En fråga om omröstning i hovrätt

 

Enligt 29 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken skall, då någon mening erhållit hälften av rösterna, och denna är den lindrigaste, denna mening gälla. Vid särskild omröstning bland annat huruvida villkorlig dom eller skyddstillsyn skall meddelas gälle emellertid den mening som erhållit hälften av rösterna och bland dem ordförandens. Den sistnämnda bestämmelsen synes mig kunna leda till mindre lyckade resultat, sett mot bakgrunden av huvudregeln att den lindrigaste meningen skall gälla. Om exempelvis två hovrättsråd röstar för villkorlig dom samt ett hovrättsråd jämte ordföranden röstar för ett antal månader fängelse blir den sistnämnda meningen gällande. Sett mot huvudregeln synes mig en sådan utgång orealistisk, verklighetsfrämmande och stridande mot lagbestämmelsernas anda. Särskilt mot bakgrunden av det innehåll som institutet villkorlig dom numera har finner jag det påkallat med en översyn av nu gällande omröstningsregler. Att en villkorlig dom framstår som ett lindrigare straff än fängelsestraff torde inte behöva närmare utvecklas.1
                                                                                                                               John Ericson

 

1 I praxis synes f. ö. också ha förekommit att villkorlig dom betraktats som en lindrigare påföljd än fängelse vid tillämpning av omröstningsreglerna, jfr SvJT 1970 rf s. 50.