PersonalnotiserPersonalnotiser 79

Ny professor. Till professor i finansrätt med finansvetenskap från 1 juli 1974 har Kungl. Maj:t 26 okt. 1973 utnämnt forskardocenten Göran Englund.
    Prof. Englund är född i Halmstad 1929. Efter studentexamen där 1948 och jur.kand.-examen i Lund 1952 avlade han jur. lic.-examen 1960 och disputerade för doktorsgraden samt förordnades till docent i finansrätt vid Lunds universitet samma år. Han innehar forskardocenttjänst sedan 1965 och har vid skilda tillfällen upprätthållit finansrättsprofessuren i Lund.
    Förutom doktorsavhandlingen "Om inkomstskattefaktorn vid beskattning av benefika förvärv" har Englund givit ut monografierna "Rätt beskattningsår vid kontantmässig inkomstberäkning"(1962) och "Tidsfaktorn vid beskattning av arvs- och testamentslott" (1969) samt läroboken "Beskattning av arv och gåva" (1973).

 

Statsrådsberedningen. K. M:t har
    9 nov. 1973 på begäran entledigat kanslirådet i statsrådsberedningen Anders Ferm samt
    s. d. förordnat kanslisekr. i utbildningsdepartementet Roland Svensson, som f. n. tjänstgör som sakkunnig i statsrådsberedningen, att vara kansliråd i statsrådsberedningen.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    26 okt. 1973 förordnat dep.rådet i dep:t, sekr. vid Sthlms tr Lars-Olov Hillerudh att vara exp.chef i dep:t,
    s. d. förordnat kanslirådet i dep:t, hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Johan Leche att vara dep. råd i dep:t,
    s. d. förordnat t.f. kanslirådet i dep:t, hovr.ass. i hovr. f. Övre Norrland Ulf Arrfelt att vara kansliråd i dep:t,
    16 nov. 1973 förordnat dep.rådet i finansdep:t Sven Andersson att vara statssekr. i dep:t samt
    s. d. förordnat byråchefen i Svea hovr. Åke Lundborg att inneha långtidsvik. på en tjänst som kansliråd i dep:t.
    Dep.chefen har
    19 okt. 1973 förordnat fisk. i Svea hovr. Christer Brahme att biträda i dep:t vid handläggningen av ärenden om nåd i brottmål,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Göran Ewerlöf att biträda i dep:t,
    22 okt. 1973 förordnat länspolischefen Bertil Ankar att vara expert i utredningen ang. åtgärder för att minska rörligheten inom polisväsendet,
    26 okt. 1973 förordnat byrådir. hos rikspolisstyrelsen Rune Öhlin och ass.i Svea hovr. Harald Dryselius att biträda i dep:t,
    29 okt. 1973 förordnat hyresrådet Peter von Möller att vara expert och hovr.ass. Peder Baagøe att vara sekr. i vattenlagsutredningen samt 31 okt. 1973 förordnat hovr.ass. Rolf Strömberg att vara sekr. i utredningen,
    2 nov. 1973 förordnat landshövd. Hjalmar Mehr att vara ordf. i utredningen om regleringen i grundlag av skyddet för enskildas fri- och rättigheterm. m.,
    s. d. förordnat krim.vårdsdir. Gösta Ringius som utredningsman i utredningen om behovet av häktes- och arrestplatser inom Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, m. m.,
    7 nov. 1973 förordnat juristen hos LO Birgitta Alexanderson som sakkunnig i utredningen om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdensanstalter samt till experter i utredningen förordnat byråchefen Norman Bishop, anstaltsdir. Lars Dahlsjö, ombudsmannen Bror Holmström, kanslisekr. Christer Holtsberg, anstaltsdir. Harry Karlsson, byråchefen Vilhelm Karlström och ombudsmannen Sven Selin,

80 Personalnotiser    16 nov. 1973 förordnat avd.dir. Ulf Dahlsten och prof. Nils Stjernquist att vara experter i utredningen om regleringen i grundlag av skyddet förenskildas fri- och rättigheter m. m. samt förordnat försäkringsdomare Carl Herman Bergh att vara utredningens sekr.,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Per Sören Olsson att biträda i dep:t,
    19 nov. 1973 förordnat juristen hos LO Birgitta Alexanderson att vara expert i skadeståndskommittén,
    23 nov. 1973 förordnat fisk:a i Svea hovr. Hans Jacobsson och Karl-Gunnar Ekeberg samt fisk. i kammarrätten i Sthlm Susanne Billum att biträda i dep:t samt
    26 nov. 1973 förordnat generaldirektörerna Bo Martinsson och Jonas Orring, rikspolischefen Carl Persson, gen.dir. Bror Rexed samt riksåklagaren Holger Romander att vara experter i brottsförebyggande rådet.
    Statsrådet Lidbom har
    19 okt. 1973 förordnat tekn. lic. Carl-Erik Lind att vara expert i värmeanläggningsutredningen,
    29 okt. 1973 förordnat landshövd. Per Eckerberg att vara ordf. i utredningen om utländska övertaganden av svenska företag samt
    2 nov. 1973 förordnat ass. i Svea hovr. Brita Sundberg-Weitman att biträda konsumenttjänstutredningen.