Norsk juridisk litteratur 1973
Tar en for seg den norske juridiske bokhøst i 1973, er det innen de mer allmenne emner et par nyutgaver å vise til. Det sentrale oversiktsarbeid, Knoph's "Oversikt over Norges Rett" kom i 6. utgave (1973, ved Birger S. Lassen og Knut S. Selmer, XXVIII+ 846 s.); det er foretatt en dels inngripende bearbeidelse, og tilføyet nye avsnitt om folkerett og om planlegnings- og reguleringsrett. Også et annet standardverk er kommet i ny utgave, Per Augdahl: "Rettskilder" (3. utg., 1973, 265 s.).
    Går en over til privatretten, møter en imidlertid innen arveretten et helt nytt arbeid av den sist nevnte, nå 88 år gamle forfatter, Per Augdahl: "Arveloven av 1972 med kommentar" (1973, 188 s.), hvor det gis en inngående analyse av de nye arveregler. Også en nyutgave er forårsaket av de nye lovregler om arv, Peter Lødrup: "Materiell skifterett" (4. utg., 1973, 263 s.).
    På obligasjonsrettens område må først nevnes et par større monografier. I Kai Krüger: "Transportomlegning. Særlig om deviasjon i sjøtransport, I—II" (1973, XXIX + 811 s., stensilert) er det nok de specielle transportrettslige spørsmål som står i fokus, men arbeidet gir også viktige bidrag til den mer generelle misligholdslære. I Per Brunsvig: "Konstruksjonsansvar vedbygging av skip" (1973, XV+523 s.) behandles skipskonstruktørens, klassifikasjonsselskapets og skipsverftets ansvar ved de stadig mer aktuelle tilfelle av skade som følge av konstruksjonssvikt ved skip. Beslektede spørsmåler forøvrig også behandlet i Gunnar Nerdrum: "Arkitekters og rådgivende ingeniørers erstatningsrettslige stilling", Norsk Forsikringsjuridisk Forenings publikasjoner nr. 58.
    En har også fått den første del av en ny norsk forsikringsrettslig fremstilling, med Knut S. Selmer: "Lærebok i forsikringsrett, Bind 1" (1973, XXI+ 216 s.); i dette bind behandles bl. a. spørsmålene om avslutningen av forsikringsavtalen, forsikringsverdien samt de mer allmenne forutsetninger for selskapets ansvar.
    Fra arbeidsretten må nevnes en mindre monografi, Henning Jakhelln: "Temporær arbeidsassistanse (Arbeidsutleie)" (1973, 68 s.). Dessuten har en fått en ny presentasjon av standardkommentaren til arbeidervernreglene; Odd Friberg: "Arbeidervernloven" foreligger nå i et bind 1 (1973, 7. utg., 352 s.) med kommentarer til lovbestemmelsene, og et bind 2 (1973, 600 s.) med samling av gjeldende forskrifter. Dessuten må her nevnes ny utgave av Paal Berg, Th. Evje og Magnus Bjerkholt: "Arbeidstvistloven" (1973, 7.utg., 197 s.).
    Også innen immaterialretten foreligger et par nye arbeider. Et moderne spesialproblem tas opp i Jørgen Bull: "Rettslig beskyttelse av dataprogrammer" (1973, 99 s.), som særlig behandler dataprogrammenes stilling i forhold til opphavsretts- og konkurransereglene. De nye og utvidete konkurranserettslige lovregler har dessuten fått sin første presentasjon i Johan Storm Bull og Torvald C. Løchen: "Lov om kontroll med markedsføring"(1973, 147 s.).
    På det tingsrettslige området er tilveksten beskjeden. En har imidlertid

 

234 Norsk juridisk litteratur 1973fått en praktisk og nyttig lovkommentar, Leif Bergan: "Lov om laksefiske og innlandsfiske av 6. mars 1964" (1973, 225 s.).
    Går en så over til offentlig rett, fikk en når det gjelder internasjonal rett et arbeid som en etterdønning av den markedsrettslige debatt. I Fridtjof Frank Gundersen: "Statlige handelsmonopoler og EF" (1973, 308 s.) foretas en analyse, på bakgrunn av en undersøkelse av faktisk forretningspraksis, av forholdet mellom en rekke norske og utenlandske monopolordninger og særlig EF-reglenes bestemmelser om monopoler. Også U-hjelpens folkerettslige forhold har vært tatt opp til behandling, i Karl Nandrup Dahl: "Nasjonal og internasjonal utviklingsbistands rettslige struktur: Særligom Norges traktater med FAO, ILO, UNESCO og UNICEF" (1973, 185 s.).
    På statsrettens område merker en seg at Carl August Fleischers omstridte betenkning om rettsforholdene vedrørende Oslomarka er kommet i bokform: "Makt og rett" (1972, 247 s.).
    Innen forvaltningsretten preges bildet av praktisk orienterte spesialarbeider. Som bind III i en praktisk håndbokserie om "Bygningsloven og byggeforskriftene i praksis" har en fått E. Schulze og Johan L. Ditlefsen: "Kommentar til bygningsloven av 18. juni 1965" (1973, 544 s.). Og trygdelovreglene er kommentert i Henrik Palmstrøm: "Folketrygdloven med kommentarer" (1973, 376 s.). Ellers kan nevnes et mindre kommunalrettslig spesialarbeid, Jan Fridthjof Bernt: "Kommunelovens § 23" (1973, 72 s., stensilert), om forbudet mot kommunal støtte til politiske organisasjoner og formål.
    På skatterettens område er kommet Magnus Aarbakke: "Skatt på inntekt, Del 1" (1973, 3. rev. utg., 82 s.), som behandler skattesubjektene; boken må altså ikke forveksles med "Del 1. 2. utg." fra 1971, som behandlet andre emner.
    På prosessrettens område bød året på en viktig begivenhet, ved at en fikken ny systematisk fremstilling av sivilprosessen, Anders Bratholm og Jo Hov: "Sivil rettergang" (1973, XXXV+658 s.). Som omfanget viser, står en overfor en særdeles grundig fremstilling; den er primært beregnet som lærebok, men stoffmengden gjør den også velegnet for håndboksformål. Bortsett fra tvangsfullbyrdelse er spesialprosessen ikke behandlet; den dekker således ikke skjønnsprosessen og prosessen i konkurs- og skiftesaker ved skifteretten. Mer praktiske sider av prosessen er behandlet i "Forelesninger om advokatgjerningen" (1973, 120 s.), utgitt av Den Norske Advokatforening. Den økende interesse for hvordan retts- og prosesssystemet faktisk virker for menigmann, og det rettssosiologiske arbeid som pågår for å klarlegge disse forhold har begynt å vise resultater. I Ståle Eskeland og Just Finne: "Rettshjelp" (1973, 242 s.) presenteres resultater og synsmåter fraen undersøkelse som er foretatt for å klarlegge den tradisjonelle rettshjelpsordnings muligheter og begrensninger.
    Til sist står det igjen å nevne et nyttig rettsbibliografisk arbeid, Tore Hallan: "Katalog over trykte rettskilder" (1973, 83 s.). Her får en en oversikt over den ellers tungt tilgjengelige flora av spesialpublikasjoner for rettsregler og annet rettsstoff; arbeidet er blitt til som et ledd i den virksomhet som pågår med en rasjonalisering og automatisering av den juridiske informasjonsbehandling.
Tore Sandvik