HANS THORNSTEDT & ERIK EKLUND. Skattebrott och skattetillägg. Katrineholm 1972. Industriförbundets förlag. 208 s.

 

Den genomgripande nyreglering som överträdelser av skattelagstiftningen erhöll genom tillkomsten av skattebrottslagen och tillskapandet av den innovation i svensk rätt på området som skatte- och avgiftstillägg innebär har skapat ett behov av en lagkommentar. Detta behov har nu tillgodosetts. Professorn i straffrätt vid Stockholms universitet har tillsammans med chefen för skatteavdelningen inom Sveriges Industriförbund Erik Eklund i Industriförbundets skriftserie utgivit en värdefull och välkommen kommentar. För de jurisstuderande, som tidigare saknat kurslitteratur på området, har kunskapsinhäm-

596 Litteraturnotisertandet underlättats och för praktikern finns nu kunskapen lätt tillgänglig i en handbok i tilltalande format.
    Boken följer i princip det konventionella lagkommentarsmönstret. Dess systematik är föredömligt klar och framställningen präglas av hälsosam koncentration. En faktor som avsevärt ökar bokens praktiska användbarhet är att i den avtryckts ej endast samtliga ur straffrättslig synpunkt relevanta lagtexter, utan även riksskatteverkets anvisningar rörande inkomsttaxeringen och mervärdeskatten.
                                                                                                                                               G. E.