Notiser 829Patentpolicykommittén (ordf. generaldirektören Göran Borggård) har nyligen avgivit betänkandet Internationellt patentsamarbete I, 1970 års konvention om patentsamarbete (SOU 1974: 63). Betänkandet innehåller förslag i fråga om Sveriges ställningstagande till nämnda konvention samt förslag till sådana ändringar i patentlagen och patentkungörelsen som skulle föranledas av ett tillträde till konventionen.
    Efter ett omfattande förarbete avslutades år 1970 i Washington en konvention om ett världsomfattande patentsamarbete, Patent Cooperation Treaty, den s. k. samarbetskonventionen. Vid en diplomatisk konferens i München år 1973 avslutades vidare en europeisk patentkonvention. En redogörelse för innehållet i de två konventionerna har lämnats i SvJT 1974 s. 492.
    I betänkandet redovisas vissa beräkningar rörande följderna för det svenska patentverket av ett svenskt tillträde till samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen. Ett svenskt deltagande i enbart det internationella samarbetet enligt samarbetskonventionen beräknas inte komma att medföra någon väsentlig arbetslättnad för det svenska patentverket. Kommittén anser emellertid att ett svenskt tillträde till den konventionen skulle medföra väsentliga fördelar för svenska sökande som önskar få patent på en uppfinning i flera länder. Dessa fördelar är enligt kommitténs uppfattning så stora att de förhållandevis höga avgifter som sökanden måste betala för handläggning av en enligt konventionen ingiven ansökan (s. k. internationell patentansökan) kan anses motiverade. Kommittén föreslår därför att Sverige tillträder samarbetskonventionen. Vidare förordar kommittén att från svensk sida verkas för att detsvenska patentverket utses att utföra nyhetsgranskning och under vissa förutsättningar även förberedande patenterbarhetsprövning av internationella patentansökningar.
    De grundläggande bestämmelserna om internationella patentansökningar bör enligt kommittén tas in i ett särskilt kapitel i patentlagen. I det av kommittén framlagda lagförslaget ges i detta kapitel bestämmelser om rättsverkan här i landet av en internationell patentansökan som omfattar Sverige. Vidare anges vilka krav en sådan ansökan skall uppfylla i fråga om form och innehåll för att godtas här. Slutligen innehåller kapitlet bestämmelser om hur en internationell ansökan skall fullföljas i Sverige och om handläggningen vid den svenska patentmyndigheten av en internationell ansökan som fullföljts hit i behörig ordning. I patentkungörelsen föreslås bl. a. vissa ändringar av de bestämmelser som rör patentansökans form och innehåll. De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft samtidigt med att samarbetskonventionen träder i kraft för Sveriges del. Konventionen kan förväntas träda i kraft år 1976 eller 1977.
    Utredningsarbetet har bedrivits i nära samarbete med motsvarande kommittéer i de andra nordiska länderna. Därvid har i allt väsentligt uppnåtts enighet om innehållet i den lagstiftning som föranleds av ett tillträde till samarbetskonventionen.
    Kommittén avser att under år 1975 avge betänkande rörande frågan om Sveriges tillträde till den europeiska patentkonventionen och i samband därmed framlägga förslag till den lagstiftning som skulle föranledas av ett svenskt tillträde till den konventionen.

                                                                                                                                                M.J.