Viborg Landstings Dombøger 1616. Sagsreferater og domkonklusioner. Udgivet af Landsarkivet for Nørrejylland ved Poul Rasmussen. Viborg 1965. 390 s.
Viborg Landstings Dombøger 1617 A. Udtog af dommene. Udgivet af Landsarkivet for Norrejylland ved Poul Rasmussen. Viborg 1971. 186 s.
Stockholms tänkeböcker från år 1592. Utgivna av Stockholms stadsarkiv. Del X. 1618. Redigerad av Lars Wikström. Sthlm 1973. 462 s.
    Det har sagts att det knappast finns något arkivmaterial, som för oss

 

Anm. av Viborg Landstings Dombøger, m. fl. 299närmare forna tiders människor än domboksmaterialet. Domböckernas oerhörda värde — för rättshistorikern, etnologen, språkmannen m. fl. — ökar allteftersom en större del av domböckerna ges ut och göres tillgängliga för forskning. Det är också mycket troligt att nya användningsmöjligheter öppnas när ett större material är möjligt att bearbeta.
    I brist på möjligheten att inom överskådlig framtid ge ut domböckerna in extenso av trycket har man i danska Viborg valt att ge ut duplicerade publikationer med korta referat av rättsfallen på nydanska. Hittills har man gett ut referat för år 1616 och för vissa härader år 1617. I delen som omfattar 1616 följs rättsfallsreferatet av en ordagrann återgivning av domslutet och avslutas i förekommande fall med en anmärkning om att t. ex. en viss företeelse omtalas i fallet — en anmärkning som är till mycket stor hjälp för kulturhistorikern, etnologen m. fl. Det mål man hoppades uppnå med en sådan här utgåva var att kunna ge en snabb orientering om innehållet, och kanske i vissa fall utesluta användningen av originaldomboken, för att minska slitaget på arkivhandlingarna. Detta önskemål har säkert infriats många gånger om. Därutöver har man nått en breddad användning av materialet; en svensk inriktad på rättsseder kan t. ex. finna två magnifika beskrivningar av bårprov.
    I delen som omfattar en del av året 1617 har man valt att komprimera referaten och har inte återgivit domsluten ordagrant såsom i första delen. Denna komprimering — som väl har sina ekonomiska skäl — gör materialet mindre överskådligt och mindre användbart för kulturhistorikern än den utförligare första delen. Dess värde som ett slags utförligt orienterande register är emellertid obestridligt. Redaktören Poul Rasmussen ger genom sitt arbete ett intryck av gediget kunnande och noggrannhet.
    Serien Stockholms stads tänkeböcker, den på lång sikt upplagda utgåvan av Stockholms samtliga tänkeböcker, har nu hunnit fram till och med året 1618. Denna tionde del, som omfattar såväl koncept som renskrift av stadens tänkebok, har redigerats av Lars Wikström. Det ligger utan tvekan ett enormt arbete bakom denna utgåva — liksom tidigare. Förklarande lagrum ges i fotnoter, hänvisningar till ytterligare arkivhandlingar i vissa fall görs. Person-, ort- och sakregister har nu liksom tidigare upprättats. Till sist men framför allt ingår denna del i en serie utgiven med höga krav på ederingen; krav som Wikström synes mig ha uppfyllt mycket väl.
Gunnel Hedberg