Tingsrättsbesök i Finland. En grupp från Södra Roslags tingsrätt bestående av lagmannen, notarier och nämndemän besökte i okt. 1974 Raseborgs domsagas häradsrätt i Finland och följde dess ting i Ekenäs under en dag. Domsagan tillhör de få i Finland, i vilka hittills sportelsystemet avvecklats och en tidsenlig personal- och lokalorganisation genomförts.
    Rättegångsförfarandet är fortfarande ganska ålderdomligt i Finland, och den som satt ting under den gamla svenska rättegångsbalken iakttog med igenkännandets glädje hur det meddelades uppskov, hur skrifter ingavs, lästes upp och togs in i domboken och hur en traditionell domboksdom avkunnades med fulländade att- och bisatser. Men liksom i många underrätter i Sverige på cirkulärprocessens tid tillämpades det muntligt-protokollariska systemet praktiskt och förnuftigt.
    Det är fortfarande en kollektiv nämnd i Finland (högst 7, minst 5 nämndemän). Nämnden satt i en enda rad vinkelrätt mot och på rätt stort avstånd från ordföranden, vilket starkt kontrasterade mot den hypermoderna inredningen i tingssalen. De svenska gästerna, som fick övervara häradsrättens enskilda överläggningar, åhörde bl. a. ett mål som var synnerligen intressant mot bakgrund av den även i Finland livliga miljödebatten och avstor principiell vikt. Tre personer i framstående ställning hade som styrelseledamöter respektive verkst. direktör i en massaindustri åtalats för brott mot vattenlagen, och det gällde bl. a. att med en delvis teknisk utredning avgöra huruvida de åtalade, som bestred, uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåtit ökning av föroreningarna från industrin (avsevärda skador hade vållats på havsvattnet) i förhållande till vattendomstolens tillstånd. Även i övrigt hade uppropslistan med tanke på de svenska gästerna sammansatts helt med svenskspråkiga mål, vilket numera inte är så lätt ens i det en gång så svenska Nyland.
Michael von Koch

 

Kommittéer. Enligt 1975 års kommittéberättelse — som motsvarar tidigare års riksdagsberättelser — har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1974, nämligen den sakkunnige angående lagstiftningen om skifte av dödsbo (justitierådet O. Höglund), mutansvarskommittén (ordf. hovrättspres. S. Rudholm; SOU 1974: 37; SvJT 1974 s. 625), 1968 års brottmålsutredning (ordf. f. d. borgmästare Y. Kristensson; SOU 1974: 27; SvJT 1974 s. 626), kommittén för kriminologisk behandlingsforskning (ordf. generaldir. O. Rainer), generalklausulutredningen (prof. J. Hellner; SOU 1974: 83; SvJT 1974 s. 826), 1972 års domarutredning (ordf. lagman C.-A. Spak; SOU 1974: 96; SvJT 1975 s. 142), steriliseringsutredningen (hovrättslagman C. F. Hadding; SOU 1974: 25), värmeanläggningsutredningen (överdir. H. Wallner; SOU 1974: 77), hyresprocesskommittén (ordf. hyresrådet U. Gad; Ds Ju 1974: 3), brottsförebyggande rådet (ordf. generaldir. O. Rainer; kommitténs arbete slutfört genom att myndigheten brottsförebyggande rådet inrättats den 1 juli 1974), utredningen angående åtgärder för att minska personalomsättningen inom polisväsendet (ordf. justitiekansler I. Gullnäs; Ds Ju 1974: 13), häktesutredningen för Stockholms län m. m. (kriminalvårdsdir. G. Ringius; Ds Ju 1974: 4), domstolsstyrelseutredningen (ordf. justitiekansler I. Gullnäs; Ds Ju 1974:

 

