Notiser 239Ny sammansättning av statens nämnd för arbetstagares uppfinningar. I Sverige infördes år 1949 särskild lagstiftning angående arbetstagares rätt till sina uppfinningar, lagen (1949:435) om rätten till arbetstagares uppfinningar. En särskild nämnd, statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, har till uppgift att på begäran av part eller domstol avge utlåtande i frågor rörande lagens tillämpning. Nämnden består av ordförande och sex ledamöter, vilka samtliga utses av regeringen. Beträffande nämndens verksamhet hänvisas till NIR 1970 s. 1. Ordförande i nämnden har sedan år 1955 varit f. d. justitieombudsmannen Alfred Bexelius. Från 1 jan. 1975 har denne ersatts som ordförande av kommerserådet Anders Lindstedt, statens industriverk, som tidigare har varit vice ordförande i nämnden. Till ny vice ordförande har förordnats justitierådet Ulf Nordenson med chefsjuristen Göran Ljungberg, Stockholms läns landsting, som ersättare. Övriga ledamöter är civilingenjören Harald Romanus (ersättare överingenjören Saul Lewin, patent- och registreringsverket), överingenjören Bo Nettelbladt, försvarets materielverk (ersättare direktören Dag Jarness, statens utvecklingsfond), civilingenjören Bengt Öhman, ASEA (ersättare direktörsassistenten Å. Carlhammar, SAF), bitr. sekreteraren Gunnar Lundberg, Svenska metallindustriarbetareförbundet (ersättare ingenjören K. G. Karlsson, LO) och förste forskningsingenjören Olof Wallerius, försvarets forskningsanstalt (ersättare ombudsmannen Erik Wångby, TCO). Som nämndens sekreterare tjänstgör hovrättsassessorn Måns Jacobsson, justitiedepartementet.
M. J.

 

Stiftelsen Staten och rätten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. Avkastningen av stiftelsens medel utbetalas i form av stipendier, antingen som bidrag för utförande av viss forskningsuppgift avseende exempelvis motsatsförhållandet mellan statsmakten och den enskildes frihet eller som erkänsla för en redan utförd, särskilt framstående prestation inom samma område. Stipendium kan endast utgå till den, som avlagt juris kandidatexamen eller annan likvärdig juridisk examen. Bidrag kan ges även som resestipendium till forskarstuderande. Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1975 torde vara stiftelsen tillhanda senast 30 april 1975 under adress Stockholms universitet, Box 6801, 113 86 Stockholm.

 

International Federation of Women Lawyers (FIDA)
International Federation of Women Lawyers skall 1975 hålla sin konferens i Hamburg under tiden 25—29 augusti. Lokal blir stadens nya kongresshall. Ämnet för konferensen blir "Kvinnors rättigheter, framsteg för mänskligheten". Det preliminära programmet delar upp förhandlingarna på tre sektioner med uppgift att diskutera: Kvinnans rättigheter inom familjen, inom arbetslivet, inom samhället. Dessutom skall det bli en arbetsgrupp om familjeplanering i anslutning till den speciella kommitté i föreningen, som arbetar under dess sekreterare Raquel Moch de Martmez, Mexico. Ledningen för konferensen räknar med att även andra kvinnliga jurister än medlemmar skall deltaga. Rese- och hotellreservationer skall kunna avse även män, barn och andra närstående till deltagarna. Ett kort besök i Berlin efter konferensens slut planeras.
    Intresserade kan kontakta kanslirådet Karin Bishop, hovrättsrådet Brit-Marie Ericsson eller hovrättsassessorn Karin Bredberg-Olsson, justitiedepartementet.