632 NotiserVästmanlands Juristförening har under 1973 haft tre sammankomster. D. 5 april talade adv. Valborg Lundgren över ämnet "Den nya äktenskapslagstiftningen". Vid den första höstsammankomsten d. 9 okt. kunde medlemmarna lyssna till JO Bertil Wennergren som talade över ämnet "Personlighetsfrid". Föreningens årsmöte ägde rum d. 22 nov. i Polishuset i Västerås där man gemensamt med nämndemännen vid Västerås tingsrätt lyssnade till rådmannen Curt Böres kåseri "Att vara domare".
    Styrelsen har under året utgjorts av länspolischefen Ralph Sterner, ordf., ombudsmannen Alf-Erik Norén, v. ordf., länsnotarien Lars Göthberg, skattmästare, byrådir. Margarethe Schöldberg, klubbmästare, jur. kand. Bo Holmer, sekr., samt adv. Åslög Bäck och rådmannen Stig Ramkull.
    Vid årsmötet valdes styrelsen för verksamhetsåret 1974. Denna utgöres av ombudsmannen Alf-Erik Norén, ordf., adv. Anders Morén, v. ordf., bankjuristen Bo Forssander, skattmästare, tingsnotarien Siiri Kuldkepp, klubbmästare, jur. kand. Bo Holmer, sekr., samt adv. Åslög Bäck och rådmannen Stig Ramkull.
    Föreningen har ca 130 medlemmar.

 

Dalarnas Juristförenings styrelse har under år 1973 bestått av adv. Roland Eliasson, ordf., lagmannen Carl-Anders Hallenberg, v. ordf., stadsjuristen Göran Löfgren, sekr., länsåklagaren Lennart Larsson, kassaförv., adv. Gunnar Lundgren, klubbmästare, samt rådmannen Carl-Oscar Larson och länsassessorn Mats-Gunnar Svennung.
    Föreningen har under året haft ca 60 medlemmar.

 

Gefleborgs läns juristförening har under år 1973 haft fyra sammankomster. D.27 febr. talade prof. Bertil Bengtsson över ämnet "Det allmännas ansvar — svensk skadeståndsrätt på nya vägar". Vid föreningens årsmöte d. 22 maj höll anstaltsdir. Karl-Henrik Ström föredrag över ämnet "Försöksverksamheten på Gävleanstalten". D. 11 okt. informerade hovrättsfisk. Lars Annerén om rättshjälpsreformen. D. 5 dec. informerade överdir. Sune Andersson om fastighetsdataprojekt hos centralnämnden för fastighetsdata (CFD), varefter medlemmarna besökte nämndens lokaler i Gävle.
    Föreningens styrelse utgörs av adv. Bo Callgren, ordf., tingsfiskalen StenBertram, sekr., stadsjuristen Erik Karlsson, kassaförv., adv. Odd Kjölsrud, klubbmästare, och förste länsassessorn Claes Löfgren.
    Föreningen har omkring 75 medlemmar.

 

Västernorrlands Juristklubb har under 1973 hållit två sammanträden, dels d. 25 jan. i Sundsvall, dels klubbens årsmöte d. 14 sept. 1973 i Härnösand. Vid sammanträdet i Sundsvall talade f. d. statsrådet, dir. Rune Hermansson över ämnet "Data och integritet". Vid årsmötet talade efter sedvanliga förhandlingar hovrättsrådet Carl-Johan Cosmo kring frågan om "Rätten till ratten".
    Styrelsen har utgjorts av hovrättspresidenten Åke von Schultz, ordf., länsrådet Sven Wasteson, v. ordf., lagmannen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson,adv. Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström samt hovrättsass.Rolf Hammar, sekr., kassaförv. och klubbmästare.
    Klubben har omkring 100 medlemmar.

 

Östersunds Juristklubb har under år 1973 hållit årssammanträde d. 3 maj. Vid sammanträdet informerade hovrättsass. Bo Drangel om den nya rättshjälpslagen. D. 25 okt. deltog klubben tillsammans med Jämtlands läns läkarförening ien paneldiskussion över ämnet "Rättsintyg och skadeintyg".
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Åke Jansler, ordf., länsrådet Bengt Bohman, v. ordf., och adv. Gösta Heilborn Jr, sekr. tillika kassaförvaltare.
    Klubben har ett 80-tal medlemmar.

 

Västerbottens Juristförening har under 1973 haft fem sammankomster. D. 8 febr. talade fastighetsrådet Torsten Sander över ämnet "Vem äger lappmarken?". D. 26 mars orienterade föreningens ordf., hovrättspresidenten Karl Sidenbladh om "Rättegång i tvistemål om mindre värden". Årsmöte hölls d. 6 juni, då prof. Per Olof Ekelöf höll föredrag om "Advokaternas förhandlingar

Notiser 633för slitande av förmögenhetsrättsliga tvister och som förberedelse till process". Höstens första möte ägde rum d. 22 okt. och ägnades efter traditionen åt något "ojuridiskt", vilket i år blev ett besök på universitetets konststudio. Doc. Folke Nordström var ciceron. D. 26 nov. talade hovrättsass. Ingegerd Sarmanom "Aktuella ändringar i giftermålsbalken".
    Föreningens styrelse utgörs av hovrättspresidenten Karl Sidenbladh, ordf.,kammarrättsrådet Paul Näsman, v. ordf., stadsnotarien Monika Lindam, sekr.,bankjuristen Birgitta Ågren, kassaförv., assistentåklagaren Ulf Barck-Holst, klubbmästare, samt adv. Rolf Edholm. Föreningen har omkring 100 medlemmar.