Promulgationslag till utsökningsbalken m. m. samt lösöreköp; betänkande av lagberedningen. Under sitt arbete på en allmän revision av utsökningsrätten avlämnade lagberedningen under 1973 betänkande med förslag till utsökningsbalk.1 Förslaget har remissbehandlats och övervägs f. n. i justitiedepartementet. I ett nyligen avlämnat betänkande — Utsökningsrätt XIII, Promulgationslag till utsökningsbalk m. m., Lösöreköp (SOU 1974:55) — har lagberedningen lagt fram förslag till övergångsbestämmelser och följdändringar i andra författningar.
    Övergångsbestämmelser till utsökningsbalken (UB) har tagits upp i en särskild promulgationslag. Tidpunkt för ikraftträdande av UB har lämnats öppen. Av de författningar som föreslås skola upphävas kan nämnas utsökningslagen (UL), promulgationslagen till UL, införsellagen, de särskilda lagarna om exekutiv försäljning av fast egendom, av luftfartyg m. m. resp. av registrerat skepp m. m. och lagen om utmätningsed. Sistnämnda lag ersätts av bestämmelser i UB om skyldighet för utmätningsgäldenär att i utmätningsärendet lämna uppgifter om sina tillgångar, vid behov under straffansvar, och att inställa sig till förhör. Även några andra, äldre författningar föreslås bli upphävda. De ålderdomliga bestämmelserna i UL:s promulgationslag angående penninganvisning ("invisning") och om att missräkning inte utgör betalninghar ansetts kunna upphävas utan att ersättas av särskilda regler. I övrigt innehåller den föreslagna promulgationslagen sedvanliga övergångsbestämmelser. Bestämmelserna har på grund av UB:s omfattning blivit ganska många (40 paragrafer).
    Följdändringar föreslås i ett stort antal lagar. Det har förutsatts att genomgången av författningar som berörs av UB skall kompletteras under det fortsatta lagstiftningsarbetet, bl. a. i fråga om författningar som har meddelats av Kungl. Maj:t. Beträffande viktigare följdändringar som nu föreslås kan framhållas följande.
    I betänkandet angående UB föreslog beredningen att överexekutors befattning med utsökningsmål skulle upphöra och uppgifterna föras över till kronofogdemyndigheterna. Denna tanke fullföljs nu beträffande uppgifter som åvilar överexekutor enligt författningar som inte föreslås bli upphävda. Uppgifter av exekutionsrättslig natur föreslås skola övertas av kronofogdemyndigheterna. Överexekutor handlägger emellertid även en del ärenden som inte kan hänföras till utsökningsrätten. I flera fall föreslås att uppgiften skall övertas av kronofogdemyndighet (t. ex. mottagande av medel som deponeras enligt lagenom gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar eller enligt JB). I några fall (bl. a. uppgifter enligt lagen om skiljemän och avtalslagen) föreslås emellertid att uppgifterna skall åvila tingsrätt. De: kan påpekas att

 

