Notiser 555Föreningen Sveriges auditörer har under år 1973 haft en styrelse bestående avauditörerna Ingvar G. Ågren, Sthlm, ordf., Frans Victor, Östersund, v. ordf., Åke Asp, Sthlm, sekr. och kassaförv., Ragnar Grönwall, Kristianstad, och Göran Åström, Norrköping, med auditörerna Erik Ameln, Sthlm, och Erik Uggla, Vänersborg, såsom suppl.
    Föreningen har under 1973 haft 85 medlemmar, varav 82 aktiva och tre passiva, samt tre hedersledamöter.

 

Föreningen Sveriges statsåklagares styrelse består av överåklagaren Berndt Erik Berndtsson samt länsåklagarna Robert Clémentz, ordf., Karl Gustaf Olsson, Sten Styring, v. ordf., Bert de Woul och Brynolf Wendt, sekr.
    Föreningen ägnar för närvarande särskild uppmärksamhet åt frågan om åklagarverksamhetens innehåll.
    Medlemsantalet är 33.

 

Föreningen Sveriges Länspolischefer har under 1973 sammanträtt tre gånger. Årsmöte hölls i Jönköping d. 13—14 juni 1973, varvid statssekr. Ove Rainer i ett anförande belyste brottskommissionens betänkande "Åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen". Som styrelse har fungerat länspolischeferna Bertil Ankar, ordf., Lennart Palmér, v. ordf., Hans Wästberg, sekr., Christer Horn af Rantzien och John Rudström. Suppl.har varit länspolischeferna Ove Hesselgren, Sven-Erik Erstam och Ulf Karlsson.
    Medlemsantalet är 27.

 

Föreningen Sveriges Polismästares styrelse består av polismästaren Bengt Erlandsson, ordf., polisöverintendenten Åke Hasselroth, v. ordf., polismästarna Bertil Finnberg, Hans Leister, Yngve Nylander och Birger Qvist, polisintendenterna Nils Holst och Bengt Laveberg samt polismästaren Inge Öhlund. Som sekr. fungerar polisintendenten Jan Värnhall.
    Föreningens styrelse har förutom vid årsmötet d. 24—25 maj 1973 i Göteborg sammanträtt vid tre tillfällen under 1973.
    Under verksamhetsåret har föreningen haft 218 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges Kommunala Förvaltningsjurister höll årsmöte i Umeåd. 20—21 aug. 1973 med 70-talet deltagare. Prof. Erik Bylund höll föredrag över ämnet "Kommunerna och ekonomin" och stadssekr. Hans Calmfors över ämnet "Det kommunala delegationsinstitutet— tillåten och otillåten delegation". Under rubriken "Från vårt arbetsfält" talade v. stadsjuristen Inger Ridderstrand-Linderoth om "Tomträttsavgäldsreglering" och stadssekr. Lars Borg om "Förvaltningslagens tillämpning hos byggnadsnämnd, särskilt i fråga om kommunicerande av handlingar".
    Styrelsen består av drätseldir. Harry Rydquist, Östersund, ordf., kanslichefen Lars B. Elgh, Linköping, v. ordf., kanslichefen Staffan Hallström, Karlstad, sekr., v. stadsjuristen Inger Ridderstrand-Linderoth, Sthlm, kassaförv., och kanslichefen Ingemar Ögren, Örebro.
    Föreningen har 253 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar höll sitt årsmöte d. 10 maj 1973 i Nyköpingmed cirka 90 deltagare. I anslutning till årsmötet informerade f. d. justitierådet Gösta Walin om lagberedningens förslag till utsökningsbalk, överdir.Håkan Djurberg om utredningen angående distriktsindelning, arbets- och personalorganisation m. m. inom exekutionsväsendet samt rådmannen Arne Wilhelmsson om konkurslagskommitténs arbete m. m. Vidare informerade personal från exekutionsväsendets organisationsnämnd om pågående försöksverksamhet med ADB inom exekutionsväsendet.
    Föreningens styrelse utgörs av kronofogdarna Bengt Steffner, Göteborg,ordf., Lars Widerström, Skövde, v. ordf., Sven-Erik Rydén, Eslöv, sekr. och kassaförv., samt Anders Konow, Östersund, och Sven Wittgren, Södertälje.
    Föreningen har omkring 170 medlemmar.

 

Sveriges Advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm d. 25maj 1973. Till ordf. i styrelsen för tiden d. 1 juli 1973—d. 30 juni 1975 om-

556 Notiservaldes adv. Bure Malmström, Sthlm, och till v. ordf. för samma tid adv. Bo Björck, Göteborg. Till ledamöter av styrelsen för berörda tvåårsperiod omvaldes adv. Svante Fresk, Karlskoga, Bengt Hesser, Linköping, och Göran Ramberg, Helsingborg, samt nyvaldes adv. Sven Harald Bauer, Sthlm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är adv. Stig Assarson, Sthlm, Bengt Bergendal, Göteborg, Karl-Erik Larsson, Sundsvall, Lars Laurin, Lund, och Carl Erik Lindahl, Sthlm.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde vid slutet av 1973 1 366.