Det 27:e nordiska juristmötet äger rum i Reykjavík den 20—22 augusti 1975. Mötesprogrammet upptar följande överläggningsämnen. 1. Yrkescirkulation bland jurister. 2. Straffrättsligt skydd mot ekonomisk kriminalitet. 3. Klausuler om värdebeständighet. 4. Rättsskydd vid markplanering. 5. Nordisk lagstiftning och de europeiska gemenskaperna. 6. Allmänna domstolar och specialdomstolar. 7. Allmänhetens behov av rättsinformation. 8. Sympatiåtgärder till förmån för part i utländsk arbetstvist. 9. Konsults ekonomiska ansvar. 10. Föroreningsproblem (gruppdiskussioner). På kvällarna anordnas en mottagning av Reykjavíks stad, privata inbjudningar till isländska juristhem samt en avslutningsbankett. För medföljande makar planeras särskilda visningar och utflykter. I anslutning till mötet ges tillfälle att delta i olika rundresor.
    Avgiften för deltagande i mötet är 225 kr och för medföljande make 125 kr. Anmälningstiden går ut den 1 april 1975.
    För transporten till och från Reykjavík erbjuds resa med reguljärt flyg med grupprabatt. Priset för resa tur och retur beräknas f. n. till 875 kr från Stockholm, 755 kr från Göteborg och 775 kr från Malmö.
    Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena har av Tore Alméns minnesfond fått ett anslag att användas till resestipendier, avsedda som bidrag till resekostnaden för yngre svenska jurister som önskar delta i juristmötet.
    Närmare upplysningar om mötet samt anmälningshandlingar kan erhållas från den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, rättschef Anders Knutsson, Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm 2, tel. 08-763 11 00.
A. K.

 

Association internationale de droit pénal, den internationella straffrättsorganisationen, höll sin XI:e kongress i Budapest d. 9—15 sept. 1974. Associationen firade då även sitt 50-årsjubileum i närvaro av omkring 700 deltagare från ett 40-tal stater. Från svensk sida deltog under riksåklagaren Holger Romanders ledning ett trettiotal medlemmar. Vid kongressen behandlades följande ämnen: 1) "Evolution of methods and means employed in penal law". 2) "Drug abuse and its prevention". 3) "Compensation of the victims of criminal acts". 4) "The suppression of unlawful seizure of aircrafts". Resultaten av arbetet sammanfattades i resolutioner som presenterades vid det avslutande mötet med generalförsamlingen och antogs av denna.
    Associationens XII:e kongress skall äga rum i Freiburg år 1979.
C. S. S.