Bankjuristernas Förening har under år 1973 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 1 mars, d. 12 april, d. 7 juni, d. 13—14 sept. och d. 6 dec. Föredrag har hållits av dir. Pontus Modigh över ämnet "Några juridiska synpunkter i samband med Sibolutredningens rapport", av dir. Lennart Olofsson över ämnet "Den aktuella tillämpningen av valutaregleringen" och av bankdir. Rudolf Jalakas över ämnet "Varför valutakriser?" Vid sammanträdet d. 6 dec. fördes diskussion om bankernas erfarenheter av nya jordabalken — företrädesvis problem om panträtt och köp — samt av lagen om exekutiv försäljning av fast egendom. Föreningens sammankomst under två dagar i sept. hade internordisk karaktär och ägde rum i Köpenhamn. De ämnen som därvid diskuterades var "De retlige folger, særligt eventuelt erstatningsansvar over for kunder, af bankers deltagelse i arbejdskonflikter" (inledare: kontorchef Rimond Jorgensen), och "Retlige problemer i forbindelse med returnering av checks" (inledare dir. Leif Grimsvang).
    Föreningens styrelse utgöres av P. G. Persson, ordf., Ebbe Wikmark, v. ordf., Joar Nordén, sekr., Dick Ytterberg, klubbmästare, Pontus Modigh, referent, samt Henrik von Krusenstjerna.
    Antalet medlemmar i föreningen är 178.
 

Bolagsjuristernas förening har under 1973 hållit två sammanträden.
    Det ordinarie årsmötet ägde rum d. 16 juni i anslutning till en resa till Ankarsrum, Gunnebo och Västervik för studiebesök hos AB Electrolux och Gunnebo Bruk AB. Vid sammanträdet höll prof. Bertil Bengtsson föredrag under rubriken "Miljökontroll och skadestånd". Vid höstsammanträdet d. 19 nov. var Lantbrukarnas Riksförbund, Mjölkcentralen och Slakteriförbundet värdar. Mötet hölls i Industrihuset, Stockholm. LRF:s förbundsordf. Erik Jonsson samt dir. Erik Swedborg, dir. Lennart Tiberg och pol.mag. Olof Karlander, samtliga LRF, presenterade svenskt jordbruk och den svenska jordbrukspolitiken. Dir. Carl-Magnus Renström, Mjölkcentralen, höll ett anförande om den ekonomiska föreningen som associationsform. Dir. Lars-Gunnar Albåge presenterade årets avtalsrörelse. Rättschefen i justitiedepartementet Staffan Vängby presenterade slutligen aktuell lagstiftning.
    Föreningens styrelse utgöres av bolagsjuristerna Björn Leste, ordf., Anders Hedberg, v. ordf., Sverker Albrektson, sekr., Alf-Erik Norén, skattmästare, och Ulf Jemsby, klubbmästare.
    Antalet medlemmar i föreningen var vid 1973 års utgång 197.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges Landshypoteksinstitution harunder 1973 haft en styrelse bestående av hypoteksdir. Bengt Gunnhagen, Linköping, ordf., hypoteksdir. Sture Zacco, Växjö, v. ordf., samt hypoteksdir. StenBlomqvist, Härnösand, sekr.
    Föreningen har 27 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1973 hållit fem sammanträden förutom vårfest, vilken arrangerades d. 13 april i hovrättens lokaler. D. 6 febr. hölls seminarium i skadeståndsrätt. Dåvarande t. f. statssekr. Ulf Nordenson redogjorde för huvuddragen i skadeståndslagen, varefter följde diskussion om tillämpning av lagen på tänkta fall. D. 27 mars anordnade föreningen studiebesök hos SIDA, där byrådir. Håkan Falk informerade om styrelsens verksamhet. Årsmöte hölls d. 19 juni. Efter årsmötet företogs en rundvandring i Gamla stan under ledning av Vera Siöcrona. D. 9 okt. informerade

630 Notiserbyråchefen vid Datainspektionen Jan Freese om datalagen och verksamheten vid inspektionen. D. 29 nov. lämnade ordf. i 1972 års domarutredning, lagmannen Carl-Anton Spak, information om utredningens arbete såvitt gäller domarutbildning och domarkarriär. Föreningen har under året deltagit i Stockholms korporationsidrottsförbunds serier i hockey-bockey och fotboll.
    Under verksamhetsåret 1973/74 utgörs föreningens styrelse av fiskalen Claes Örn, ordf., och adj. led. Lennart Meyer, v. ordf., samt fiskalerna Rolf Lundmark, sekr., Olle Andretzky, kassaförv., Ulla Ström, klubbmästare, Henning Isoz, bitr. klubbmästare, Gustaf Lindstedt, idrottsförman, och Yvonne Hållstrand.
    Föreningen har omkring 300 medlemmar.