J. CARBONNIER. Sociologie juridique. Paris 1972. Librairie Armand Colin. 320 s.

 

Professor Carbonnier tillhör de rättsvetenskapsmän som genom civilistisk forskning — där han hör till de mångsidigaste och högst ansedda i den nu aktiva, något äldre franska juristgenerationen — förts in i och fattat intresse för rättssociologins frågeställningar och metoder. Det märks redan i hans civilrättsliga läroböcker, där uppgifter om sociologiska förhållanden regelmässigt integrerats i framställningen på ett sätt som ger djupdimension åt de rättspolitiska frågorna.
    När jurister anser sig böra visa intresse för sociologi, ger de inte sällan prov på en blandning av stolthet över sin progressivitet och ödmjukhet inför den främmande disciplinens oangripligt "vetenskapliga" kvantitativa metoder. Båda attityderna kan lätt bli prövande. Carbonniers introduktion till rättssociologin är lyckligt fri från beskäftighet i någon riktning. Han rör sig med suverän säkerhet bland sociologiska teorier och deras applikationer på rättsligt stoff, och hans material är överväldigande rikt. Framställningen har karaktär av kort inledning, men på förvånande begränsat utrymme lyckas Carbonnier formulera och diskutera grundläggande problem. Bland många lysande avsnitt kan särskilt nämnas hans analys av en klassisk frågeställning — kriteriet på la "juridicité" i förhållande till andra sociala fenomen. Det är problemet om vad som konstituerar det specifikt rättsliga som här belyses från en rad olika vinklar. Avsnittet tjänar som inledning till framställningens kap. 2, som avhandlar rättssociologins föremål. Det föregås av en historisk inledning och efterföljes av ett kapitel om rättssociologins metod. Det fjärde och sista kapitlet behandlar den rättssociologiska forskningens funktion.
    Carbonniers bok torde vara svår att översätta. Framställningen har en enkelhetens elegans och samtidigt en nyansrikedom som sannolikt skulle vara mycket svåra att återge. En del exempel med referens till specifikt franska förhållanden skulle ev. behöva bytas ut mot nordiska motsvarigheter. Trots dessa svårigheter vill man livligt önska att arbetet kunde bli tillgängligt på åtminstone ett av de nordiska språken. En bättre inledning till rättssociologin torde svårligen kunna uppletas.
                                                                                                                          Stig Strömholm