Om bidragsförskott och överenskommelser om underhållsbidrag
Enligt 2 § d) lagen om bidragsförskott utgår bidragsförskott icke om vårdnadshavaren utan giltigt skäl underlåter att vidtaga eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag eller faderskap till barnet fastställt. Enligt 4 § sista st. utgår bidragsförskott ej med högre belopp än underhållsbidraget, därest vårdnadshavaren utan giltigt skäl underlåter att vidtaga eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidraget höjt.

 

312 Om bidragsförskott    Åtskilliga socialförvaltningar tolkar berörda stadganden så att desamma anses innefatta hinder mot att utge "fullt" bidragsförskott i sådant fall, då underhållsbidraget beloppsmässigt understiger bidragsförskottet och grundar sig på en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och den underhållsskyldige. Denna praxis för med sig att domstolarna belastas av ett stort antal äktenskapsskillnadsmål, som har karaktär av "skenprocesser". Parterna anser sig förhindrade att inge en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och begära rättens fastställelse av det underhållsbidrag, som anses skäligt med hänsyn till främst den underhållsskyldiges bidragsförmåga, men som understiger bidragsförskottet. I stället inges ansökan om stämning, där underhållsbidrag motsvarande bidragsförskottet yrkas. Detta sker med klar insikt om att den underhållsskyldige saknar förmåga att utge ett så stort underhållsbidrag och att rätten kommer att döma ut ett väsentligt lägre belopp. Det förekommer därvid att som direkt grund för ett yrkande om underhållsbidrag med bidragsförskottets belopp anges att den underhållsskyldiges ekonomi icke motiverar ett så högt underhåll, varför domstolsprövning är nödvändig. Stämningsförfarandet nödvändiggör förhandling inför domstolen med därav föranledda kostnader för parterna och det allmänna.
    I skrivelse till socialstyrelsen påtalade jag ovan angivna förhållanden och efterlyste styrelsens uppfattning i tolkningsfrågan.
    Problemet med de åsyftade "skenprocesserna" torde vara aktuellt för åtskilliga tingsrätter. Socialstyrelsens svar torde därför vara värt att bringas till mera allmän kännedom.
    I svarsskrivelsen förklarar socialstyrelsen att den inte delar de socialförvaltningars uppfattning, vilka anser att "fullt" bidragsförskott inte kan utgå ifall, då underhållsbidraget beloppsmässigt understiger bidragsförskottet och grundar sig på en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och den underhållsskyldige. I skrivelsen anförs därjämte: "Ämnet behandlas utförligare i ett nummer av styrelsens publikationsserie Råd och anvisningar som är under utarbetande och som huvudsakligen handlar om barnavårdsnämndernas befattning med ärenden angående fastställande av faderskap och underhållsbidrag. — Efter barnavårdsmannainstitutionens upphörande 1974-01-01 har ett avsevärt antal kurser hållits landet över i Svenska kommunförbundets regi, vilkas huvudsakliga ändamål varit att 'utbilda' s. k. familjerättsassistenter. Socialstyrelsen har medverkat med föreläsare. Därvid har styrelsen — liksom även eljest vid information och rådgivning — på allt sätt försökt motverka sådana tendenser som den Ni påtalar i Er skrivelse."
Iwan Lindh