OLE LANDO. Udenrigshandelens kontrakter. 2. udg. Kbhvn 1973. Juristforbundets forlag. 386 s.
Första upplagan av detta mycket nyttiga och innehållsrika arbete utkom 1969 (rec. i SvJT 1970 s. 473). Den nya upplagan täcker samma områden som den gamla men är på talrika punkter omarbetad och utökad och har volymmässigt svällt med inte mindre än ca 150 sidor. Ändringarna och tilläggen har till största delen föranletts av nya lagar, lagförslag etc. i flera av de behandlade länderna. Den viktigaste nyheten är att 1964 års uniformaavtals- och köplagar, vilka trätt i kraft 1972, nu ges en betydligt fylligare behandling (s. 48 ff, 87 ff samt flerstädes i kap. 4 om köp av lös egendom). Texterna till dessa lagar och de konventioner till vilka de hör återges i dansköversättning (s. 319 ff). En annan väsentlig nyhet är en omarbetad och àjourförd framställning av EEC:s konkurrensregler såvitt angår mellanmansrättsliga förhållanden (s. 213 ff). Till gagn för bokens användbarhet vid undervisningen i Sverige har också en dansk-svensk ordlista tillkommit.
    Den nya upplagan har samma förträffliga kvaliteter som den tidigare. Mängden av information om konkreta rättsregler i förening med den snabba rättsutvecklingen på flera hithörande områden, bl. a. konsumentskyddet, medför att redan uppgiften att hålla boken aktuell ställer stora krav på författaren. Det är att hoppas att han fortsätter med utgivningen av nya upplagor i ungefär samma takt som hittills.
Lennart Pålsson