SILVANA CASTIGNONE. Axel Hägerström. Alle origini del realismo giuridicoscandinavo. Bologna 1970. Il Mulino. 76 s.
SILVANA CASTIGNONE. Vilhelm Lundstedt. Nuove ricerche sul realismo giuridico scandinavo. Bologna 1972. Il Mulino. 53 s.

 

Vid de italienska universiteten bedrives en livlig verksamhet på det rättsfilosofiska området och man är angelägen att tillgodogöra sig resultat från andra länder. Ett tecken bland många därpå är den under ledning av professor Giovanni Tarello utgivna serien "Materiali per una storia della cultura giuridica", vari ovan nämnda skrifter av professor Silvana Castignone i Genua ingår. Förf. ger en mycket omsorgsfull och klar redogörelse för huvuddragen i Hägerströms och Lundstedts rättsteorier. Beträffande Hägerström är framställningen väsentligen refererande. Den svåra uppgiften att föra in läsaren i Hägerströms tankegångar löser förf. på ett enligt min mening förträffligt sätt. Beträffande Lundstedt är framställningen mera försedd med kritik. Samhällsnytteteorien vinner icke gillande. Däremot uppskattar förf. kritiken av gängse åsikter om rättsreglernas karaktär samt framför allt påvisandet av maskerade värdeomdömen i en mängd juridiska begrepp.
                                                                                                                                               K. O.