236 Notiser5 och 1974: 11) och trafikskadeutredningen (justitierådet U. Nordenson; SOU 1974: 87).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1975 års ingång inhämtas bl. a. följande.
    Delbetänkanden och liknande har avgetts av köplagsutredningen (prof. J. Hellner; SOU 1974: 28 Räntelag), integritetsskyddskommittén (ordf. f. d. justitiekansler B. Lännergren; SOU 1974: 85; SvJT 1974 s. 828), nordiska samarbetsutskottet för kriminalstatistik (svenska led. prof. H. Thornstedt m. fl.; NU 1973: 10), utredningen om författningspublicering m. m. (ordf. regeringsrådet G. Ericsson; SOU 1974: 100; SvJT 1975 s. 155), nordiska upphovsrättskommittén (ordf. för de svenska sakkunniga justitierådet T. Hesser; NU 1973: 21; SvJT 1974 s. 347), konkurslagskommittén (ordf. hovrättsrådet B. Rydin; SOU 1974: 6; SvJT 1974 s. 343), utredningen angående nylagstiftning om befordran med järnväg (hovrättsrådet Å. Weidstam; SOU 1974: 89), utredningen om översyn av delgivningsbestämmelserna m. m. (expeditionschef Harriet Stangenberg; Ds Ju 1974: 15) och 1973 års fri- ochrättighetsutredning (ordf. landshövding Hj. Mehr; SOU 1974:88).
    Följande kommittéer och sakkunniga beräknas slutföra sina uppdrag under 1975, nämligen utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), 1965 års valtekniska utredning (ordf. lagman B. Widegren), utredningen om författningspublicering m. m., offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (ordf. justitiekansler I. Gullnäs), förvandlingsstraffutredningen (justitierådet N. Mannerfelt), åtalsrättskommittén (ordf. justitierådet N. Mannerfelt), 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande (ordf. f. d. justitieombudsman A. Bexelius), sexualbrottsutredningen (hovrättspres. B. Kjellin), utredningen angående inskrivning av rätt till luftfartyg m. m. (hovrättsrådet Chr. Rune), namnlagsutredningen (justitierådet O. Höglund), utredningen om översyn av delgivningsbestämmelserna m. m., utredningen om de s. k. suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar (justitiekansler I. Gullnäs), frivårdens storstadsutredning (landshövding Hj. Mehr), övervakningsnämndutredningen (hovrättslagman S. Larsson), 1973 årsfri- och rättighetsutredning, utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan (ordf. justitierådet E. Nyman), utredningen angående brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet (regeringsrådet M. Sjöberg), utredningen om förfarandet vid brott i tjänsten av polismän (kammarrättslagman A. Joelsson), utredningen om telefonavlyssning (ordf. justitierådet E. Nyman) och brottsskadeutredningen (ordf. riksåklagare H. Romander). Massmedieutredningen (ordf. f. d. justitierådet S. Romanus) väntas under 1975 komma att framlägga sitt huvudbetänkande med förslag till yttrandefrihetsgrundlag.
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1975 förutses av nordiska straffrättskommittén (svensk sakkunnig riksåklagare H. Romander), köplagsutredningen, integritetsskyddskommittén, nordiska samarbetsutskottet för kriminalstatistik, skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi), samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet (ordf. justitiekansler I. Gullnäs), nämnden för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier (ordf. generaldir.B. Martinsson), vattenlagsutredningen (ordf. hovrättsrådet G. Dyrssen), familjelagssakkunniga (ordf. hovrättspres. B. Kjellin), massmedieutredningen, nordiska upphovsrättskommittén, kreditköpkommittén (ordf. f. d. justitierådet P. Westerlind), konkurslagskommittén, utredningen angående ny lag-

 

Notiser 237stiftning om befordran med järnväg, konsumenttjänstutredningen (prof. U. Bernitz), utredningen angående företagsinteckning (hovrättsrådet Chr. Rune), delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor (ordf. statsrådet Anna-Greta Leijon), sekretariatet för framtidsstudier (utredningsman bitr. prof. L. Ingelstam), produktansvarskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi), hemförsäljningskommittén (ordf. generaldir. L. Ag), utredningen om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten (kanslirådet Gunvor Bergström), utredningen om arbetsbelastningen i tingsrätterna (ordf. expeditionschef L.-O. Hillerudh), utredningen om utländska övertaganden av svenska företag (ordf. landshövding P. Eckerberg), utredningen om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter (juristen hos LO Birgitta Alexanderson), energipolitiska delegationen (ordf. f. d. generaldir. E. Grafström), energirådet (ordf. statsminister O. Palme), fastighetsdatakommittén (ordf. generaldir. S. Moberg), nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsfrågor (svensk medlem statssekr. S. Andersson), försäkringsrättskommittén (ordf. prof. J. Hellner), varumärkesutredningen (ordf. rättschef A. Knutsson), samarbetskommittén för långsiktsmotiverad forskning m. m. (ordf. prof. T. Hägerstrand), bostadsförvaltningsutredningen (ordf. hyresrådet U. Gad), massmediekoncentrationsutredningen (ordf. generaldir. O. Rainer), utredningen om reklam i videogram (ordf. landshövding N. Hörjel), ordningsvaktsutredningen (planeringschef Å. Wictorsson), ungdomsfängelseutredningen (ordf. hovrättslagman T. Landahl), utredningen angående översyn av häktningsbestämmelserna (ordf. hovrättslagman S. Larsson), utredningen om ändrad valkretsindelning och ökat inslag av personval vid val till riksdagen (ordf. f. d. landshövding V. Åman), utredningen om justitiekanslerns uppgifter m. m. (ordf. landshövding S. af Geijerstam) och utredningen med uppdrag att utreda frågor om handelsbolag m. m. (ordf. f. d. justitierådet H. Stark).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur kommittéberättelsen.
    Utrikesdepartementet. Delegationen för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig (ordf. statsrådet C. Lidbom) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1975.
    Försvarsdepartementet. 1967 års rekvisitions- och förfogandeutredning (f. d. generaldir. R. Lundberg) och 1973 års vapenfriutredning (ordf. justitierådet C. Holmberg) beräknas slutföra sitt arbete under 1975.
    Socialdepartementet. Socialutredningen (ordf. f. d. landshövding Th. Andersson) har under 1974 avgett betänkandena SOU 1974: 39 och 1974:40 Socialvården — mål och medel. Utredningens fortsatta arbete beräknas pågå under hela 1975. Yrkesskadeförsäkringskommittén (ordf. generaldir. Y. Samuelsson) beräknas slutföra sitt arbete under 1975. Fortsatt arbete under hela 1975 förutses av medicinalansvarskommittén (ordf. regeringsrådet I. Lidbeck), utredningen angående översyn av besvärsorganisationen inom socialförsäkringen m. m. (kammarrättspres. N. Wentz) och utredningen angående översyn av hälsovårdsstadgan (ordf. borgarrådet Th. Sundström) .
    Kommunikationsdepartementet. Leasingutredningen (expeditionschef Böret Palm) och flaggutredningen (ordf. departementsrådet B. Voss) beräknas slutföra sitt arbete under 1975. Fortsatt arbete under hela detta år förutses av 1969 års vägutredning (ordf. regeringsrådet V. Körlof),