1 Se SvJT 1973 s. 743 ff.

Notiser 825beredningen inte har föreslagit ändring i fråga om de uppgifter att fördela expropriationsersättning eller andra liknande ersättningsbelopp som åvilar länsstyrelsen som sådan.
    Förslaget till UB innehöll en del nyheter i fråga om handräckning. Bl. a. skulle kvarstad och skingringsförbud föras samman till ett institut, benämnt kvarstad, och handräckningsformen reseförbud avskaffas i fråga om vanliga fordringsanspråk. Motsvarande ändringar föreslås nu i andra lagar, bl. a. i RB och lagsökningslagen. I fråga om kvarstad föreslås den viktiga nyheten att kvarstad på fast egendom skall antecknas i fastighetsboken och utgöra hinder mot att ny inteckning beviljas i fastigheten. Motsvarande ändringar föreslås beträffande luftfartyg. (I fråga om fartyg har saken redan beaktats i den nya sjörättslagstiftningen.) I lagen om företagsinteckning föreslås bestämmelser som skall lösa konkurrensen mellan sådan inteckning och kvarstad. Även beslag har uppmärksammats i betänkandet. I lagsökningslagen föreslås även, i anslutning till reglerna i 3 kap. UB om gäldenärs invändningar mot sökt verkställighet, vissa ändringar om gäldenärens invändningar mot krav i lagsökningsmål. Dessa ändringar innebär bl. a. att det skall vara tillräckligt att gäldenären visar sannolika skäl för sin invändning för att målet skall hänskjutas till rättegång och att gäldenären inte skall vara hänvisad till skriftliga bevis. Vidare har kvittning i princip jämställts med betalning.
    I betänkandet angående UB uppmärksammades den situationen att vid avhysning svarandens egendom förs till särskild förvaringslokal. Depositarien, d. v. s. lokalens innehavare, får då retentionsrätt för depositionsavgiften. Beredningen föreslår nu befogenhet för retinenten att, om avgiften inte betalas, sälja egendomen. I anslutning härtill föreslås att de ålderdomliga bestämmelserna i 10 kap. 2 § HB om förfarandet när panthavare skall realisera pant ersätts av mera tidsenliga regler. UB innehåller bestämmelser som gör det möjligt att utmäta skuldebrev eller annat bevis vars företeende utgör villkor förfordrans utkrävande eller rättighets utövning, även om handlingen inte kunnat anträffas. Förutsättning för sådan utmätning är att det kan antas att handlingen undanhålls eller har förkommit. I anledning härav föreslås nu vissa bestämmelser i lagen om dödande av förkommen handling i syfte att medge dödning av handling som gäldenären kan antas undanhålla.
    Som ett komplement till UB:s regler om återvinning i anledning av utmätningsansökan föreslås möjlighet att i utmätningsärende återkräva vissa betalningar av försäkringspremier. Bestämmelsen, som har tagits upp i försäkringsavtalslagen, ansluter till motsvarande bestämmelse för konkurs. I sekretesslagen föreslås en ny paragraf, som skall möjliggöra att handling i verkställighets- eller handräckningsärende hålls hemlig av hänsyn till privatlivets helgd m. m. Som följd av att UB skall vara direkt tillämplig på utmätning för skatt o. d. föreslås en del ändringar i uppbördsförordningen.
    En fråga som blir aktuell bl. a. vid utmätning är vad som krävs för att överlåtelse av egendom skall vara skyddad mot överlåtarens borgenärer. Beträffande lösöre finns bestämmelser i saken i 1845 års lösöreköpsförordning. Det där föreskrivna publicitetsförfarandet som ett alternativ till besittningstagande används numera i mycket liten utsträckning. Beredningen har i ett i huvudsak självständigt avsnitt i betänkandet tagit upp frågan om upphävande av lösöreköpsförordningen. Beredningen diskuterar om behov föreligger av hypotekarisk pantsättning av lösöre men avvisar en sådan lösning, bl. a. med hänvisning till möjligheten för näringsidkare att ta ut företagsinteckning. Bered-

826 Notiserningen har ansett att lösöreköpsförordningen inte bör upphävas utan att andra bestämmelser sätts i stället. Som en möjlighet har övervägts att ta in sådana bestämmelser i köplagen. Beredningen har emellertid stannat för att föreslå nya bestämmelser om förvärvares skydd mot överlåtarens borgenärer i en särskild lag.
    Den föreslagna lagen omfattar lösöre inkl. andel i lösöre och bygger liksom lösöreköpsförordningen på traditionsprincipen. I förslaget har även beaktats det fallet att det har utfärdats konossement eller sådan handling att överlåtaren inte utan dess företeende kan förfoga över egendomen. I sådant fall skall det vara tillräckligt att förvärvaren har fått handlingen i besittning. Även den situationen att egendom som överlåts innehas av tredje man har uppmärksammats. Någon motsvarighet till det nuvarande publicitetsförfarandet har intetagits upp. I fråga om båt, d. v. s. sådant fartyg som enligt de nya sjölagsreglerna inte utgör skepp, föreslås emellertid att anmälan till ett förväntat båtregister skall ha samma verkan som tradition. Vidare har motsvarighet till bestämmelserna i lagen om köpares rätt till märkt virke tagits upp i förslaget.Den nya lagen är emellertid inte inskränkt till frågan om skydd mot överlåtares borgenärer utan reglerar även dubbelöverlåtelse av lösöre (inkl. andel däri) samt motsvarande frågor vid pantsättning. Lagen föreslås ersätta, förutom lösöreköpsförordningen och lagen om köpares rätt till märkt virke, även bestämmelsen om tvesala i 1 kap. 5 § HB och lagen om pantsättning av lös egendomsom innehaves av tredje man.
    Bestämmelser i de hänseenden som har tagits upp i den nya lagen föreslås även i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen i fråga om andel i ekonomisk förening resp. bostadsrätt. Här föreslås underrättelse till föreningen vara avgörande för förvärvares skydd. Även den nya gruvlagen föreslås bli kompletterad med bestämmelser om dubbelöverlåtelse. Beträffande båt föreslås en följdändring i lagen angående vissa utfästelser om gåva. Även kommissionslagen berörs.
    Genom utarbetandet av promulgationslag och följdändringar till UB har lagberedningen slutfört arbetet på en revision av utsökningsrätten. Sedan betänkandet färdigställts har lagberedningen genom beslut av Kungl. Maj:t upphört vid utgången av juni 1974.
                                                                                                                                               T. G.