60 LitteraturnotiserLES CODES PÉNAUX EUROPÉENS. Nouvelle Collection du Comité de Législation Etrangère et de Droit International. Paris 1971. Centre Français de Droit Comparé. 825 s.
LOIS MARTITIMES NORDIQUES. Institut de Droit Comparé. Paris 1972. 395 s.

 

Den förra av dessa båda böcker är den fjärde av fyra volymer med översättningar till franska av de europeiska ländernas strafflagar och innehåller, förutom den svenska brottsbalken, strafflagarna i Schweiz, Sovjet, Tjeckoslovakien och ett antal andra länder, vilka under sina franska namn tillhör slutet av alfabetet. Översättningarna har gjorts under överinseende av den franske domaren och rättsvetenskapsmannen Marc Ancel och har försetts med dels, i första bandet, en av denne författad allmän komparativ inledning till hela serien, dels kortare redogörelser för var och en av de skilda strafflagarna med data om föregångare och tillkomsthistoria, närmast besläktad lagstiftning i andra länder m. m. Den andra boken innehåller de danska, finska, norska och svenska sjölagarna översatta till franska och ingår i en serie översättningar av olika länders sjölagar, vilken utges av institutet för komparativ rätt i Paris. Lagtexterna har för att underlätta jämförelse ställts upp i spalter med den svenska lagen i obruten paragrafföljd och med de övriga lagarnas stadganden jämsides med de motsvarande svenska, samt har rikligt försetts med hänvisningar till andra sjölagar vilka redan ingår eller kommer att ingå i serien. I ett kort inledningskapitel av professor René Rodière i Paris, som leder utgivandet av serien, finns en komparativ översikt med utblickar över andra länders sjörättsliga lagstiftning och internationella konventioner på rättsområdet. Helt säkert kan dessa översättningar vara till inte ringa praktisk nytta, låt vara att denna enligt sakens natur efterhand minskar till följd av att texterna förhållandevis hastigt blir inaktuella.
                                                                                                                                               O. B.

 

 

EDVARD HAMBROARTHUR W. ROVINE. La jurisprudence de la Cour internationale/ The Case law of the International Court. Vol. VI — A och B. 1967—1970. Leiden 1972. A. W. Sijthoff. 1284 s. Hfl. 190,00.

 

Till de tidigare fem volymerna i professor Edvard Hambros stora samling av utdrag ur Internationella domstolens avgöranden har nu fogats en sjätte, i två band, avseende åren 1967—1970. Det omfattande materialet, närmare tusen excerpter, har sammanställts efter principer som utbildats i verkets tidigare delar (se redogörelser i SvJT 1965 s. 280, 1968 s. 56 och 1969 s. 874och har denna gång hämtats från domstolens avgöranden i senare delen av målet Barcelona Traction, Light and Power Company (med Belgien och Spanien som parter) och i de två målen (mellan å ena sidan Danmark och Holland och å den andra Västtyskland) om principerna för fastställande av gränserna mellan de ifrågavarande staterna på kontinentalhyllan i Nordsjön. Ett särskilt avsnitt i slutet innehåller en sammanfattande redogörelse för de nämnda målen och visst annat material från dessa. Den nu föreliggande volymen har liksom den närmast föregående sammanställts av Hambro i samarbete med professor Arthur W. Rovine vid Cornell University.
                                                                                                                                               O. B.