Nionde europeiska justitieministermötet

På inbjudan av Österrikes regering hölls det nionde europeiska justitieministermötet i Wien den 30 och 31 maj 1974. De tidigare åtta mötena har hållits i Paris 1961, i Rom 1962, i Dublin 1964, i Väst-Berlin 1966, i London 1968,i Haag 1970, i Basel 1972 och i Lidingö 1973 (SvJT 1961 s. 528, 1962 s.775, 1964 s. 388, 1966 s. 481, 1968 s. 596, 1970 s. 692, 1972 s. 804 och 1973 s. 737).
    I Wien-mötet deltog Belgiens, Cyperns, Danmarks, Frankrikes, Italiens, Luxemburgs, Nederländernas, Norges, Schweiz', Sveriges, Turkiets och Österrikes justitieministrar. Från Irland deltog the Minister of State och från Storbritannien the Lord Advocate och the Minister of State for Home Affairs. Finland och Förbundsrepubliken Tyskland företräddes av statssekreteraren i resp. justitiedepartement. Europeiska gemenskaperna (EG), Haagkonferensen för internationell privaträtt, Rominstitutet för privaträttens förenhetligande (UNIDROIT), Europarådets rådgivande församling, Europarådets kommitté för juridiskt samarbete (CCJ) och dess kommitté för straffrättsliga och kriminologiska frågor (ECCP) var representerade genom observatörer.
    Från Sverige deltog justitieminister Lennart Geijer, statssekreteraren Sven Andersson, departementsrådet Per Jermsten och hovrättsassessorn Måns Jacobsson. Sammanlagda antalet deltagare vid mötet var ca 110.
    Till ordförande vid mötet valdes Österrikes justitieminister Christian Broda. Till förste vice ordförande utsågs Belgiens justitieminister Herman Vanderpoorten och till andre vice ordförande den norska justitieministern Inger Louise Valle.
    Av de ämnen som diskuterades vid mötet kan nämnas frihetsberövande i brottmålsprocessen, hinder av ekonomiskt och annat slag för part att föra talan vid domstol i civilmål, samordning av åtgärder för att förebygga brott, juridiska problem som uppkommer vid transplantation av mänskliga organ samt ersättning till brottsoffer. Diskussionerna resulterade i att mötet antog resolutioner i de tre förstnämnda ämnena. I dessa resolutioner rekommenderade justitieministrarna Europarådets ministerkommitté att vidta vissa närmare angivna åtgärder.
    Till grund för diskussionen rörande frihetsberövande i brottmålsprocessen låg en rapport som framlagts av den brittiska regeringen. Justitieministrarna rekommenderade Europarådets ministerkommitté att uppdra åt ECCP att fortsätta en redan påbörjad utredning av möjligheterna att minska användningen av frihetsberövande åtgärder i brottmålsprocessen och att förkorta den tid under vilken en misstänkt berövas sin frihet.
    Frågan om hinder av ekonomiskt och annat slag för part att föra talan

Nordiskt och internationellt 609vid domstol i civilmål diskuterades mot bakgrund av rapporter som hade utarbetats av Italiens och Österrikes justitieministrar. Under diskussionerna berördes särskilt de svårigheter som de ekonomiskt svagare grupperna i samhället möter när det gäller att hävda sin rätt inför domstol. Justitieministermötet beslöt rekommendera Europarådets ministerkommitté att uppdra åt CCJ att studera de hinder av ekonomiskt eller annat slag som föreligger för part att föra talan i civilmål vid domstol i hemlandet eller vid utländsk domstol.
    Den kriminalpolitiska diskussionen ägde rum mot bakgrund av rapporter som hade utarbetats av den franske justitieministern och Europarådets generalsekreterare. Den franske justitieministern underströk behovet av en samordning av samhällets insatser för att förhindra brott. Justitieminister Geijer redogjorde för det svenska brottsförebyggande rådets organisation och uppgifter. Justitieministermötet beslöt rekommendera Europarådets ministerkommitté att ställa sig positiv till ett förslag från ECCP att anordna en konferens med deltagande av personer som i de olika medlemsstaterna är ansvariga för brottsförebyggande åtgärder och behandling av brottslingar. Vid denna konferens skulle enligt förslaget den kriminalpolitik som f. n. förs diskuteras i syfte att uppnå en ökad differentiering av behandlingsmetoderna med hänsyn till brottets art och brottslingens person. Vidare skulle frågan om lämpliga åtgärder för att förebygga brott tas upp till behandling.
    De rättsliga problem som uppkommer vid transplantation av mänskliga organ hade behandlats i en rapport av Belgiens justitieminister. Justitieministrarna beslöt att rekommendera Europarådets ministerkommitté att, som ett första steg mot en harmonisering av lagstiftningen på detta område, tillsätta en ad hoc kommitté för diskussion av och utbyte av information rörande gällande och planerad lagstiftning i medlemsstaterna.
    Frågan om ersättning till brottsoffer diskuterades mot bakgrund av rapporter som hade framlagts av den nederländske justitieministern och av den brittiska regeringen. Justitieministrarna beslöt rekommendera Europarådets ministerkommitté att uppdra åt ECCP att anordna diskussioner och utbyte av information rörande bl. a. syftet med och skälen för inrättande av ett system för ersättning till brottsoffer, vilka slags skador som bör berättiga till ersättning och vem som bör ha rätt till ersättning.
    Belgiens justitieminister inbjöd ministrarna att hålla det tionde europeiska justitieministermötet i Bryssel. Avsikten är att detta möte skall äga rum i juni 1976.
                                                                                                                                               M. J.