Årsberättelse av Frankrikes ombudsman. Antoine Pinay, som år 1973 utsågs till "Médiateur" i Frankrike (SvJT 1973 s. 433), har avgivit sin första årsberättelse, dagtecknad den 18 februari 1974. Berättelsen inleds med en redogörelse på fem sidor för hur ombudsmannainstitutionen uppkom i Sverige och hur den spritt sig till vitt skilda länder. Berättelsen lämnar i tabellform uppgifter om de olika ländernas folkmängd, antalet klagomål hos ombudsman, utgången i de särskilda ärendena m. m. I särskilda avsnitt diskuteras ombudsmannens kompetens, rätten att klaga hos ombudsman, ombudsmannens befogenheter, hans medhjälpare och budget samt frågan om ombudsmannens självständighet, allt under jämförelse med situationen i de andra länder som har ombudsman. Huvudparten av berättelsen, som omspänner 287 sidor, är ägnad en redogörelse för de ärenden som le Médiateur haft attutreda under 1973.
                                                                                                                                               U. L.

 

Stipendier för studier i europeisk rätt. Europarådet utdelar årligen forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om villkoren för erhållande av sådant stipendium. Ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementet inges till Europarådetsenast den 15 februari 1975.
                                                                                                                                               M. J.