Kammarrätten i Stockholm åter på Riddarholmen. Efter två år i Gamla Riksdagshuset på Helgeandsholmen har kammarrätten i Stockholm nu återvänt till Riddarholmen sedan dess lokaler grundligt restaurerats. Kammarrätten disponerar nu — liksom åren närmast före restaureringen — dels "Kammarrättens hus" (Birger Jarls torg 13) och dels det bredvidliggande Sparreska palatset (Birger Jarls torg 11).
    I "Kammarrättens hus" har den gamla rikskammarrätten haft sina lokaler sedan huset 1807 blivit uppfört efter den stora branden på Riddarholmen. Redan dessförinnan (redan 1755) hade emellertid kammarrätten haft sina lokaler på samma plats i det s. k. Cruusiska huset som förstördes vid branden. Sparreska palatset, som började uppföras i slutet av 1630-talet, övertog kammarrätten närmast från riksrevisionsverket när detta för ett antal år sedan flyttade ut från Riddarholmen.
    Den genomförda restaureringen har när det gäller det yttre för "Kammarrättens hus" inneburit att en ny entréportal huggits i sandsten utformad i enlighet med de originalritningar som husets arkitekt Fredrik Blom gjort. Vidare har fasaderna restaurerats. Sparreska palatset, som förändrats mycket under årens lopp, har inte helt kunnat återställas i sitt ursprungliga skick men palatset har genom rivning av en våning på flyglarna kunnat återges något av sin ursprungliga integritet. Torgfasaden har också restaurerats genom förändrad färgsättning.
    När det gäller interiören har restaureringen medfört stora förbättringar i fråga om kommunikationen mellan de båda husen. Även ventilation och elförsörjning har förbättrats. Förutom att man fått fram erforderligt antal tjänsterum har ändamålsenliga utrymmen åstadkommits för bibliotek, arkiv och dataterminal. Så långt det varit möjligt har man försökt behålla den gamla rumsindelningen och atmosfären. Det kan nämnas att Sparreska palatset torde vara en av de bäst bevarade tidiga 1600-talsbyggnaderna i Stockholm. För personalen har restaureringen inneburit stora fördelar. Rummen har blivit nymålade och trevliga, möblerna i viss utsträckning förnyade. Och i Sparreska palatsets undervåning har inretts lunchrum och särskilda "mysrum" för personalen.
    De nyrestaurerade lokalerna invigdes den 25 november 1974 i H. M. Konungens närvaro. Sedan kammarrättens president Gustaf Hedborg inlett ceremonin med ett hälsningsanförande talade justitieminister Lennart Geijer och förklarade lokalerna återinvigda. Fil. dr Gustaf Näsström avslutade ceremonin med att tala om Riddarholmen under århundradena. Kammarrättens lokaler visades därefter för de inbjudna gästerna. Ett specialnummer av kammarrättens personaltidning "Kammaraten" utgavs i anledning av återinvigningen.
Carl Axel Petri