 

238 Notiserutredningen angående åtgärder mot övergivna fartyg m. m. (chefsjurist C. Nordström) och nordiska kommmittén för vägtrafiklagstiftning (ordf. för de svenska ledamöterna rättschef J. Johnsson).
    Finansdepartementet. Fondbörsutredningen (ordf. f. d. generaldir. K. Wulff), datasamordningskommittén (ordf. dir. R. Hermansson) och varusmugglingsutredningen (f. d. regeringsrådet H. Klackenberg) beräknas slutföra sitt arbete under 1975. Även hemvistsakkunniga (ordf. överdir. Kj. Edström) avses komma att i huvudsak avsluta sitt arbete under detta år. Däremot förutses fortsatt arbete under hela 1975 av förhandlingsutredningen (ordf. statssekr. A. Aldestam) och utredningen om säkerhetsåtgärder m. m. i skatteprocessen (ordf. länsåklagare A. Nordenadler).
    Utbildningsdepartementet. Utredningen rörande radionämndens organisation m. m. (regeringsrådet B. Wieslander) har slutfört sitt uppdrag genom att avge betänkandet Ds U 1974: 7 Radionämnden — breddad granskning och ny organisation. Fortsatt arbete under hela 1975 förutses av sakkuniga för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser) och radioutredningen (ordf. t.f. departementsrådet L. Andersson).
    Jordbruksdepartementet. Naturvårdskommittén (ordf. red. G. Karlsson), 1973 års fiskevattensutredning (ordf. planeringschef Å. Wictorsson) och jordförvärvsutredningen (ordf. generaldir. I. Widén) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1975.
    Handelsdepartementet. Utredningen rörande översyn av patent- och registreringsverkets besvärsavdelning (regeringsrådet B. Wieslander) och den sakkunnige för översyn av allmänna ransoneringslagen (hovrättsrådet S. Lindström) beräknas slutföra sitt arbete under 1975. Patentpolicykommittén (ordf. generaldir. G. Borggård), som under 1974 avgett ett delbetänkande (SOU 1974: 63; SvJT 1974 s. 829), beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1975. Fortsatt arbete under hela detta år förutses också av utredningen rörande översyn av konkurrensbegränsningslagen (ordf. departementsrådet L. Jonson).
    Arbetsmarknadsdepartementet. Utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen (ordf. f. d. landshövding V. Åman) har slutfört sitt uppdrag under 1974 (SOU 1974: 8; SvJT 1974 s. 345). Arbetsrättskommittén (ordf. framlidne landshövding K. Nordgren) och 1974 års semesterkommitté (ordf. f. d. förbundsordförande G. Hallström) beräknas slutföra sitt arbete under 1975. Arbetsmiljöutredningen (ordf. generaldir. G. Danielson) beräknas slutföra sitt arbete omkring årsskiftet 1975/76.
    Bostadsdepartementet. Bygglagutredningen (ordf. f. d. landshövding G. Netzén) har under 1974 slutfört sitt uppdrag genom att avge betänkandet SOU 1974: 21 Markanvändning och byggande. Rådgivande expertgruppen för översyn av byggnadslagstiftningen (ordf. f. d. landshövding G. Netzén) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1975.
    Kommundepartementet. Kommunallagsutredningen (regeringsrådet S. Nordlund), arbetsgruppen för utredning av frågan om nordisk kommunal rösträtt och valbarhet (expeditionschef-rättschef E. Neergaard) och rösträttsutredningen (ordf. borgarrådet L. Ahlvarsson) beräknas slutföra sitt arbete under 1975.
H. D-s