Albin Lindeberg avled 28 maj 1974. Han var född i Lund 7 april 1890, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Lund 1916. Efter tingstjänstgöring blev han t.f. rådman i Östersund 1920 och påföljande år rådman där.

 

Nils Edvard Bertil Fjellander avled 7 juni 1974. Han var född i Uppåkra, Malmöhus län, 8 mars 1922, avlade stud.ex. 1941 och pol. mag.ex. i Lund 1948. Han blev kanslisekr. i finansdepartementet 1954, budgetsekreterare 1955, kansliråd 1956 och expeditionschef 1965. Han utnämndes 1973 till regeringsråd.

 

Rolf Oskar Dillén avled 9 juni 1974. Han var född i Stockholm 7 maj 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Stockholm 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1934.

 

Karl Herbert Lindberg avled 22 juni 1974. Han var född i Eksjö 16 sept. 1898, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Lund 1932. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1939.

 

Olof Håkansson avled 4 juli 1974. Han var född i Stockholm 27 juli 1890, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Stockholm 1912. Efter tingstjänstgöring blev han e.o. notarie i Svea hovrätt 1917 och t.f. fiskal där 1921 samt innehade 1923—24 förordnande som vice häradshövding under hovrätten. Åren 1918—37 var han sekr. i vattenfallsstyrelsen och övergick sistnämnda år till advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1947.

 

Helge Lindahl avled 17 juli 1974. Han var född i Stockholm 29 juni 1895, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Lund 1918. Han ägnade sig åt advokatverksamhet och var ledamot av samfundets styrelse 1939—46 och 1954—58 samt ordförande i dess Stockholmsavdelning 1950—55. Han innehade även ett flertal offentliga uppdrag.

 

 

Justitiedepartementet. Kungl. Maj:t har
    31 maj 1974 förordnat t.f. rättschefen i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Staffan Vängby till rättschef i dep:t fr. o. m. 15 sept. 1974,
    s. d. förordnat t.f. dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Trygve Hellners till dep.råd i dep:t fr. o. m. 15 sept. 1974,
    s. d. förordnat t.f. dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Johan Lind till dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 juli 1974,
    s. d. förordnat t.f. kanslirådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Staffan Magnusson till kansliråd i dep:t samt förordnat Magnusson att uppehålla långtidsvik. som dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 juli 1974,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Sigvard Holstad att uppehålla långtidsvik. som kansliråd i dep:t fr. o. m. 1 juli 1974.
    Dep.chefen har.
    28 maj 1974 förordnat hovr.fisk. Karl-Gunnar Ekeberg att vara sekr. i utredningen om översyn av bestämmelserna om telefonavlyssning vid förundersökning m. m.,

Personalnotiser 637    30 maj 1974 förordnat ass. i Svea hovr. Edvard Nilsson att biträda i dep:t,
    31 maj 1974 förordnat fisk. i hovr. f. Västra Sverige Anders Iacobaeus och ass. i Göta hovr. Peter Löfmarck att biträda i dep:t,
    7 juni 1974 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Torkel Gregow attbiträda i dep:t,
    27 juni 1974 förordnat hovr.fisk. Jörgen Qviström att vara sekr. åt de sakkunniga med uppdrag att pröva frågan om särskilda regler för kontroll av företagskoncentration inom massmediebranschen,
    28 juni 1974 förordnat hovr.fisk Lars Eklycke att biträda i dep:t,
    s. d. förordnat hovr.ass. Rolf Dahlgren att vara sekr. i utredn. ang. företagsinteckning,
    s. d. förordnat avd.dir. Åke Burman att vara bitr. sekr. i fastighetsdatakommittén samt
    12 juli 1974 förordnat hovr.fisk. Johan Munck att biträda i dep:t. 
Statsrådet Lidbom har
    18 juni 1974 förordnat hovr.ass. Harald Dryselius att vara sekr. i utredn.ang. inskrivning av rätt till luftfartyg m. m.,
    20 juni 1974 förordnat följande personer som sakkunniga att ingå i en samarbetskommitté för långsiktsmotiverad forskning, m. m.: prof. Torsten Hägerstrand (ordf.), riksdagsled. Jan Bergqvist, tekn. dr. Martin Fehrm, partisekr. Carl Tham, teol. lic. Anne Marie Thunberg, professorerna Olof Eriksson, Lennart Hjelm och Bernt Hökfelt, bitr. prof. Lars Ingelstam, doc. Hans Landberg, prof. Erik Lönnroth och dir. Nils-Eric Svensson,
    24 juni 1974 förordnat följande personer att som medlemmar ingå i en referensgrupp till sekretariatet för framtidsstudier: riksdagsled. Hilding Johansson (ordf.), riksdagsled. Kerstin Anér, prof. Gunnar Biörck, riksdagsled. Birgitta Dahl, Per Israelsson och Olof Johansson,
    s. d. förordnat landshövd. Nils Hörjel, tillika ordf., samt riksdagsled. Gösta Andersson och Turid Ström som sakkunniga med uppdrag att utreda användningen av reklam i videogram,
    s. d. förordnat följande personer som sakkunniga med uppdrag att pröva frågan om särskilda regler för kontroll av företagskoncentration inom massmediebranschen: generaldir. Ove Rainer (ordf.), riksdagsled. Sture Ericson och Allan Hernelius, chefred. Lennart Hirschfeldt, riksdagsled. Sven-Erik Nordin, Lennart Pettersson och Turid Ström samt
    s. d. förordnat hyresrådet Ulf Gad (ordf.), dir. Folke Berg samt riksdagsled. Martin Henmark och Lars Henrikson som sakk. i utredningen om översyn av lagstiftningen om tvångsförvaltning av bostadsfastighet samt förordnat hovr.ass. Lars-Uno Didón och dir. Erik Söderström att vara experter och hovr.ass. Inge Lindqvist att vara sekr. i utredningen.