Västra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte d. 29 mars 1973. Efter då företagna val består styrelsen av adv. Hans-Erik Glimstedt, Göteborg, ordf., Bo Redgard, Borås, v. ordf., Hans-Erik Enghoff, Halmstad, Lars Rahmn, Göteborg, Lars Wennerberg, Vänersborg, Bertil Kenne, Skövde, Robert Romlöv och Anders Ljung, Göteborg, med adv. Börje Skoglund, Uddevalla, Anders Grönfeldt och Folke Rosell, Göteborg, som suppleanter. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Anders Grönfeldt och klubbmästare adv. Fredrik Gedda, Göteborg.
    Under våren hölls — förutom årsmötet — två sammanträden. D. 11 jan. höll hovrättsass. Bo Drangel föredrag om den nya rättshjälpsreformen och d. 22 febr. talade länsåkl. Lennart Eliasson om "Skattefusk — skatteflykt i samband med vinstbolagstransaktioner". Under hösten hade avdelningen en livlig kursverksamhet. Den inleddes med en weekendkurs i Tylösand d. 5—7 okt. Kursämnet var lagen om allmän rättshjälp med hovrättsass. Bo Drangel, DON, hovrättsfisk. Nils Larsson, Rättshjälpsnämnden i Göteborg, samt adv. Gunnar Kildén, Halmstad, Curt Blomkvist och Jonas Lauritzen, Göteborg, som föreläsare. Kursverksamheten fortsatte med kvällskurser i Göteborg d. 18 okt. med dir. Per Boëthius, Skandiakoncernen, som föreläsare över ämnet "Personskadereglering", d. 8 nov. då jur. kand. Lars Hök talade om "Konsumentlagstiftningen", d. 22 nov. då ämnet var "Hyreslagstiftningen" med hyresrådet Ulf Gad som föreläsare och d. 6 dec. då adv. Gunnar Lagerlöw talade om "Aktiebolagslagstiftningen". Avdelningen ordnade dessutom en diskussionsafton d. 20 sept. i samarbete med bankjuristerna i Göteborg varvid diskussionsämnet var "Konkurrens eller samarbete". Inledningsanföranden hölls av bankdir. Stig Kärrberg och adv. Gunnar Brattne. D. 15 nov. var avdelningensledamöter inbjudna till kammarrätten för information om dess verksamhet. Kammarrättspres. Nils Wentz redogjorde för kammarrättens verksamhet varefter rundvandring företogs i kammarrättens lokaler. Sammankomsten avslutades med samkväm.
    Avdelningen hade vid utgången av år 1973 246 ledamöter.

 

Norra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Östersund d. 17 mars 1973. Styrelsen har under året utgjorts av adv. Ulf Berglöf, Skellefteå, ordf., Arne Kjellson, Sundsvall, v. ordf., Gösta Heilborn Jr, Östersund, Bengt Mårtenson, Gävle, Lars Marcusson, Luleå, och Torsten Ljungdahl,

558 NotiserSkellefteå, sekr. Suppleanter har varit adv. Stig Lindström, Söderhamn, Sven Lindberg, Sollefteå, och Gustaf Selander, Östersund, och revisorer adv. Bengt O. Gullesjö och Lars Landmark, Skellefteå.
    I samband med årsmötesförhandlingarna hölls föredrag av dir. vid Ackordscentralen i Stockholm Sven Åvall över ämnet "Ackordscentralens verksamhet och erfarenheter samt praktiska och juridiska aspekter på betalningsinställelser". Generalsekr. i advokatsamfundet Lennart Reuterwall lämnade en redogörelse för samfundets aktuella verksamhet och tillämpningen av lagen om samhällets rättshjälp, varvid huvudsakligen berördes de utredningar som ligger till grund för samt sättet för bestämmande av vissa advokatarvoden i enklare brottmål. Avdelningen anordnade d. 9 nov. 1973 en kurs för medlemmarna avseende tillämpningen av rättshjälpslagen. Därvid hölls föreläsningar av hovrättsass. Bo Drangel, DON, t. f. byrådir. Gunnel Wennberg, Rättshjälpsnämnden i Umeå, lagmannen Erik Öhlén, Skellefteå tingsrätt, samt länsrådet Hans.Folkesson, Länsstyrelsen i Västerbottens län. Utöver föreläsningarna förekom diskussion.
    Vid årsskiftet hade avdelningen 140 medlemmar.