830 PersonalnotiserSvensk Juristtidning. Prenumerationspriserna för SvJT har varit oförändradede senaste två åren. Ökade kostnader för framställningen av tidskriften har emellertid nödvändiggjort en höjning av priserna och dessa blir för år 1975 följande.
    1. Endast löpande upplagan: 75 kr. För juris studerande 40 kr.
    2. Löpande upplagan samt inbunden upplaga vid årets slut: 125 kr. För juris studerande 90 kr.
    3. Löpande upplagan samt särskild upplaga i ark vid årets slut: 100 kr. För juris studerande 65 kr.
    De nedsatta priserna för juris studerande gäller även för prenumeranter i Danmark, Finland, Island och Norge. Priserna innefattar mervärdeskatt och gäller vid prenumeration direkt hos tidskriftens expedition.
                                                                                                                                                Red.

 

 

Personalnotiser

Ny professor. Kungl. Maj:t har 13 sept. 1974 till professor i civilrätt vid universitetet i Stockholm fr. o. m. 1 juli 1975 utnämnt bitr. professorn vid universitetet Ulf Bernitz.
    Bernitz är född i Stockholm 1936. Efter studentexamen där 1954 blev han jur. kand. vid dåvarande Stockholms högskola 1959. Han studerade 1959—60 vid New York University Law School där han 1963 blev Master of Comparative Jurisprudence. Efter tingstjänstgöring vid Södra Roslags domsaga 1960—62 var Bernitz 1963—69fiskal i Svea hovrätt. Han blev jur. lic. 1966 och jur. dr och docent 1969 samt samma år bitr. professor i civilrätt, allt vid Stockholms universitet. Han har i flera sammanhang deltagit i lagstiftningsarbete och leder den pågående konsumenttjänstutredningen.
    Av trycket har Bernitz bl. a. utgivit avhandlingen Marknadsrätt. En komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer (1969), Otillbörlig marknadsföring (1970, tills. med J. Modig och A. Mallmén), Konkurrens och priser i Norden (1971), Svensk och internationell marknadsrätt (2 uppl. 1973) samt Standardavtalsrätt (1974). Han har vidare publicerat artiklar, särskilt i NIR och SvJT, i marknads-, immaterial- och avtalsrättsliga ämnen.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    30 aug. förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Carl-Gustaf Wingren att biträda i dep:t,
    11 sept. 1974 förordnat planeringschefen, led av riksdagen Åke Wictorsson till utredningsman för att utreda frågan om översyn av bestämmelserna om ordningsvakter,
    s. d. tillkallat hovr.lagm. Tore Landahl, tillika ordf., samt riksdagsledamöterna Eric Jönsson och Inger Lindquist som sakk. för att utreda frågor i anslutning till avskaffande av påföljden ungdomsfängelse,
    s. d. tillkallat hovr.lagm. Sven Larsson, tillika ordf., samt riksdagsledamöterna Lisa Mattson och Hans Petersson som sakk. för att utföra översyn av bestämmelser om häktning m. m. samt förordnat adv. Peter Nobel och byråchefen Claes Zeime att vara experter åt de sakk.,
    s. d. tillkallat riksåklagaren Holger Romander, tillika ordf., samt riksdagsledamöterna Sven Johansson och Arne Nygren som sakk. med uppdrag att utreda frågan om vidgad ersättning till brottsoffer,
    13 sept. 1974 förordnat fisk. i kammarrätten i Gbg Clas Silfverhielm att biträda i dep:t,
    24 sept. 1974 förordnat hovr.fisk. Tomas Stahre att vara sekr. åt de sakk. för att utföra översyn av bestämmelserna om häktning m. m.,
    s. d. förordnat hovr.fisk. Karl Sidenbladh att vara sekr. åt de sakk. med uppdrag att utreda frågan om vidgad ersättning till brottsoffer m. m.

Personalnotiser 831    26 sept. 1974 förordnat prof. emer. Carl-Henry Alström att vara expert i sexualbrottsutredningen,
    3 okt. 1974 förordnat justitiekanslern Ingvar Gullnäs att vara ordf. i offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK) samt
    11 okt. 1974 förordnat hovr.fisk. Martti Heino att vara sekr. åt den sakk. med uppdrag att utreda frågan om översyn av bestämmelserna om ordningsvakter.
    Statsrådet Lidbom har
    11 sept. 1974 förordnat rådmännen Siv Jantze och Inga-Britt Törneli att vara experter i utredn. ang. inskrivning av rätt till luftfartyg m. m.,
    12 sept. 1974 förordnat tekn. lic. Anders Karlqvist att vara huvudsekr. och fil. lic. Sture Öberg att vara sekr. i samarbetskommittén för långsiktsmotiverad forskning, m. m., samt förordnat kanslichefen Bo Oscarsson och prof. Jan Rydberg att vara experter i kommittén samt
    26 sept. 1974 förordnat avd.dir. Axel Edling och doc. Brita SundbergWeitman att vara experter i konsumenttjänstutredningen.