Personalnotiser 559Ny president i hovrätten för Nedre Norrland. Hovrättslagmannen i Svea hovrätt Karl-Erik Skarvall har 26 april 1974 utnämnts till president i hovrätten för Nedre Norrland fr. o. m. 1 juli 1974.
    Presidenten Skarvall är född i Sundbyberg 1915, avlade studentexamen 1934 och blev jur.kand. i Stockholm 1939. Han blev notarie vidStockholms rådhusrätt 1939, erhöll fiskalsgodkännande i Svea hovrätt 1944, blev förste sekreterare vid rådhusrätten 1949, assessor 1955, rådman 1960 och avdelningsordförande 1967. Han har sedan 1972 varit lagman i Svea hovrätt. Åren 1944—45 tjänstgjorde han hos JK, hade under senare hälften av 1940-talet ett flertal sekreteraruppdrag i statliga utredningar och tjänstgjorde 1950—51 såsom byråchef hos MO. Han blev suppleant i interneringsnämnden 1962 och ledamot där 1971, suppleant i medicinalväsendets ansvarsnämnd 1972 och ordförande i rättshjälpsnämnden i Stockholm 1973. Han är expert i 1974 års utredning om den militära underrättelseverksamheten.

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    5 april 1974 förordnat polissekr. Kjell Arne Eliasson att biträda i dep:t, 19 april 1974 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Raoul Telander att biträda i dep:t,
    26 april 1974 förordnat fisk. i Svea hovr. Anitha Bondestam att biträda i dep:t,
    s. d. förordnat hovr.ass. Bengt Nilsson att vara expert åt den svenske medlemmen av nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsfrågor,
    2 maj 1974 förordnat just.rådet Erik Nyman att vara ordf. i utredningen om översyn av bestämmelserna om telefonavlyssning vid förundersökningm. m. samt
    3 maj 1974 förordnat överdir. Sune Andersson samt avd.cheferna Gunnar Ekstam och Åke Gustafsson att vara experter i utredningen om ett system för fastighetsregistrering m. m.
    Statsrådet Lidbom har
    22 april 1974 förordnat prof. Bertil Bengtsson att vara sekr. och hovr.ass. Rolf Nöteberg att vara bitr. sekr. i skadeståndskommittén,
    10 maj 1974 förordnat prof. Jan Hellner att vara ordf. i utredningen om översyn av försäkringsavtalslagen m. m. och 14 maj 1974 förordnat hovr.ass. Per Assarson att vara sekr. i utredningen samt
    13 maj 1974 förordnat t.f. rättschefen Anders Knutsson att vara ordf. och hovr.ass. Agne Henry Olsson att vara sekr. i utredningen om översyn av varumärkeslagstiftningen m. m.

 

 

Högsta domstolen. K. M:t har 10 maj 1974 förordnat ass. i Göta hovr.Gunnar Hillman att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

 

Kammarrätterna. K. M:t har
    10 maj 1974 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i hovr. f. Västra Sverige Björn Orrhede att fr. o. m. 1 juli 1974 vara kammarrättspresident i kammarrätten i Sundsvall,
    s. d. utnämnt kanslichefen hos riksdagens konstitutionsutskott, bitr. professorn i offentlig rätt vid universitetet i Uppsala Fredrik Sterzel att fr. o. m. 1 juli 1974 vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Göteborg samt
    s. d. förordnat fisk. i hovr. f. Nedre Norrland Bengt Olsson och kammarrättsfisk. i kammarrätten i Sthlm Sven Carlsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som ass. i kammarrätten.