — om samgående med domareförbundet till ett gemensamt förbund, benämnt Sveriges Domareförbund. Vid årsmötet talade lagmannen Carl-Anton Spak, ordförande i domarutredningen, över ämnet "Domarutbildningen och domarkarriären — något om 1972 års domarutrednings arbete". Till hedersledamot valde årsmötet f. d. häradshövdingen Erik Alexanderson.
    Beträffande det nya förbundets styrelse hänvisas till notis om förbundet, SvJT 1974 s. 248 ff.
    Antalet medlemmar i Domareföreningen var i nov. 1973 omkring 460, av vilka sju var hedersledamöter.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1973 hållit flera sammanträden. Härvid har förekommit bl. a. föredrag av regeringsrådet Hans-Fredrik Ringden om Stenbockska palatset och dess historia samt av regeringsrådet Magnus Sjöberg om arbetet i statsrådsberedningen.
    Föreningens styrelse består av revisionssekr. Sven Beling, ordf., Göran Dufwa, v. ordf., Hans Palmcrantz, kassaförv., Carl-Olof Håkansson, sekr., och Jarl-Inge Svensson, klubbmästare.
    Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

 

Stockholms rådhusrätts domareförening höll d. 13 febr. 1973 tillsammans med Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund gemensamt sammanträdemed middag, varvid statssekr. Ove Rainer höll anförande om "Effektivare kriminalvård". D. 21 mars 1973 anordnade föreningen i samarbete med Stockholms socialnämnd en informationsdag med särskild inriktning på socialbyråer och bostadslösa män i Stockholm.
    Till styrelse valdes vid årsmöte d. 13 sept. 1973 lagmannen Henry Montgomery, ordf., chefsrådmännen Wilhelm von Schéele, v. ordf., och David Glück, e. rådmannen Ylva Häckner-Gille, sekr. och kassaförv., samt tingsfisk. Charles Gavatin, klubbmästare. Till suppl. utsågs rådmännen Mats Hilding och Gunnel Lännergren.
    Föreningen har under året haft 111 medlemmar.