Notiser 77Stiftelsen Staten och rätten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. Avkastningen av stiftelsens medel utbetalas såsom bidrag för utförande av viss forskningsuppgift — eventuellt såsom resestipendium — avseende exempelvis motsatsförhållandet mellan statsmakten och den enskildes frihet, eller såsom erkänsla för en redan utförd, särskilt framstående prestation inom samma område. Bidrag kan utgå endast till den som avlagt juris kandidatexamen eller annan likvärdig juridisk examen. Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1974 torde vara stiftelsen tillhanda senast 15 mars 1974 under adress Stockholms universitet, Box 6801, 113 86 Stockholm.

 

 

Dödsfall

Märta Björnbom-Romson avled 14 juli 1973. Hon var född i Stockholm 25 maj 1888, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Stockholm 1913. Efter tingstjänstgöring ägnade hon sig åt advokatverksamhet, från 1918 med egen verksamhet i Stockholm. Hon blev led. i samfundet 1925.

 

Johan Olof Daniel Darell avled 18 juli 1973. Han var född i Öxabäck, Älvsborgs län, 15 dec. 1920, avlade stud.ex. 1939 och jur. kand.ex. i Lund 1952. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Västra Sverige 1956. År 1963 blev han tingsdomare i Piteå och 1964 bitr. häradshövding där samt utnämndes 1970 till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland.

 

Karl Ebbe Engelbrekt Kock avled 23 juli 1973. Han var född i Lund 24 sept. 1887, avlade stud.ex. 1906, fil. kand.ex. 1908 och jur. kand.ex. 1912 i Lund samt blev jur. lic. 1925 och jur. dr. 1926. Han inträdde 1912 i hovrätten över Skåne och Blekinge och blev hovrättsnotarie 1917 samt var hovrättssekr. 1936—54. Förutom avhandlingen Om hemföljd i svensk rätt har han publicerat en rad tidskriftsartiklar i skilda ämnen.

 

Carl Willand Aschan avled 31 juli 1973. Han var född i Hemmesjö socken, Kronobergs län, 17 febr. 1884, avlade stud.ex. 1902 och jur. kand.ex. i Lund 1906. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring såsom amanuens i justitiedepartementet inträdde han 1913 i Svea hovrätt, där han blev assessor 1915 och hovrättsråd 1920. Han var t.f. statssekr. i kommunikationsdepartementet 1923—24, t.f. exp.chef i försvarsdepartementet 1924—25, statssekr. i kommunikationsdepartementet 1927—28 samt utnämndes 1929 till regeringsråd.

 

Frans Börje Hubert Velander avled 15 sept. 1973. Han var född i Lund 23 dec. 1918, avlade stud.ex. 1939 och jur. kand.ex. i Lund 1945. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1950.

 

Clas Andreas Östberg avled 15 sept. 1973. Han var född i Vassunda, Stockholms län, 21 april 1880, avlade stud.ex. 1898 och jur. kand.ex. i Uppsala 1903 samt ägnade sig efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt från 1907 åt advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1908.