Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    30 aug. 1974 förordnat f. d. patenträttsrådet Holger Carlman att vara expert i varumärkesutredningen,
    s. d. förordnat fisk. i Göta hovr. Åke Renström att biträda i dep:t samt
    2 sept. 1974 förordnat avd.dir. Olof Nordell att vara expert i 1973 års frivårdsutredning.
    Statsrådet Lidbom har 21 aug. 1974 förordnat dep.rådet Johan Lind att vara expert åt de sakkunniga med uppdrag att pröva frågan om särskilda regler för kontroll av företagskoncentration inom massmediebranschen.

Försvarsdepartementet. K. M:t har 28 juni 1974 förordnat kanslirådet i försvarsdep:t Ingemar Engman att fr. o. m. 1 jan. 1975 vara dep.råd i dep:t.

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 6 sept. 1974 förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Lind af Hageby att vara kansliråd i kommunikationsdep:t.

Högsta domstolen. K. M:t har 6 sept. 1974 förordnat ass. i Malmö tr Sven Erik Naumann att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

Justitiekanslern. K. M:t har 16 aug. 1974 förordnat rev.sekr. Bengt Lambe att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos justitiekanslern.

Hovrätterna. K. M:t har 6 sept. 1974 förordnat fisk. i hovr. f. Övre Norrland Gunnel Wennberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som avd.dir. i hovr.

Kammarrätterna. K. M:t har
    16 aug. 1974 utnämnt kammarrättsråden i kammarrätten i Sundsvall Sune Kjellström och Lars Rabe att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    23 aug. 1974 utnämnt reg.rättssekr:a Örjan Larsson och Arne Normann att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall.

Tingsrätterna. K. M:t har
    16 aug. 1974 förordnat ass. i Svea hovrätt Håkan Fogelberg att bestrida göromål som ankommer på innehavare av tjänst som rådm. i Svartlösa tr,
    23 aug. 1974 utnämnt t.f. lagm. i Listers o. Sölvesborgs tr Gösta Klementsson att vara lagm. i tr,
    s. d. utnämnt t.f. lagm. i Ängelholms tr Per-Axel Hansén att vara lagm.i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Växjö tr Arne Hennberg att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Luleå tr Staffan Hägerdal att vara rådm. i Möre och Ölands tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Haparanda tr Göran Ljungberg att

736 Personalnotiservara rådm. i Bodens tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Agneta Sjöberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Härnösands tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Torborg Björling att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Luleå tr,
    6 sept. 1974 utnämnt rådm. i Sthlms tr Mats Hilding att vara rådm., tilllika avd.ordf., i tr,
    s. d. förlängt förordnandet för rådm. i Sthlms tr Gunnel Widegren-Agvald att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. förordnat envar av rådmännen i Sthlms tr Ingegärd Hagerman och Ella Ericsson-Köhler att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i tr samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Leena Henrikson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm i Borås tr.