JYTTE THORBEK. Aktieselskabsorganernes kompetence i EF. Kbhvn 1973. Juristforbundets Forlag. 615 s. Dkr. 142,00

 

Rubr. arbete är förf:s doktorsavhandling som hon försvarade vid offentlig disputation d. 15.11.1973 vid Lunds universitet.
    Avhandlingen är uppdelad i tre avsnitt, ett om de nationella rättssystemen, ett om EG:s rättssystem och ett jämförande och värderande avsnitt. Det första avsnittet, som är det största, innehåller en genomgång av gällande aktiebolagsrätt i Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Italien och Danmark vid utgången av juli 1973. Avhandlingen ger en fyllig redogörelse för hur man i de angivna länderna löst frågorna om aktiebolagens organisation och de olika bolagsorganens behörighet och befogenhet i olika avseenden.
    Ämnet för avhandlingen är ju mycket aktuellt här i landet. Nyligen har till lagrådet remitterats förslag till ny aktiebolagslag. Förslaget bygger på samma principer som 1944 års aktiebolagslag och innebär att bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna behåller sina traditionella uppgifter. Föredraganden understryker emellertid kraftigt att en genomgripande översyn av aktiebolagslagen och annan associationsrättsliglagstiftning måste komma till stånd med hänsyn till de krav som i dag reses på ökad företagsdemokrati.
    En väg till ökad företagsdemokrati som föredraganden särskilt anger i sammanhanget är ändringar i företagens struktur. Han erinrar därvid bl. a. om de provisoriska lagarna om styrelserepresentation för de anställda och förslaget om arbetstagarkonsulter som skall biträda löntagarrepresentanterna i företagens styrelser och företagsnämnder i ekonomiska frågor.
    Lagarna om styrelserepresentation för de anställda utvärderas f. n. av industriverket. Förslaget om arbetstagarkonsulter har remissbehandlats och bereds nu inom industridepartementet. För den som är intresserad av hit-

 

4 För den som önskar veta något mera om de "jurister der lavede retsbøgerne" kan hänvisas till A. M. Honorés inauguralföreläsning "Justinian's Digest—Work in Progress", Oxford 1971.

5 Jag tillåter mig bekänna starkare tro på detta rättvisebegrepp än på de simplistiska läror som under intryck av mondäna samhällsuppfattningar lanseras på sina håll i dag och som tvinga till slutsatsen att våra förfäder aldrig varit rättvisa därför att de trott på individens förmåga att utvecklas och följaktligen föraktat egalitarismen. 

Anm. av Jytte Thorbek: Aktieselskabsorganernes kompetence i EF 115hörande frågor förtjänar att nämnas att avhandlingen innehåller uppgifter om hur frågorna om löntagarrepresentation i bolagsorganen lösts i de redovisade länderna.
Bo Svensson