Hallands Juristförenings styrelse har under 1973 utgjorts av landshövdingen Yngve Holmberg, ordf., länsåklagaren Lennart Eliasson, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, borgmästaren Axel Lindskog, länsass. Åke Andrén samt adv. Hans-Erik Enghoff med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreren Sven Svensson som suppleanter. Kassaförv. har varit adv. Hans-Erik Enghoff. Som sekr. och klubbmästare har fungerat adv. Hans Norell.
    Föreningen har ett 80-tal medlemmar. Vid årsmötet i dec. redovisade borgmästaren Åke Svensson domstolsjuristernas erfarenheter av verksamheten vid den nyinrättade fastighetsdomstolen. Länsrådet Torsten Nilsson talade om skattetillägg och förseningsavgifter vid taxering, länsass. Lennart Ärenman redovisade erfarenheterna från det nya muntliga förfarandet i olika typer avärenden vid länsrätten samt länsass. Åke Andrén erfarenheterna från arbetetinom den nya fastighetsbildningsmyndigheten.

 

Göteborgs Juristklubb har under 1973 haft fem sammankomster. D. 31 jan. höll konsumentombudsmannen Sven Heurgren föredrag över ämnet "Vad gör konsumentombudsmannen?". D. 28 mars talade borgmästaren Yngve Kristensson om "Körkortspolitiken". D. 11 maj firades vårens ankomst på Lisebergs huvudrestaurant då klubben kunde glädja sig åt att ha gäster från NordJylland. D. 31 okt. besöktes klubben av prof. Per-Edwin Wallén, som höll föredrag över ämnet "Avkriminalisering av mindre förmögenhetsbrott". Årets sista sammankomst, tillika årsmöte, ägde rum d. 11 dec. då hovrättslagmannen Einar Holm talade över ämnet "Glimtar från Skattefjäll".
    Klubbens förtroendemän utgjordes under året av hovrättsrådet Erik Borglund, ordf., adv. Folke Wistrand, v. ordf., kammaråklagaren Glaes-AxelOlsson, kassaförv., rådmannen Inger Lindquist, sekr., stadsombudsmannen Tommy Nilsson, klubbmästare, kammarrättslagmannen Leif Ekberg samt försäljningsdir. Bo Warmark. Vid årsmötet valdes Wistrand till ny ordf. för 1974, till ny v. ordf. Ekberg och till ny sekr. kammaråklagaren Ann Marie Ros. Till nya förtroendemän valdes hovrättslagmannen Tomas Löfstedt och rådmannen Börje Duus, varjämte övriga förtroendemän omvaldes.
    Antalet ledamöter uppgick under året till omkring 550.

 

Värmlands läns juristförening har under året hållit två sammanträden. Vid årsmöte d. 9 maj 1973 höll hovrättsass. Claes Eklundh föredrag om grundlagberedningens förslag till ny grundlag.
    Styrelsen har under året utgjorts av f. d. avdelningsdir. Rikard Falk, ordf., häradshövdingen Ernst Heyman, v. ordf., chefsåklagaren Ernst Holmberg, sekr., adv. Göran Larsson, kassaförv., samt bankdir. Åke Lindell, adv. Sten Hellekant och adv. Bertil Rinstad. Styrelsesuppl. har varit rådmannen Arne Mannerstedt och tingsfiskalen Gunnar Kihlgren.
    Föreningen har under året haft cirka 75 medlemmar.

 

Eskilstuna-Strängnäs Juristklubb höll årsmöte d. 25 maj 1973. Vid årsmötet omvaldes styrelsen, vilken består av chefsåklagaren Gunnar Rosenqvist, ordf., adv. Nils Nilsson, sekr., bankjuristen Gerhard Thorén, kassör, och rådmannen Tage Andersson, klubbmästare. Efter årsmötet hade klubben vårfest med damer. Vid höstsammankomst d. 10 okt. kåserade hovrättsass. Ingegerd Sarman, justitiedepartementet, över ämnet "Den nya familjelagstiftningen". Efter kåseriet följde diskussion.
    Antalet medlemmar uppgår till omkring 35.