Förslag om skydd mot fotografering. Integritetsskyddskommittén (ordf. f. d. justitiekanslern Bengt Lännergren) har avlämnat ett andra delbetänkande "Fotografering och integritet" (SOU 1974:85).
    I betänkandet tar kommittén upp vilka begränsningar till skydd för enskildas personliga integritet som bör gälla vid fotografering, TV-övervakning eller annat utnyttjande av optisk apparatur. Från integritetssynpunkt framstår ett förstärkt rättsskydd som önskvärt under vitt skilda förhållanden. Med hänsyn till allmänna och enskilda intressen av information anser kommittén det emellertid nödvändigt att ge skyddet begränsad omfattning.
    Två nya straffbestämmelser föreslås bland fridsbrotten i 4 kap. brottsbalken. Enligt den ena bestämmelsen skall det bli straffbelagt att olovligen fotografera någon som är inomhus i sin bostad eller är för vård på sjukhus eller annan anstalt. Samma regel föreslås gälla för iakttagelser med apparatur som är särskilt avsedd för mörkerseende. Det nya brottet kallas olovlig fotografering och skall kunna föranleda böter eller fängelse i högst sex månader. Den andra av kommittén föreslagna bestämmelsen är subsidiär. Den förbjuder olovlig fotografering av någon som befinner sig på plats där han är skyddad för allmän insyn när fotograferingen uppenbarligen är kränkande för honom. Brottet, som kommittén kallar otillbörlig fotografering, skall kunna föranleda böter.
    I betänkandet föreslås vidare en särskild lag om TV-övervakning. Lagen skall tillämpas på televisionskamera som kan fjärrmanövreras och användas för  personövervakning. Sådan kamera skall enligt lagförslaget brukas med tillbörlig hänsyn till enskilds personliga integritet. Det åligger dessutom den som brukar kameran att genom anslag eller på annat sätt lämna upplysning om övervakningen.
    Om övervakningskamera är uppsatt så att gator, tunnelbanestationer, varuhus och andra allmänna platser kan övervakas fordras enligt lagförslaget tillstånd till övervakningen. Sådant tillstånd skall kunna lämnas av länsstyrelse som också skall kunna meddela föreskrifter om övervakningen och ha tillsynöver lagens efterlevnad. Böter föreslås kunna följa för den som bryter mot lagen.
    Återstående frågor som omfattas av kommitténs utredningsuppdrag rör åtgärder mot utnyttjande av uppgifter om enskildas privata förhållanden, bl. a. rätten att använda annans bild. Dessa frågor tar kommittén upp i ett följande betänkande.

                                                                                                                                              H. R.